6

Yeluxalee yuav puam tsuaj

  1“Cov tuabneeg Npeeyamee 'e,
   ca le tswv huv plawv Yeluxalee moog txhad le dim.
  Ca le tshuab raaj kub yaaj huv lub moos Thekhau‑a,
   hab tsaa tug chij rua sau Npe Hakhelee.
  Vem yog xwm txheej phem tawm saab peg tuaj,
   yog kev puam tsuaj luj kawg.
  2Kuv yuav ua rua tug kws cev yag ntxag zoo nkauj puam tsuaj,
   yog Xi‑oo tug ntxhais.
  3Cov yug yaaj hab puab paab yaaj
   yuav tuaj tawm tsaam nwg,
  puab yuav tsaa tsev ntaub vej nwg,
   puab nyag nrhav nyag noj huv nyag lub chaw.”
  4“Peb ca le npaaj ua rog rua nwg,
   sawv tseeg es peb ca le ntaus thaus taav su.
  Tassws khauvxwm, nub tub yuav poob qho,
   tug duab ntxoov ntxoo kws thaus yuav tsaus ntuj
   tub moog ntev quas zug lawm.
  5Sawv tseeg, peb ca le ntaus thaus tsaus ntuj
   hab muab vaajntxwv tej vaaj tse
   ua kuas puam tsuaj.”
  6Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has le nuav tas, “Ca le ntuv nwg tej ntoo
  hab tsub chaw nce ntsaa loog ntaus Yeluxalee.
   Nuav yog lub nroog kws yuav tsum muab rau txem.
  Nyob huv nwg tsw muaj daabtsw
   tsuas yog muaj kev quab yuam xwb.
  7Lub qhov dej txhawv dej cag tsw tu le caag,
   mas Yeluxalee kuj txhawv kev phem tsw tu ncua
   ib yaam le ntawd hab.
  Tau nov kev ua limham ndais ntuj
   hab kev puam tsuaj nrov huv nwg,
  kev mob hab tej qhov kav txhaab
   kuj tshwm rua kuv pum tsw tu ncua le.
  8Lub nroog Yeluxalee 'e,
   ca le noog tej lug qhuab ntuag,
   ntshai tsaam kuv yuav nrauj ncaim koj moog
  hab kuv ua kuas koj nyob do cuas ca,
   ua lub tebchaws kws tsw muaj leejtwg nyob.”

  9Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has le nuav tas,
  “Sau zog cov Yixayee kws tseed tshuav nyob
   yaam nkaus le muab tsob txwv maab de du quas lug.
  Rov qaab xuas teg xawb de tej ceg txwv maab dua ib zag
   ib yaam le tug kws de txwv maab.”

