7

1hab thaus kuv yuav khu Yixayee kuas zoo,
   los tsuas yog pum Efa‑i tej kev phem kev qas
  hab Xamali tej kev limham tshwm lug,
   vem yog puab ua tsw ncaaj.
  Cov tub saab tho qhov tsev lug rua saab huv
   hab cov kws lws kuj lws saab nrau.
  2Puab tsw ncu tas kuv tub cim ntsoov
   tej kws puab ua phem huvsw lawm.
  Nwgnuav tej kws puab ua nyob vej puab taag,
   hab nyob ntawm kuv xubndag lawm.
  3Puab tej kev limham
   ua rua puab tug vaajntxwv zoo sab,
  hab puab tej kev daag ntxag
   ua rua puab cov thawj zoo sab.
  4Puab txhua tug ua nkauj ua nraug,
   puab kub quas lug yaam le lub qhov txus kub
  kws tug ua ncuav tsw txug yuav ceev tawg
   txwj thaus nwg zuaj ncuav
   moog txug thaus lub ncuav su tuaj lawm.
  5Nub kws ua kevcai fwm vaajntxwv,
   cov thawj haus cawv txwv maab qaug taag lawm,
   vaajntxwv kuj nrug cov kws nyam thuaj luag koom teg.
  6Puab lub sab kub quas lug yaam le lub qhov txus
   ntaus tswvyim ua phem,
  puab txujkev chim cig pluj pliv ib mos kaaj ntug,
   thaus sawv ntxuv kuj cig plawg nplaim nroo ntwg tuaj.
  7Puab txhua tug kub quas lug le lub qhov txus,
   hab hlawv cov kws kaav puab.
  Puab tej vaajntxwv suavdawg tuag taag
   tsw muaj ib tug thov kuv le.

  8“Efa‑i nrug lwm haiv tuabneeg nyob sws xyaw,
   Efa‑i yog ib lub ncuav kws sav ib saab xwb.
  9Lwm haiv tuabneeg noj nwg tug zug
   los nwg tub tsw paub,
  nwg plaubhau dawb paug ib txha lawm,
   los nwg tub tsw paub.
  10Cov Yixayee txujkev khaav theeb
   kuj rov ua timkhawv kom puab.
  Txawm yog puab raug le ntawd,
   los puab tsw rov moog cuag Yawmsaub
  kws yog puab tug Vaajtswv
   lossws rov lug nrhav nwg.
  11Efa‑i zoo yaam nkaus le tug nquab taug
   kws ruag tsw paub qaabhau,
   nwg quaj hu Iyi hab moog cuag Axilia.
  12Thaus puab moog hov
   kuv yuav nthuav kuv lub vaag khwb nkaus puab,
  kuv yuav nqug puab lug
   ib yaam le cuab noog sau nruab ntug,
   kuv yuav nteg puab rua thaus muaj suab zum zawg.
  13Puab yuav raug txom nyem
   vem puab yuam kev ntawm kuv moog lawm.
  Puab yuav raug kev puam tsuaj
   vem puab faav xeeb rua kuv.
  Kuv tub yuav txhwv puab,
   los puab muab kuv has daag xwb.
  14Puab tsw muaj sab quaj thov kuv,
   puab quaj nyav sau puab tej txaaj pw xwb.
  Puab suam puab lub cev thov qoob loos
   hab cawv txwv maab tshab,
   tassws puab faav xeeb rua kuv.
  15Txawm yog kuv cob puab
   hab pub zug rua puab txhais npaab,
  los puab tseed ntaus tswvyim phem
   tawm tsaam kuv.
  16Puab tsw tig rov moog cuag Vaajtswv kws luj dua ndais,
   puab zoo yaam nkaus le raab neev kws daag.
  Puab cov thawj yuav raug nav ntaaj tuag taag
   vem yog tim puab tug nplaig khaav theeb.
  Tej nuav yuav ua rua puab
   raug thuaj luag rua huv Iyi tebchaws.”