18

Luật về việc ăn nằm bất chính

1,2Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với dân Y-sơ-ra-ên: Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi. 3Vậy đừng bắt chước nếp sống của người Ai-cập, nơi các ngươi từ đó ra đi; cũng đừng theo lối sống của người Ca-na-an, nơi Ta sẽ đem các ngươi vào. Đừng để cho luật lệ của họ ràng buộc mình. 4,5Nhưng các ngươi phải tuân theo luật lệ Ta, làm theo mọi điều Ta dạy bảo, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi. Người nào tuân hành luật pháp Ta, sẽ sống. Ta là Chúa Hằng Hữu.
6Không ai được lấy một người bà con gần làm vợ. Ta là Chúa Hằng Hữu. 7Không ai được lấy cha mình, cũng không ai được lấy mẹ mình. 8Không ai được lấy vợ của cha mình. 9-11Không ai được lấy chị em ruột, chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, dù các chị em ấy được sinh ra trong nhà mình hay nhà khác. Không ai được lấy cháu gái mình, dù cháu nội hay cháu ngoại. 12Không ai được lấy cô mình, là chị em của cha mình. 13Không ai được lấy dì mình, là chị em của mẹ mình. 14Không ai được lấy bác gái hay thím mình, là vợ của chú bác mình. 15Không ai được lấy con dâu mình, là vợ của con trai mình. 16Không ai được lấy chị dâu hay em dâu mình, là vợ của anh em mình. 17Không ai được lấy một người đàn bà luôn với con gái hoặc cháu gái của người ấy, dù cháu nội hay cháu ngoại. Họ là cốt nhục của nhau. Đó là một điều ác. 18Không ai được lấy chị em của vợ khi vợ còn sống. Họ sẽ trở nên cừu địch.
19Không ai được giao hợp với một người đàn bà trong lúc có kinh. 20Không ai được giao hợp với vợ người khác, làm cho mình ô uế với nàng.
21Không được dâng con cái mình trên lửa cho Mô-lóc, làm ô danh Thượng Đế mình. Ta là Chúa Hằng Hữu. 22Không được đồng tính luyến ái. Đó là một tội đáng tởm. 23Không ai được giao hợp với một con thú, làm cho mình ô uế với nó. Đó là một điều tà ác.
24-27Vậy, không ai được phạm một trong các điều cấm đoán nói trên, làm ô uế mình. Đó là những điều các dân tộc khác phạm, họ làm ô uế mình, ô uế đất, nên Ta trừng phạt họ, đuổi họ ra khỏi đất mà họ đã làm ô uế trước mặt các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ luật lệ Ta, không được làm một điều đáng tởm nào trong các điều trên. Luật này áp dụng cho cả người bản xứ lẫn ngoại kiều. 28Nếu không, Ta sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi lãnh thổ như Ta đã trục xuất những dân tộc cư ngụ trong lãnh thổ trước các ngươi. 29Ai phạm một trong các tội đáng tởm này, sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng nhân dân. 30Vậy, phải vâng lời Ta, không được làm một điều nào trong các thói đáng tởm của các dân tộc ấy mà làm ô uế mình, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi.