5

Tes Haujlwm uas Saib Cov Ntseeg

1Tsis txhob cem cov yawg laus, tiamsis koj yuav tsum ua tib zoo ntuas lawv ib yam li koj ntuas koj txiv. Cov uas hluas li koj, koj yuav tsum ntuas lawv ib yam li koj ntuas koj cov kwvtij. 2Koj ntuas cov pog laus ib yam li koj ntuas koj niam; thiab cov pojniam uas tseem hluas, koj yuav tsum muaj lub siab ncaj ntuas lawv ib yam li lawv yog koj cov muam.
3Koj yuav tsum saib taus cov pojntsuam uas tsis muaj leejtwg pab. 4Tiamsis tus pojntsuam uas muaj tub muaj ntxhais lossis muaj xeebntxwv, cov tub, cov ntxhais, thiab cov xeebntxwv yuav tsum yug nws, pauj nws txiaj ntsig thiaj haum Vajtswv siab. 5Tus pojntsuam uas tsis muaj leejtwg pab, nws yeej cia siab rau Vajtswv thiab niaj hnub niaj hmo thov Vajtswv pab nws tsis tseg tsis tu. 6Tiamsis tus pojntsuam uas nyiam ua plees ua yi, txawm yog nws tseem ua neej nyob los zoo li nws twb tuag lawm. 7Koj yuav tsum qhia zaj no rau cov ntseeg thiaj tsis muaj leejtwg thuam tau lawv. 8Yog leejtwg tsis pab nws kwv nws tij thiab nws tsev neeg, tus ntawd tsis txhob hais tias nws yog tus ntseeg Vajtswv. Yog nws tsis pab nws kwv nws tij ces nws tseem phem heev dua tus uas tsis ntseeg Vajtswv thiab.
9Koj tsis txhob sau tus pojntsuam uas hnubnyoog tsis tau muaj rau caum xyoo rau hauv phau ntawv uas teev cov pojntsuam tej npe. Tus pojntsuam uas sau tau npe yog tus uas yuav ib zaug txiv xwb, 10thiab yog tus uas sawvdaws qhuas hais tias nws ua haujlwm zoo thiab pab lwm tus. Nws qhia thiab tu nws cov menyuam, nws nyiam qhua, nws ntxuav cov ntseeg kotaw, nws pab cov neeg txomnyem, thiab nws muab siab rau ua txhua yam haujlwm zoo.
11Tiamsis koj tsis txhob sau coj pojntsuam uas tseem hluas tej npe rau hauv phau ntawv ntawd, rau qhov thaum lawv xav yuav txiv, lawv yuav tso Yexus Khetos tseg thiab mus yuav txiv. 12Lawv ua li ntawd yog lawv ua txhaum, rau qhov lawv tsis ua raws li tej lus uas lawv cog tseg rau Yexus Khetos lawm. 13Lawv yuav mus laug haujlwm tas hnub thiab mus cuavzos rau qhov ub qhov no. Tsis yog li ntawd xwb, lawv tseem yuav xyaum ua neeg taug xaiv, ua neeg thab plaub thiab hais tej lus uas tsis tsimnyog hais. 14Yog li ntawd, kuv xav kom cov pojntsuam uas tseem hluas rov qab yuav txiv, muaj tub muaj ki thiab tu vaj tu tsev. Yog lawv ua li ntawd, cov neeg uas ntxub peb cov uas ntseeg thiaj yuav tsis muaj lus thuam tau peb. 15Kuv hais li no, rau qhov qee leej pojntsuam tso Vajtswv tseg, thiab lawv nrog dab Ntxwgnyoog mus lawm. 16Yog hais tias tus pojniam uas ntseeg Vajtswv muaj ib tug pojntsuam nyob hauv nws tsev, nws yuav tsum pab, tsis txhob muab tes haujlwm ntawd tso rau cov ntseeg. Cia cov ntseeg pab cov pojntsuam uas tsis muaj leejtwg pab xwb.
17Tsimnyog muab nqi zog ob npaug rau cov txwjlaug uas ua haujlwm zoo, tiamsis tsimnyog muab nqi zog ntau dua rau cov uas qhuab qhia thiab cob qhia. 18Rau qhov Vajtswv txojlus hais tias, “Thaum nej muab nyuj tsuj nplej hauv lub tshav nplej, nej tsis txhob muab hnab looj nyuj qhovncauj.” thiab “Tsimnyog tus uas ua haujlwm tau nqi zog.” 19Yog leejtwg lam nkaug hais tias cov txwjlaug ib tug twg ua txhaum, yog tsis muaj ob leeg lossis peb leeg ua timkhawv hais tias tus ntawd tau ua txhaum tiag, koj tsis txhob rawm ntseeg. 20Yog leejtwg ua txhaum, koj yuav tsum ntuas tus ntawd tabmeeg sawvdaws kom lwm tus thiaj ntshai.
21Timautes, koj yuav tsum ua raws li tej lus uas kuv qhia rau koj no, koj tsis txhob xaiv leejtwg ntsejmuag. Txhua yam uas koj ua, koj yuav tsum ua rau sawvdaws ib yam nkaus. Tej lus uas kuv qhia koj no, tus Tswv Yexus Khetos thiab cov timtswv ceebtsheej uas Vajtswv twb xaiv cia lawm puavleej paub huv tibsi. 22Koj tsis txhob maj tsa leejtwg ua Vajtswv tes haujlwm, koj yuav tsum ua tib zoo saib nws tso, nyob tsam koj tau ris nws tej kev txhaum. Koj yuav tsum ua koj lub neej kom zoo kawg nkaus.
23Koj tsis txhob haus dej xwb, tiamsis koj yuav tsum haus mentsis cawv txiv hmab, koj lub plab thiaj tsis mob lawm.
24Muaj ibtxhia neeg ua txhaum mas paub tamsim thiab qhov txhaum ntawd yuav ua rau lawv raug txim. Tiamsis muaj ibtxhia ua txhaum mas tom qab ntawd sawvdaws mam li paub. 25Ib yam nkaus li ntawd, cov neeg uas ua zoo sawvdaws yeej yuav pom lawv tes haujlwm. Txawm yog cov neeg uas tsis ua rau sawvdaws pom los lawv yeej npog tsis tau tej haujlwm zoo uas lawv ua.