18

Txwv tsis txhob ua dev

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Kuv yog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv. 3Nej tsis txhob ua raws li uas luag ua hauv Iyi tebchaws uas nej txeev nyob. Thiab nej tsis txhob ua raws li uas luag ua hauv Khana‑as tebchaws uas kuv tabtom coj nej mus nyob. Tsis txhob xyaum raws li lawv tej kab ke. 4Nej yuav tsum ua raws li kuv tej kevcai thiab tuav rawv kuv tej kab ke thiab ua raws nraim. Kuv yog Yawmsaub, yog nej tus Vajtswv. 5Vim li no nej yuav tsum tuav rawv kuv tej kab ke thiab kuv tej kevcai, yog ua raws nraim li ntawd neeg thiaj li muaj txojsia nyob tau. Kuv yog Yawmsaub.
6“ ‘Tsis txhob kheev leejtwg mus ze tej uas txheeb txheeb nws es thws nws qhov chaw txaj muag. Kuv yog Yawmsaub. 7Koj tsis txhob thws koj niam qhov chaw txaj muag vim yog thws koj txiv chaw txaj muag. Nws yog koj niam, koj tsis txhob thws nws qhov chaw txaj muag. 8Koj tsis txhob thws koj txiv tus pojniam qhov chaw txaj muag vim yog thws koj txiv chaw txaj muag. 9Koj tsis txhob thws koj tus muam qhov chaw txaj muag uas yog koj txiv li ntxhais lossis yog koj niam li ntxhais tsis hais tus uas yug hauv tsev lossis coj sab nraud los. 10Koj tsis txhob thws koj tus tub li ntxhais qhov chaw txaj muag lossis thws koj tus ntxhais li ntxhais qhov chaw txaj muag, vim lawv qhov chaw txaj muag kuj yog koj chaw txaj muag ntag. 11Koj tsis txhob thws koj niam tshiab li ntxhais qhov chaw txaj muag uas twb yog koj txiv yug, vim nws kuj yog koj li muam. 12Koj tsis txhob thws koj tug phauj qhov chaw txaj muag vim nws twb yog txheeb ze koj txiv. 13Koj tsis txhob thws koj niam tus niam hluas lossis tus niam laus qhov chaw txaj muag vim nws twb yog txheeb ze koj niam.
14“ ‘Koj tsis txhob thws koj tus txiv hlob lossis koj tus txiv ntxawm qhov chaw txaj muag es mus ze lawv pojniam vim twb yog koj niam hlob lossis koj li niam ntxawm. 15Koj tsis txhob thws koj tus nyab qhov chaw txaj muag vim nws twb yog koj tus tub pojniam, tsis txhob thws nws qhov chaw txaj muag kiag li. 16Koj tsis txhob thws koj tus niam tij lossis koj tus niam ntxawm qhov chaw txaj muag vim twb yog koj kw koj tig qhov chaw txaj muag. 17Koj tsis txhob thws ib tug pojniam qhov chaw txaj muag thiab thws nws tus ntxhais qhov chaw txaj muag, thiab tsis txhob thws nws tus tub li ntxhais qhov chaw txaj muag lossis thws nws tus ntxhais li ntxhais qhov chaw txaj muag vim lawv yog ib co txheeb ze, yog ua li ntawd mas phem kawg li. 18Koj tsis txhob thws koj pojniam tus niam laus lossis tus niam hluas qhov chaw txaj muag coj los sib tw rau thaum koj pojniam tseem muaj txojsia nyob.
19“ ‘Thaum tus pojniam twg tabtom ua pojniam uas nws qias tsis huv mas koj tsis txhob mus ze nws thws nws qhov chaw txaj muag. 20Koj tsis txhob mus nrog kwvtij zej zog tej pojniam pw, thiaj ua rau koj qias tsis huv. 21Koj tsis txhob muab koj tej menyuam hlawv xyeem rau dab Maulej es ua puas tsuas koj tus Vajtswv lub npe poob koob. Kuv yog Yawmsaub. 22Koj tsis txhob nrog tej txivneej pw ua niam txiv yam li tej pojniam, yog yam uas qias vuab tsuab kawg li. 23Koj tsis txhob nrog tej tsiaj txhu pw ua niam txiv ua rau koj qias tsis huv, thiab tej pojniam tsis txhob nrog tsiaj txhu pw ua niam txiv. Ua li no yog kev txhaum kev qias kawg li.
24“ ‘Nej tsis txhob ua tej kev phem kev qias no puas tsuas nej qias tsis huv, vim yog tej haiv neeg uas kuv tabtom ntiab khiav ntawm nej hauv ntej mus ua tej kev phem kev qias no puas tsuas lawv qias tsis huv. 25Mas lub tebchaws thiaj li qias tsis huv, kuv thiaj li rau txim rau lub tebchaws ntawd tej kev txhaum, lub tebchaws thiaj li muab cov neeg ntuav pov tseg. 26Mas nej yuav tsum tuav rawv kuv tej kab ke thiab kuv tej kevcai thiab tsis txhob ua tej kev qias vuab tsuab ntawd, tsis hais nej haiv neeg lossis lwm haiv neeg uas nrog nej nyob, 27rau qhov cov neeg hauv lub tebchaws no uas xub nyob ua nej ntej ua tej kev qias vuab tsuab no mas puas tsuas lub tebchaws qias tsis huv. 28Ntshai tsam nej ua puas tsuas lub tebchaws qias tsis huv es lub tebchaws yuav muab nej ntuav pov tseg ib yam li lub tebchaws twb muab haiv neeg uas xub nyob ua nej ntej ntuav pov tseg. 29Yog leejtwg ua tej kev qias vuab tsuab ntawd mas tus ntawd yuav raug muab txiav tawm hauv nws haiv neeg mus. 30Vim li no nej yuav tsum ua raws nraim li kuv hais, tsis txhob ua raws li tej kev li kev cai uas qias vuab tsuab no uas cov xub nyob ua nej ntej lawd ua, thiab tsis txhob ua tej yam no puas tsuas nej qias tsis huv. Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.’ ”