  10Kuv yuav has hab yuav ntuag leejtwg
   sub puab txhad tau noog?
  Saib maj, puab lub qhov ntsej txhaws lawm,
   puab txhad noog tsw tau.
  Yawmsaub txujlug yog tej kws puab saib tsw taug,
   puab tsw txaus sab rua.
  11Vem le nuav Yawmsaub kev npau tawg
   txhad puv nkaus huv kuv,
   kuv txhad khaws tsw taug ca lawm.
  “Ca le muab laub rua sau tej mivnyuas tom tej kev,
   hab rua sau cov tub hluas kws tuaj txoos ua ke.
  Tej quaspuj quasyawg, cov quas laug hab cov kws laug heev
   kuj yuav raug muab coj moog huvsw.
  12Puab tej vaaj tse laj teb hab puab tej quaspuj
   yuav raug muab rua lwm tug,
  vem yog kuv yuav tsaa kuv txhais teg
   tawm tsaam cov tuabneeg huv lub tebchaws nuav.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  13“Taag nrho tej nyuas miv tuabneeg
   moog txug ncua tug kws ua luj kawg
  los txhua tug ua lub sab hlub
   xaav tau tej kws lug ntawm kev ua tsw ncaaj,
  txawm yog cov xwbfwb cev Vaajtswv lug hab cov pov thawj
   los txhua tug kuj daag ntxag huvsw.
  14Puab tau khu kuv haiv tuabneeg lub qhov txhaab luj
   ib qho nyuas miv miv xwb.
  Puab has tas, ‘Muaj kev thaaj yeeb, muaj kev thaaj yeeb,’
   tassws tub tsw muaj hlo le.
  15Thaus puab ua tej kws qas vuab tsuab
   puab txaaj muag lov?
  Puab tsw paub txaaj muag le lauj.
   Tub tsw ntaiv puab lub plhu le.
  Vem le ntawd puab yuav qaug
   rua huv plawv cov kws tub qaug taag lawm.
  Thaus kuv rau txem rua puab, puab yuav puam tsuaj.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  16Yawmsaub has le nuav tas,
   “Ca le sawv ntsug ntawm tej kev tshuam
  hab tsaa muag saib hab nug saib tej qub kev thau u,
   txuj kws zoo tshaaj plawg yog txuj twg,
  mas ca le taug txujkev hov,
   es mej yuav tau zoo nyob sab tug yeeg.
  Tassws puab teb has tas,
   ‘Peb yuav tsw taug txujkev ntawd.’
  17Kuv tso tej tub faaj xwm saib mej
   hab has tas, ‘Mej ua tuab zoo noog raaj kub yaaj.’
   Tassws puab has tas, ‘Peb yuav tsw noog.’
  18Vem le nuav, ib tsoom tebchaws 'e, ca le noog,
   cov kws tuaj txoos ua ke 'e, ca le paub tas
   yuav muaj xwm txheej daabtsw tshwm rua puab.
  19Lub nplajteb 'e, ca le noog nawj.
   Saib maj, kuv saamswm coj tej xwm txheej phem
  lug rua sau haiv tuabneeg nuav,
   yog puab yuav saws lawv le kws puab tuav huv ca lawm,
  vem yog puab tsw noog kuv lug,
   hab puab tsw yuav kuv txuj kevcai hlo le.
  20Tej roj ntoos tsw qaab
   kws xaa ntawm lub moos Senpa tuaj rua kuv
  hab tej tauj qab qaab zwb kws xaa lub tebchaws deb deb
   tuaj rua kuv muaj qaabhau daabtsw?
  Tej kws mej hlawv xyeem, kuv tsw txais yuav
   hab tej kws mej muab xyeem kuj tsw hum kuv lub sab.”
  21Vem le nuav Yawmsaub has le nuav tas, “Saib maj,
   kuv yuav cuab tej kws haiv tuabneeg nuav dawm
   rua tom puab hauv ntej rua puab dawm,
  tsw has tej txwv tub hab tej kwvtij zej zog phoojywg
   puavleej yuav puam tsuaj taag.”

  22Yawmsaub has le nuav tas,
   “Saib maj, ib haiv tuabneeg saamswm tuaj saab peg tuaj,
  yog ib lub tebchaws luj kws raug txhwb
   kuas tuaj deb kawg huv qaab ntuj tuaj.
  23Puab tuav rawv neev hab muv,
   puab nyaum heev tsw khuvleej le,
  puab lub suab nrov vig voog
   yaam le dej havtxwv ndaas.
  Puab caij neeg tuaj ua ib kaab ib kaab
   zoo yaam le tej txwvneej tuaj ua rog.
  Xi‑oo tug ntxhais 'e,
   puab tuaj tawm tsaam koj.”

  24Peb tub nov xuv txug puab cov ntawd
   mas peb txhais teg tsaug leeg taag,
  txujkev nyuaj sab lwj sab npug nkaus peb,
   mob yaam nkaus le tug quaspuj ua mob teb yug mivnyuas.
  25Tsw xob tawm moog tom tej teb hab taug tej kev,
   tsua qhov yeeb ncuab muaj ntaaj
   mas muaj kev txhawj kev ntshai heev rua txhua qhov.
  26Kuv haiv tuabneeg 'e,
   ca le muab khaub seev tsaaj lug naav,
   hab daa luj luam huv cub tshau.
  Ca le quaj ntsuag yaam nkaus le muaj ib tug tub xwb los tuag lawm,
   yog quaj ntsuag mob sab nduag sab kawg
  vem yog tuab ntsais muag xwb
   tug kws ua kuas puam tsuaj tuaj txug peb lawm.

  27“Yelemi, kuv kuas koj ua tug kws swm
   hab tshuaj saib kuv haiv tuabneeg
  sub koj txhad paub hab swm tau
   puab lub neej zoo le caag.
  28Puab suavdawg tawv ncauj hab faav xeeb,
   nyam nkawg xaiv rua hov u hov nua.
  Puab yog tooj hab hlau,
   puab txhua tug xyum ua phem huvsw.
  29Lub pub kuj tshuab paa heev kawg
   mas tej quav txhuas kuj kub taag lawm.
  Yog pheej muab nchuav los kuj tsw tau qaabhau
   tsua qhov cov tuabneeg phem tsw pluj moog.
  30Yuav hu puab tas yog quav nyaj,
   vem yog Yawmsaub tsw leeg yuav puab lawm.”