11

Xaufa hais

1Ces Xaufa uas yog neeg Na‑ama txawm teb tias,
  2“Tsim nyog mloog tej lus ntau ntau es tsis teb lov?
   Thiab tsa tus uas hais ntau ntau cai lov?
  3Tsim nyog koj tej lus uas tsis muaj qabhau
   ua rau neeg nyob ntsiag to lov,
  thiab thaum koj thuam luag
   yuav tsis muaj leejtwg ua kom koj txaj muag lov?
  4Rau qhov koj hais tias,
   ‘Kuv tej lus qhia dawb huv,
   thiab kuv yog tus uas Vajtswv pom tias huv siab.’
  5Au, kuv xav kom Vajtswv hais,
   thiab qheb nws lub qhov ncauj hais rau koj,
  6thiab xav kom nws qhia tus tswvyim
   uas muab zais cia lawd rau koj,
   rau qhov tswvyim muaj ntau fab.
  Cia li paub tias Vajtswv rau txim
   rau koj tsawg dua tej uas tsim nyog koj raug.

  7“Koj tshawb nrhiav tau
   tej uas nyob tob rau hauv Vajtswv lov?
  Koj tshawb nrhiav tau tus uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus lub siab
   tag nrho huvsi lov?
  8Tej ntawd siab dhau lub ntuj
   mas koj yuav ua tau dabtsi?
  Tej ntawd tob dhau hauv tub tuag teb
   mas koj yuav paub tau li cas?
  9Muab ntsuas kuj ntev dhau lub ntiajteb,
   thiab dav dhau dej hiavtxwv.
  10Yog nws hla mus thiab muab ib tug kaw nkuaj,
   thiab hu los txiav txim rau,
   leejtwg yuav tav tau nws?
  11Rau qhov nws paub
   cov neeg tsis muaj qabhau,
  thaum nws pom tej kev txhaum
   nws yuav tsis ua tib zoo tshuaj saib lov?
  12Tiamsis tus neeg ruam yuav txawj ntse,
   tsuas yog thaum nees luav qus
   yug tau menyuam yog neeg.

  13“Yog koj npaj koj lub siab ncaj,
   koj yuav xyab koj txhais tes mus rau nws.
  14Yog muaj kev txhaum txim nyob hauv koj txhais tes
   cia li muab pov tseg deb deb,
  thiab tsis txhob cia tej kev phem
   nyob hauv koj lub tsev ntaub.
  15Mas koj yuav tsa koj lub ntsej muag
   tsis muaj chaw thuam tiag tiag li,
   koj yuav nyob tso siab plhuav thiab tsis ntshai.
  16Koj yuav tsis nco qab koj tej kev txom nyem,
   koj yuav cim tau yam li tej dej
   uas twb ntws dhau mus lawm.
  17Mas koj lub neej yuav kaj lug
   heev dua thaum tav su,
  koj lub neej uas tsaus ntuj nti
   yuav kaj yam li thaum tagkis.
  18Koj yuav tso siab plhuav vim muaj chaw vam,
   koj yuav tshuaj saib puag ncig
   thiab so tso siab lug.
  19Koj yuav pw thiab yuav tsis muaj leejtwg
   ua rau koj ntshai,
  yuav muaj neeg coob tuaj
   thov koj tsa muag zaj saib lawv.
  20Tiamsis cov neeg limhiam lub qhov muag
   yuav tsaus mus,
  thiab txojkev dim yuav ploj ntais ntawm lawv lawm,
   lawv txojkev vam yog qhov uas lawv tu siav xwb.”