21

Yesu Hnangv Hungh Nor, Bieqc Ye^lu^saa^lem Zingh

(Beiv mangc Maako 11:1-11; Lugaa 19:28-40; Yo^han 12:12-19)

1Yesu caux ninh nyei sai-gorx mingh taux fatv deix Ye^lu^saa^lem Zingh. Yiem Ga'lanv Mbong, Mbetc^faa^yi wuov norm laangz, Yesu ziouc paaiv i dauh sai-gorx mingh ndaangc, 2mbuox ziangx ninh mbuo, “Oix zuqc mingh nza'hmien wuov norm laangz. Yietv bieqc laangz ziouc buatc dauh maaz-li nyeiz ndoh jienv wuov, aengx caux ninh nyei dorn. Oix zuqc jaiv ken daaih bun yie. 3Se gorngv haaix dauh gorngv haaix nyungc, oix zuqc mbuox ninh, ‘Ziouv qiemx zuqc longc ninh mbuo.’ Maali nyei ziouv ziouc liemh zeih bun meih mbuo ken jienv daaih.”
4Naaiv deix sic cuotv daaih weic bun doix nzengc zinh ndaangc ⟨douc waac mienh⟩ gorngv nyei waac. Ninh gorngv,
  5“Oix zuqc mbuox ⟨Si^on Zingh⟩ nyei mienh,
   ‘Mangc maah! Meih mbuo nyei hungh daaih meih mbuo naaiv.
  Ninh hnyouv suonc nyei, geh jienv maaz-li daaih,
   geh jienv maaz-li nyei dorn.’ ”
6Wuov deix i dauh sai-gorx ziouc mingh ei jienv Yesu mbuox nyei waac zoux. 7Ninh mbuo ken maaz-li nyeiz caux ninh nyei dorn daaih, yaac zorqv ninh mbuo nyei domh lui dimc jienv maaz-li nyei diqc daanz. Yesu ziouc geh jienv aqv. 8Maaih mienh camv haic longc ninh mbuo nyei domh lui dimc jienv jauv, yaac maaih mienh gaeqv ndiangx-normh yietc dorv yietc dorv nyei dimc jienv. 9Mingh ndaangc nyei, caux nqa'haav nyei zuangx mienh lomh nzoih heuc,
  “Ho^saa^naa! Ceng Ndaawitv nyei Zeiv-Fun.
  Tov Tin-Hungh ceix fuqv dengv Ziouv nyei mbuox daaih wuov dauh.
  Ho^saa^naa, ceng yiem hlang jiex nyei dorngx wuov dauh Tin-Hungh.”
10Yesu bieqc Ye^lu^saa^lem wuov zanc, yietc zingh mienh ziouc huaang jiez nzengc daaih, laanh naaic laanh, “Naaiv dauh mienh dongh haaix dauh orqv?”
11Zuangx mienh dau, “Naaiv se yiem Gaa^li^li Saengv, Naa^saa^letv Mungv daaih nyei douc waac mienh, Yesu.”

Yesu Fioux Nzengc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

(Beiv mangc Maako 11:15-19; Lugaa 19:45-48; Yo^han 2:13-22)

12Yesu bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv yaac zunc cuotv nzengc yietc zungv maaiz maaic nyei mienh. Ninh bungx king tiuv nyaanh wuov deix mienh nyei dieh caux maaic baeqc gopv wuov deix mienh nyei dangx. 13Ninh gorngv mbuox ninh mbuo, “Ging-Sou fiev jienv gorngv,
   ‘Yie nyei biauv, mienh oix heuc zoux daux gaux nyei biauv.’
Mv baac meih mbuo longc zoux ‘janx-zaqc bingx nyei kuotv.’ ”
14M'zing maengh caux zaux mbai nyei mienh mingh wuov zaangc Tin-Hungh nyei biauv lorz Yesu, Yesu yaac zorc longx ninh mbuo. 15Mv baac ⟨sai mienh bieiv⟩ caux njaaux leiz nyei fin-saeng buatc Yesu zoux naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic, yaac haiz fu'jueiv yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv heuc jienv gorngv, “Ov, ho^saa^naa, ceng Ndaawitv nyei Zeiv-Fun ov!” Ninh mbuo ziouc qiex jiez haic.
16Ninh mbuo naaic Yesu, “Naaiv deix fu'jueiv gorngv nyei waac meih haiz nyei fai?”
 Yesu dau, “Haiz nyei lorqc. Meih mbuo maiv doqc jiex naaiv deix Ging-Sou nyei waac fai?
  ‘Meih bun fu'jueiv-faix caux
   corc hopv nyorx nyei gu'nguaaz
   haih ceng duqv dunh yunh.’ ”
17Yesu ziouc leih ninh mbuo aengx cuotv zingh mingh Mbe^taa^ni Laangz bueix muonz.

