18

Klei Ghă Klei Dôk Dơ̆ng Ƀơ̆ng Huă Amâo Djŏ

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, Kâo jing Yêhôwa Aê Diê diih. 3Đăm diih ngă ôh msĕ si diñu ngă hlăm čar Êjip, čar diih dôk leh, leh anăn đăm diih ngă msĕ si diñu ngă hlăm čar Kanaan, kơ čar anăn kâo atăt diih. Đăm diih êbat tui hlue klei bhiăn diñu ôh. 4Brei diih ngă tui hlue klei kâo mtă leh anăn djă pioh klei bhiăn kâo leh anăn êbat tui hlue klei anăn. Kâo jing Yêhôwa Aê Diê diih. 5 Kyuanăn brei diih djă pioh klei bhiăn kâo leh anăn klei kâo mtă; êjai ngă snăn mnuih srăng dôk hdĭp. Kâo gơ̆ Yêhôwa.
6Đăm brei sa čô hlăm phung diih nao giăm ôh kơ sa čô jing găp djuê ñu pô čiăng lưk dlăng klei lưng mlŭn gơ̆. Kâo jing Yêhôwa. 7Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn ama ih ôh, kăn klei lưng mlŭn amĭ ih. Gơ̆ jing amĭ ih. Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn gơ̆ ôh. 8 Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn mô̆ ama ih ôh; klei anăn jing klei lưng mlŭn ama ih. 9 Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn amai adei ih ôh, anak mniê ama ih, amâodah anak mniê amĭ ih, thâodah arăng kkiêng leh hlăm sang amâodah ti anôk mkăn. 10Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn anak mniê kơ anak êkei ih amâodah anak mniê kơ anak mniê ih, kyuadah klei lưng mlŭn digơ̆ jing klei lưng mlŭn ih pô. 11Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn anak mniê kơ mô̆ ama ih, kkiêng mơ̆ng ama ih, kyuadah gơ̆ jing amai adei ih. 12 Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn amai adei ih ôh; gơ̆ jing găp djuê giăm kơ ama ih. 13Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn amai adei amĭ ih ôh, kyuadah gơ̆ jing găp djuê giăm kơ amĭ ih. 14Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn ayŏng adei ama ih ôh, si tô hmô đăm nao kơ mô̆ ñu ôh; gơ̆ jing amĭ aneh ih. 15 Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn mtâo mniê ih ôh; gơ̆ jing mô̆ kơ anak êkei ih. Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn gơ̆ ôh. 16 Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn mô̆ ayŏng adei ih ôh; gơ̆ jing klei lưng mlŭn ayŏng adei ih. 17 Đăm lưk dlăng klei lưng mlŭn sa čô mniê wăt anak mniê gơ̆ ôh. Đăm mă ôh anak mniê kơ anak êkei gơ̆ amâodah anak mniê kơ anak mniê gơ̆ čiăng lưk dlăng klei lưng mlŭn digơ̆. Digơ̆ jing găp djuê ih giăm; klei anăn jing ƀai. 18Đăm mă amai adei mô̆ ih čiăng mčhur klei mmiă, lưk dlăng klei lưng mlŭn gơ̆ êjai mô̆ ih dôk hdĭp.
19 Đăm nao giăm sa čô mniê čiăng lưk dlăng klei lưng mlŭn gơ̆ êjai gơ̆ jing čhŏ jhat mơiêng. 20 Đăm đih hŏng mô̆ riêng gah ih ôh, leh anăn bi čhŏ ih pô hŏng gơ̆. 21 Đăm brei ôh sa čô hlăm phung anak ih čiăng jao gơ̆ brei pui ƀơ̆ng kơ yang Môlok, kyuanăn ih bi čhŏ anăn Aê Diê ih. Kâo jing Yêhôwa. 22 Đăm đih ôh hŏng sa čô êkei msĕ si hŏng sa čô mniê; klei anăn jing klei Yêhôwa bi êmut kheh. 23 Đăm bi dôk ôh hŏng sa drei hlô čiăng bi čhŏ ih pô hŏng gơ̆, kăn brei sa čô mniê jao ñu pô kơ sa drei hlô čiăng bi dôk hŏng gơ̆ rei; klei anăn jing klei gao klei bhiăn.
24Đăm bi čhŏ diih pô hŏng sa klei anăn ôh, kyuadah hŏng jih jang klei anăn phung găp djuê kâo suôt ti anăp diih bi čhŏ leh diñu pô; 25leh anăn čar jing čhŏ leh, kyua anăn kâo bi kmhal leh klei wê diñu, leh anăn čar ô̆ leh phung ƀuôn sang ñu. 26Ƀiădah brei diih djă pioh klei bhiăn kâo leh anăn klei kâo mtă leh anăn amâo ngă ôh sa mta klei kâo bi êmut kheh anăn, thâodah mnuih ƀuôn sang amâodah tue dôk jưh bhiâo ti krah diih 27(kyuadah jih jang klei kâo bi êmut kheh anăn phung mnuih čar anăn ngă leh, phung dôk êlâo kơ diih, kyuanăn čar anăn jing čhŏ leh); 28huĭdah čar srăng ô̆ diih tơdah diih bi čhŏ ñu, msĕ si ñu ô̆ leh găp djuê dôk leh êlâo kơ diih. 29Kyuadah hlei phung srăng ngă sa mta hlăm klei kâo bi êmut kheh anăn, arăng srăng khăt hĕ diñu mơ̆ng phung ƀuôn sang diñu. 30Snăn djă pioh bĕ klei kâo mtă amâo ngă ôh sa hlăm klei bhiăn kâo bi êmut kheh anăn arăng ngă leh êlâo kơ diih, leh anăn amâo bi čhŏ diih pô hŏng klei anăn ôh. Kâo jing Yêhôwa Aê Diê diih.”