7

  1“Ƀơi hrơi Kâo kiăng pơsuaih hĭ ƀing ană plei Kâo ƀing Israel,
   laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu đĭ kơyar glaĭ dơ̆ng,
   Kâo ƀu dưi ngă ôh yuakơ abih bang tơlơi Kâo ƀuh ƀing gơñu ngă,
   anŭn jing le̱ng kơ tơlơi sat ƀai ƀrưh mơhiăh soh sel.
  Ƀing gơñu pơƀlŏr kơ tơdruă,
   klĕ mŭt amăng khul sang arăng laih anŭn klĕ sua;
   ƀing gơñu ăt klĕ sua ƀing arăng ƀơi khul jơlan mơ̆n.
  2Samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôh kơ tơlơi anai:
   Kâo hơdơr abih bang khul bruă sat ƀai gơñu.
  Tơlơi soh gơñu dŏ jum dar gơñu,
   laih anŭn tơlơi soh gơñu anŭn dŏ nanao gah anăp Kâo.”

Tơlơi Pơblư̆ Pơdjai Amăng Sang Pơtao

  3Yahweh laĭ tui anai, “Ƀing ană plei pơƀlŏr hĭ pơtao
   laih anŭn pleč kơ ƀing khua moa pơtao hăng hơdôm hơdră jơlan sat ƀai gơñu.
  4Abih bang ƀing gơñu jing le̱ng kơ ƀing hliar laih anŭn pơhiăp ƀu tơpă.
   Tơlơi ƀing gơñu khŏn ngă sat kơ arăng kơhŭl đĭ hrup hăng asăp apui mơ̆ng gŏ apui,
   jing apui pô ŏm ƀañ ƀu kiăng pơsur đĭ ôh kiăng kơ jă̱,
   samơ̆ ñu či pơsur đĭ tơl ƀañ tơpŭng jĕ či ŏm yơh.
  5Ƀơi hrơi phet kơ pơtao
   ƀing gơñu ngă kơ pơtao wơ̆t hăng ƀing khua moa pơtao măt hĭ
   laih anŭn pơmlŭk hĭ ƀing gơ̆ hăng ia tơpai.
  6Sĭt yơh ƀing gơñu pơkra hơdră jơlan sat ƀai gơñu hrup hăng gŏ apui jă̱ đĭ bă hăng asăp.
   Tơlơi hil nač gơñu hrup hăng apui rơguh ƀơ̆ng ƀrư̆ amăng abih mlam,
   truh kơ mơguah apui anŭn jă̱ hlia đĭ hơmâo jơlah apui.
  7Amăng tơlơi pơiă hil ƀrŭk gơñu,
   ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing khua djă̱ akŏ gơñu.
  Abih bang ƀing pơtao gơñu le̱ng kơ djai hĭ yuakơ ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing gơ̆ hơgŏm,
   samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh iâu kwưh Kâo kơ tơlơi djru.”

Ƀing Israel Laih Anŭn Ƀing Lŏn Čar Jum Dar

  8Yahweh laĭ tui anai, “Ƀing ană plei Israel jing hrup hăng sa boh ƀañ tơpŭng
   arăng ŏm tơsă kơnơ̆ng sămkrah đôč.
   Ƀing gơñu kơnang kơ ƀing lŏn čar jum dar gơñu kiăng kơ djru brơi kơ ƀing gơñu.
  9Samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh tơlơi ƀing gơñu kơnang kơ ƀing lŏn čar tuai anŭn
   hơmâo pơtơdu hĭ laih tơlơi kơtang gơñu.
  Kơnơ̆ng ƀiă hrơi đôč ƀing gơñu dŏ hơdip,
   samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo ôh.
  10Tơlơi pơgao ang ƀing Israel ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gơñu pô.
   Wơ̆t tơdah hơmâo lu laih tơlơi truh sat truh laih kơ ƀing gơñu
   samơ̆ ƀing gơñu ƀu wơ̆t glaĭ ôh pơ Kâo, jing Yahweh Ơi Adai gơñu.

  11“Ƀing Israel hrup hăng sa drơi čim pơrơgŏm pŏr hyu jum dar,
   blung hlâo ƀing gơñu rơkâo tơlơi djru mơ̆ng lŏn čar Êjip,
   giŏng anŭn ƀing gơñu kwưh tơlơi djru mơ̆ng lŏn čar Assiria.
  12Samơ̆ Kâo či dăng hơñuăl kiăng mă ƀing gơñu
   hrup hăng arăng ƀač mă khul čim brĭm tơdang gơñu pŏr găn yơh.
   Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh yuakơ ƀing gơñu ngă tơlơi sat ƀai.
  13Răm ƀăm yơh kơ ƀing gơñu!
   Ƀing gơñu hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Kâo laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo.
   Ƀing gơñu či răm rai hĭ yơh.
  Kâo kiăng biă mă pơklaih hĭ ƀing gơñu,
   samơ̆ ƀing gơñu ƀu kơkuh pơpŭ sĭt kơ Kâo ôh.
  14Ƀing gơñu ƀu iâu kwưh Kâo hăng pran jua tơpă sĭt gơñu ôh,
   samơ̆ ƀing gơñu bon gơñu pô pơkrao hia hrup hăng ƀing ƀu thâo krăn Kâo.
  Tơdang ƀing gơñu iâu laĭ kiăng kơ hơmâo pơdai laih anŭn ia boh kơƀâo,
   ƀing gơñu khăt drơi jan gơñu pô hrup hăng ƀing kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng ngă.
   Ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo biă mă yơh!
  15Wơ̆t tơdah Kâo yơh jing Pô pơhrăm ƀing gơñu laih anŭn pơkơtang brơi kơ ƀing gơñu,
   samơ̆ ƀing gơñu ngă mơneč sat pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo.
  16Ƀing gơñu đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Kâo nanao kiăng kơ đuaĭ tui yang rơba̱ng ƀu hơmâo tơlơi dưi ôh.
   Ƀing gơñu hrup hăng ƀrŏm hraŏ pơnăh soh hĭ ƀu thâo kơnang ôh.
  Yuakơ ƀing khua djă̱ akŏ gơñu pơhiăp pơgao hơnơ̆ng biă mă,
   sĭt ƀing gơñu či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm yơh,
   laih anŭn ƀing Êjip či klao djik kơ ƀing gơñu yơh.”