24

Yesu Gorngv Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Zungv Zuqc Mietc

(Beiv mangc Maako 13:1-2; Lugaa 21:5-6)

1Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv cuotv daaih, yangh jienv jauv mingh wuov zanc, sai-gorx mbuo daaih nuqv jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv-hlen wuov deix biauv heuc ninh mangc. 2Yesu gorngv, “Meih mbuo buatc naaiv deix biauv nyei saah? Yie mbuox zien meih mbuo, maaih norm hnoi yietc zungv oix zuqc caeqv nzengc. Maiv maaih yietc kuaaiv la'bieiv lapv jienv aqv.”

Mienh Buangh Zuqc Kouv, Zuqc Mienh Zoux Doqc

(Beiv mangc Maako 13:3-13; Lugaa 21:7-19)

3Yesu zueiz jienv Ga'lanv Mbong wuov zanc, sai-gorx mbuo ganh lengc jeiv daaih naaic ninh, “Tov mbuox yie mbuo oc. Naaiv deix sic haaix zanc oix cuotv? Maaih haaix nyungc jangx-hoc oix bun cing meih aengx oix daaih yaac bun cing baamh gen nyei setv mueiz oix taux?”
4Yesu dau, “Oix zuqc faix fim, maiv dungx muangx haaix dauh nduov meih mbuo. 5Maaih mienh camv nyei oix longc yie nyei mbuox daaih gorngv, ‘Yie se dongh Giduc wuov dauh aqv.’ Ninh mbuo ziouc nduov mienh camv. 6Taux wuov zanc meih mbuo duqv haiz mienh mborqv domh jaax yaac haiz mborqv domh jaax nyei fienx, mv baac meih mbuo maiv dungx gamh nziex. Naaiv deix sic ndongc haaix oix zuqc cuotv, mv baac setv mueiz nyei hnoi-nyieqc maiv gaengh taux. 7Naaiv fingx oix caux wuov fingx mborqv jaax. Naaiv norm guoqv oix caux wuov norm guoqv mborqv domh jaax. Maaih deix dorngx oix zuqc ngorc hnaangx, maaih deix dorngx ndau dongz. 8Naaiv deix sic cuotv daaih bun cing setv mueiz nyei hnoi-nyieqc jiez gorn cuotv.
9“Taux wuov zanc meih mbuo ziouc zuqc zorqv jiu bun mienh zoux doqc yaac daix guangc. Laaix yie, maanc fingx oix nzorng meih mbuo. 10Wuov zanc mienh camv oix cuotv, maiv sienx yie. Laanh oix zorqv laanh jiu bun win-wangv. Laanh yaac oix nzorng laanh. 11Aengx maaih ⟨jaav douc waac mienh⟩ camv nyei cuotv daaih nduov mienh camv. 12Hiuang orqv nyei sic oix faanv, mienh camv nyei hnyouv ziouc namx jienv njiec, maiv hnamv mienh yaac maiv hnamv Tin-Hungh. 13Mv baac haaix dauh diev duqv taux daauh taux mueiz, wuov dauh ziouc duqv njoux aqv. 14Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx zungv oix zunh buangv lungh ndiev weic zoux zorng-zengx bun maanc fingx hiuv. Nqa'haav, setv mueiz nyei hnoi-nyieqc ziouc taux aqv.

Domh Hieh Youx

(Beiv mangc Maako 13:14-23; Lugaa 21:20-24)

