19

Lub taig aav tawg

1Yawmsaub has le nuav tas, “Ca le moog yuav ib lub taig aav ntawm tug Kws puab laujkaub aav lug mas coj cov kev txwj quas laug qee leej hab cov pov thawj hlub qee leej, 2moog rua huv lub haav Npeehinoo ncaaj txujkev kws nkaag lub Rooj Loog Txhais Laujkaub hab pav tej lug kws kuv has rua koj rua puab noog hov ntawd. 3Koj yuav tsum has tas, ‘Yuta tej vaajntxwv hab cov tuabneeg Yeluxalee 'e, ca le noog Yawmsaub tej lug. Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Saib nawj, kuv yuav coj xwm txheej phem lug raug lub chaw nuav ua rua txhua tug kws tau nov rhab qhov ntsej, 4tsua qhov cov tuabneeg nuav tau tso kuv tseg hab tau hlawv moov xyaab xyeem rua luas tej daab kws puab hab puab tej laug hab Yuta tej vaajntxwv tsw tau paub dua txhad ua qas puag tsuas lub chaw nuav, hab puab ua rua tej tuabneeg tsw txhum le ntshaav puv nkaus lub chaw nuav, 5hab tib tej chaw sab teev daab Npa‑aa hab muab puab tej tub hlawv xyeem rua Npa‑aa, yog yaam kws kuv tsw tau qha kuas puab ua hab tsw tau tso cai lossws xaav tseg rua huv kuv lub sab. 6Vem le nuav Yawmsaub has tas, Saib nawj, lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug mas yuav tsw hu lub chaw nuav tas Thaufe lossws hu tas lub haav Npeehinoo dua le lawm, tassws yuav hu tas lub Haav Tua Pov Tseg. 7Kuv yuav ua rua tej kws Yuta hab Yeluxalee npaaj tseg lawd pluj taag rua ntawm lub chaw nuav, hab ua rua ob tug tej tuabneeg tuag nav ntaaj rua ntawm puab cov yeeb ncuab xubndag hab tuag taag rua huv cov kws nrhav txuv puab txujsa txhais teg. Kuv yuav muab puab tej cev tuag rua tej laj daav sau nruab ntug hab rua tej tsaj qus huv nplajteb noj. 8Kuv yuav muab lub nroog nuav ua lub chaw kws luas ceeb hab ntshai hab thuaj. Txhua tug kws hlaa moog yuav ceeb hab ntshai hab yuav thuaj vem yog qhov kws raug kev puam tsuaj taag. 9Kuv yuav ua rua puab noj puab tej tub tej ntxhais le nqaj, hab txhua tug yuav noj nwg tej kwvtij zej zog le nqaj rua thaus raug luas vej hab raug kev txom nyem nyuaj sab kws puab cov yeeb ncuab hab cov kws nrhav txuv puab txujsa coj lug raug puab.’
10“Tes koj ca le muab lub taig aav tsoo tawg taag taab meeg cov tuabneeg kws nrug koj moog hov, 11hab has rua puab tas, ‘Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, Kuv yuav muab haiv tuabneeg nuav hab lub nroog nuav tsoo tawg ib yaam le muab tug Kws puab laujkaub lub taig aav tsoo tawg taag khu tsw tau le lawm. Yuav log tuabneeg rua huv Thaufe moog txug thaus tsw muaj chaw log lawm. 12Yawmsaub has tas, Kuv yuav ua le nuav rua lub chaw nuav hab cov tuabneeg kws nyob huv, txhad ua rua lub nroog nuav zoo le Thaufe. 13Yeluxalee tej tsev hab Yuta tej vaajntxwv tej tsev, yog txhua lub tsev kws puab hlawv moov xyaab sau txheej tsev laag tshaav xyeem rua lub nub lub hli tej nub qub sau nruab ntug huvsw hab laub cawv txwv maab xyeem rua luas tej daab, yuav qas puag tsuas ib yaam le lub chaw Thaufe.’ ”
14Tes Yelemi txawm tawm ntawm Thaufe kws Yawmsaub khaiv nwg moog cev lug hov lug. Nwg moog sawv ntsug huv Yawmsaub lub tshaav puam tuam tsev, hab has rua cov pejxeem suavdawg tas, 15“Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Saib nawj, kuv saamswm coj tej xwm txheej phem huvsw kws kuv tau has ca lawd lug raug lub nroog nuav hab nwg tej moos huvsw, tsua qhov puab tawv ncauj puab tsw yeem noog kuv tej lug.’ ”