Yesu Zioux Ngongh Nyorx Ndiangx

(Beiv mangc Maako 11:12-14, 20-24)

18Da'nyeic ndorm nziouv nyei, Yesu nzuonx zingh wuov zanc, ninh hnyouv sie. 19Ninh buatc wuov jauv-hlen maaih zungh ngongh nyorx ndiangx ziouc mingh mangc, buatc maiv maaih biouv. Kungx maaih ndiangx-normh hnangv. Ninh ziouc ziangv jienv ndiangx gorngv, “Yiem naaiv mingh meih yietc liuz maiv duqv ziangh biouv aqv.” Wuov zungh ngongh nyorx ndiangx ziouc liemh zeih kou nqaai mi'aqv.
20Sai-gorx mbuo buatc ziouc mbuoqc horngh haic yaac naaic gaax, “Naaiv zungh ngongh nyorx ndiangx hnangv haaix nor haih nqaai ndongc naaic siepv?”
21Yesu dau, “Yie mbuox zien meih mbuo, se gorngv meih mbuo za'gengh sienx yaac maiv hlungh hluotv, meih mbuo haih zoux hnangv yie zoux bun naaiv zungh ngongh nyorx ndiangx nor. Maiv daan naaiv hnangv, meih mbuo zungv haih mbuox naaiv norm mbong, “Suiv cuotv, njiec koiv maah!” Mbong ziouc suiv aqv. 22Se gorngv meih mbuo sienx, maiv gunv meih mbuo daux gaux tov haaix nyungc, meih mbuo ziouc duqv aqv.”

Haaix Dauh Bun Yesu Maaih Leiz Zoux Ninh Nyei Sic

(Beiv mangc Maako 11:27-33; Lugaa 20:1-8)

23Yesu aengx nzuonx zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Njaaux jienv mienh wuov zanc, ⟨sai mienh bieiv⟩ caux baeqc fingx nyei mienh gox daaih naaic ninh, “Meih maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic? Naaiv nyungc leiz haaix dauh bun meih?”
24Yesu dau, “Yie mv baac oix naaic joux waac meih mbuo. Se gorngv meih mbuo dau yie, yie ziouc mbuox meih mbuo, yie maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic. 25Wuov nyungc, haaix dauh bun Yo^han maaih leiz tengx mienh ⟨jiex wuom nyei leiz,⟩ Tin-Hungh fai baamh mienh?”
 Ninh mbuo ziouc laanh caux laanh caangh laangh. “Mbuo horpc zuqc hnangv haaix nor gorngv mv bei? Se gorngv mbuo gorngv, ‘Tin-Hungh bun daaih,’ ninh oix gorngv, ‘Wuov nyungc, meih mbuo weic haaix diuc maiv sienx Yo^han?’
26Se gorngv mbuo gorngv, ‘Mienh bun daaih,’ gamh nziex zuangx mienh oix hnangv haaix nor zoux bun mbuo, weic zuqc ninh mbuo yietc zungv funx dingc Yo^han se douc waac mienh.”
27Ninh mbuo ziouc dau Yesu, “Yie mbuo maiv hiuv duqv.”
 Yesu mbuox ninh mbuo, “Hnangv naaic, yie yaac maiv mbuox meih mbuo yie maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic.