15“Meih mbuo ziouc duqv buatc douc waac mienh, Ndaa^ni^en, gorngv jiex nyei sic cuotv. Maaih ⟨zoux bun nyungc-nyungc waaic wuov dauh domh hieh youx⟩ yiem jienv cing-nzengc nyei dorngx, (doqc sou nyei mienh oix zuqc mengh baeqc naaiv deix waac). 16Wuov zanc, yiem Yu^ndie Saengv wuov deix oix zuqc biaux faaux mbong. 17Mienh yiem biauv-ngorh oix zuqc gaanv njiec, liemh maiv dungx bieqc biauv zorqv haaix nyungc dorh mingh. 18Yiem ndeic nyei mienh maiv dungx nzuonx biauv zorqv ganh nyei domh lui. 19Yiem wuov deix hnoi-nyieqc maaih jienv sin nyei, caux maaih gu'nguaaz hopv nyorx nyei m'sieqv dorn za'gengh zuqc kouv aqv. 20Meih mbuo oix zuqc tov Tin-Hungh, taux biaux nyei ziangh hoc maiv dungx bun doix zuqc dong-gen hnoi fai doix zuqc ⟨zoux bun nyungc-nyungc waaic wuov dauh domh hieh youx⟩ 21Weic zuqc taux wuov zanc maaih domh zeqc naanc. Yiem zeix lungh zeix ndau daaih maiv maaih jiex ndongc naaiv nzunc siem. Yangh naaiv jiex yietc liuz yaac maiv maaih aqv. 22Se gorngv Tin-Hungh maiv bun wuov deix hnoi-nyieqc zoqc njiec deix, maiv maaih haaix dauh duqv maengc cuotv. Se weic Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh ninh cingx daaih oix bun wuov deix hnoi-nyieqc zoqc njiec.
23“Wuov zanc, se gorngv haaix dauh mbuox meih mbuo, ‘Mangc gaax, Giduc yiem naaiv!’ fai ‘Giduc yiem wuov!’ maiv dungx sienx. 24Weic zuqc maaih mienh gorngv ninh mbuo zoux Giduc mv baac jaav nyei, aengx maaih jaav douc waac mienh oix cuotv daaih. Ninh mbuo oix zoux domh jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic nduov mienh. Se gorngv haih nduov duqv zuqc nor, ninh mbuo oix liemh Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh nduov. 25Muangx oc. Naaiv deix sic maiv gaengh cuotv yie jaa-ndaangc mbuox ziangx meih mbuo.
26“Hnangv naaic, se gorngv maaih mienh mbuox meih mbuo, ‘Mangc maah! Ninh yiem wuov deic-bung-huaang,’ maiv dungx cuotv mingh lorz. Mienh aengx gorngv, ‘Mangc maah! Ninh yiem biauv gu'nyuoz,’ maiv dungx sienx. 27Weic zuqc borngz mba'lingc yiem dong bung njapc dangh, njang mingh taux fai bung hnangv haaix nor, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, aengx daaih wuov zanc yaac oix hnangv wuov nor. 28Ga'naaiv-daic yiem haaix, domh jaangv-ngongh yaac yiem wuov aqv.

Baamh Mienh Nyei Dorn Daaih Wuov Zanc

(Beiv mangc Maako 13:24-27; Lugaa 21:25-28)

29“Wuov deix hnoi nyei zeqc naanc yietv jiex liuz,
  ‘Mba'hnoi ziouc jieqv mingh,
   hlaax yaac maiv ziux njang aqv.
  Zuangx hleix yiem wuov lungh oix ndortv njiec daaih.
   Yiem lungh maaih qaqv nyei ga'naaiv zungv zuqc ndanc dongz.’
30“Wuov zanc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, nyei jangx-hoc oix yiem wuov lungh cuotv daaih. Lungh ndiev maanc fingx mienh ziouc bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv. Ninh mbuo duqv buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, maaih qaqv caux domh njang-laangc yiem wuov mbuonx njiec daaih. 31Maaih nzatc nyei qiex mbui, yie ziouc paaiv yie nyei fin-mienh mingh taux biei bung nziaaux, yiem naaiv bung lungh gorn mingh taux wuov bung lungh gorn, siou zunv yie ginv daaih nyei mienh.

Yesu Longc Ngongh Nyorx Ndiangx Zoux Waac-Beiv

(Beiv mangc Maako 13:28-31; Lugaa 21:29-33)

32“Meih mbuo oix zuqc longc ngongh nyorx ndiangx hoqc yietc diuc. Buatc ndiangx cuotv cunx, nqoi normh lunx, meih mbuo ziouc hiuv duqv aav lamh deix bieqc haac gueix mi'aqv. 33Fih hnangv nyei, meih mbuo buatc naaiv deix yietc zungv sic cuotv wuov zanc, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, taux fatv aqv, zungv yiem jienv gaengh ndaangc aqv. 34Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, naaiv doic mienh guei seix maiv gaengh nzengc, naaiv deix yietc zungv sic ziouc cuotv daaih aqv. 35Lungh ndau oix jiex nzengc, mv baac yie nyei waac yietc liuz maiv jiex.

Wuov Norm Hnoi, Wuov Norm Ziangh Hoc Maiv Maaih Haaix Dauh Hiuv

(Beiv mangc Maako 13:32-37; Lugaa 17:26-30, 34-36)

36“Wuov norm hnoi, wuov norm ziangh hoc, maiv maaih haaix dauh hiuv. Liemh tin-dorngh nyei fin-mienh maiv hiuv. Dorn yaac maiv hiuv. Kungx Zaangc Diex ganh hiuv hnangv. 37Noyaa nyei lungh ndiev hnangv haaix nor, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, aengx daaih wuov zanc yaac oix zuqc hnangv wuov nor. 38Mbiungc-suiv-imx maiv gaengh yiemx lungh ndiev wuov zanc, mienh nyanc yaac hopv, bungx sieqv, gorngv auv zoux cing-jaa, taux Noyaa bieqc nzangv wuov hnoi. 39Ninh mbuo liemh maiv hiuv mbiungc-suiv-imx oix yiemx taux wuom guaatv ninh mbuo mingh nzengc. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, aengx daaih wuov zanc yaac oix hnangv naaic nor. 40Wuov zanc maaih i laanh mienh yiem wuov ndeic zoux gong. Oix zipv laanh mingh, guangc laanh yiem wuov. 41Maaih i dauh m'sieqv dorn morc maeqc. Oix zipv dauh mingh, guangc dauh yiem wuov.
42“Weic naaiv meih mbuo oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv meih mbuo nyei Ziouv haaix hnoi daaih. 43Naaiv meih mbuo hiuv duqv nyei. Se gorngv biauv-ziouv hiuv duqv lungh muonz zanc janx-zaqc haaix norm ziangh hoc daaih, ninh ziouc ging hnyouv zuov jienv, maiv bun janx-zaqc bieqc biauv. 44Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc liuc leiz ziangx, zanc-zanc zuov jienv, weic zuqc meih mbuo liemh jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc taux aqv.

Hnyouv Zingx Nyei Bou Caux Hnyouv Maiv Zingx Nyei Bou

(Beiv mangc Lugaa 12:41-48)

45“Wuov nyungc, haaix dauh zoux hnyouv zingx, cong-mengh nyei bou? Wuov dauh aeqv, ziouv paaiv goux ninh nyei biauv zong mienh yaac ziux ziangh hoc zorqv yietc zuangx bou nyei buonc nyanc hopv bun ninh mbuo. 46Ziouv nzuonx daaih buatc naaiv dauh bou zoux duqv zingx, bou ziouc njien-youh aqv. 47Yie mbuox zien meih mbuo, ziouv oix bun naaiv dauh bou goux nzengc ninh nyei yietc zungv jaa-dingh. 48Mv baac se gorngv wuov dauh bou maiv benx, ninh yiem hnyouv hnamv, ‘Aa, yie nyei ziouv maiv gaengh nzuonx siepv.’ 49Ninh ziouc dongz sin mborqv ninh nyei zoux bou doic yaac caux hopv diuv nquin nyei mienh juangc nyanc juangc hopv. 50Bou jangx maiv zaaic nyei hnoi, jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc, ninh nyei ziouv ziouc nzuonx daaih aqv. 51Ziouv oix dingc ninh nyei zuiz hniev nyei, zunc ninh mingh caux beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh yiem, bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.”