I Dauh Dorn Nyei Waac-Beiv

28“Meih mbuo hnangv haaix nor hnamv? Maaih laanh mienh maaih i dauh dorn. Ninh mingh mbuox dorn-hlo, ‘Dorn aac, meih ih hnoi mingh a'ngunc huingx zoux gong oc.’
29“Dorn-hlo dau, ‘Yie maiv oix mingh!’ Mv baac nqa'haav ninh goiv hnyouv aengx mingh aqv.
30“Wuov dauh die aengx mingh fih hnangv nyei mbuox dorn-faix. Dorn-faix dau, ‘Oz, yie mingh nyei.’ Mv baac ninh maiv mingh.
31“Naaiv deix i dauh dorn, haaix dauh ei jienv die nyei waac zoux?”
 Ninh mbuo dau, “Dorn-hlo.”
 Yesu ziouc mbuox ninh mbuo, “Yie mbuox zien meih mbuo, tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh wuov deix, caux maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn zungv duqv bieqc ⟨Tin-Hungh nyei guoqv⟩ ndaangc meih mbuo.
32Weic zuqc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han daaih bun meih mbuo hiuv duqv zoux horpc nyei jauv, meih mbuo yaac maiv sienx. Mv baac siou nzou-zinh caux maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn wuov deix sienx ninh. Meih mbuo buatc liuz naaiv deix sic mv baac nqa'haav meih mbuo corc maiv goiv hnyouv sienx ninh.”

A'ngunc Huingx Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Maako 12:1-12; Lugaa 20:9-19)

33Yesu aengx mbuox sai mienh bieiv caux mienh gox, “Aengx muangx diuh waac-beiv oc. Maaih laanh mienh zuangx nzong a'ngunc biouv, zoux laatc laatc jienv. Yiem huingx gu'nyuoz ninh wetv norm dorngx zoux nyueih a'ngunc biouv nyei zorngh, aengx zoux norm laauh zuov huingx. Zoux ziangx, ninh gouv bun mienh. Ninh ganh aeqv, cuotv deic-bung mi'aqv.
34“Taux biouv zuoqc nyei ziangh hoc ninh paaiv ninh nyei bou mingh zorqv ninh nyei buonc biouv. 35Gouv huingx nyei mienh zorqv naaiv deix bou. Maaih dauh ninh mbuo mborqv. Maaih dauh ninh mbuo daix. Maaih dauh ninh mbuo zorqv la'bieiv daaih zong. 36Huingx-ziouv aengx paaiv ganh deix bou mingh, gauh camv daauh nzunc, mv baac gouv huingx mienh aengx zoux bun ninh mbuo hnangv daauh nzunc wuov deix nor. 37Nqa'haav wuov nzunc, huingx-ziouv aengx paaiv ninh ganh nyei dorn mingh, yaac gorngv, ‘Ninh mbuo zungv oix taaih yie nyei dorn aqv.’ 38Mv baac gouv huingx nyei mienh buatc wuov dauh dorn, laanh mbuox laanh, ‘Nzipc naaiv norm huingx se dongh naaiv dauh aqv. Daaih maah! Mbuo zorqv ninh daix guangc mingh yaac zorqv ninh nzipc nyei jaa-dingh aqv.’ 39Ninh mbuo ziouc zorqv ninh tor cuotv ga'nyiec ziqc huingx daix guangc mi'aqv.”
40Yesu naaic, “Wuov nyungc, huingx-ziouv nzuonx wuov zanc ninh oix hnangv haaix nor zoux bun gouv huingx nyei mienh?”
41Ninh mbuo dau, “Ninh ndongc haaix zungv oix daix guangc wuov deix waaic haic nyei mienh, aengx bun ganh deix mienh gouv ninh nyei huingx, dongh biouv zuoqc nyei ziangh hoc haih bun ninh nyei buonc biouv wuov nyungc mienh.”
42Yesu mbuox ninh mbuo, “Ging-Sou fiev jienv naaiv deix waac meih mbuo maiv doqc jiex fai?
  ‘Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv,
   zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.
  Naaiv se Ziouv zoux nyei sic.
   Ziux yie mbuo nyei m'zing mangc, buatc mbuoqc horngh haic.’ ”
43Yesu aengx gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie mbuox meih mbuo, Tin-Hungh zungv maiv bun meih mbuo yiem ninh nyei guoqv. Ninh oix bun zoux horpc ninh nyei hnyouv wuov nyungc mienh yiem ninh nyei guoqv hnangv. 44Haaix dauh ndorpc, zong zuqc naaiv norm la'bieiv, wuov dauh ziouc huv benx ziex deix mi'aqv. Naaiv norm la'bieiv ndortv, zong zuqc haaix dauh, wuov dauh ziouc muonc nzengc mi'aqv.”
45Sai mienh bieiv caux Faa^li^si Mienh muangx haiz Yesu gorngv naaiv deix waac-beiv, ninh mbuo haiz ziqv zuqc ninh mbuo. 46Ninh mbuo ziouc oix zorqv ninh mv baac gamh nziex zuangx mienh, weic zuqc wuov deix mienh taaih Yesu zoux dauh douc waac mienh.