2

1“Tui anŭn, iâu bĕ kơ ƀing ayŏng adơi Israel gih jing ‘Ană plei Ơi Adai,’ laih anŭn ‘Pô Yahweh khăp.’

HʼGômer Ƀu Tŏng Ten Laih Anŭn Ƀing Israel Ƀu Tŏng Ten

  2“Ơ ƀing ană bă kâo hơi, ƀuăh pơtô bĕ amĭ gih, ƀuăh ñu bĕ,
   yuakơ ñu ƀu djơ̆ jing bơnai kâo dơ̆ng tah,
   laih anŭn kâo kŏn djơ̆ jing rơkơi ñu lơi.
   Ƀuăh pơtô bĕ kơ ñu kiăng kơ ñu lui hĭ tơlơi klĕ pyu laih anŭn tơlơi rĭh răm ñu.
  3Tơdah ñu ƀu lui hĭ ôh, kâo či tŏh lo̱k hĭ ñu jing mơhlŭn
   laih anŭn ngă kơ ñu mơhlŭn mơhlo̱t hrup amăng hrơi arăng tơkeng kơ ñu yơh;
   kâo či pơjing ñu hrup hăng sa tơdron ha̱r,
   pơplih hĭ ñu jing sa anih krô čơđa̱ng,
   laih anŭn ñu či djai hĭ yuakơ mơhao ia yơh.
  4Kâo ƀu či pơrơđah tơlơi pap kâo kơ ƀing ană bă ñu ôh,
   yuakơ ƀing ană bă anŭn jing ƀing ană mơ̆ng tơlơi klĕ pyu.
  5Amĭ gơñu ƀu tŏng ten ôh
   laih anŭn hơmâo pi kian laih kơ gơñu amăng tơlơi mlâo mlañ.
  Ñu laĭ, ‘Kâo či kiaŏ tui ƀing pô khăp kâo,
   jing ƀing pha brơi kơ kâo gơnam ƀơ̆ng laih anŭn ia mơñum,
   wơ̆t hăng mơrai, bơnăl blâo ƀlĭ, ia rơmuă ôliwơ laih anŭn gơnam mơñum kâo mơ̆n.’
  6Tui anŭn yơh, kâo či pơkra bơnư̆ pum drơi pơgăn hĭ jơlan ñu nao,
   laih anŭn či bư̆ pơnăng jum dar ñu kiăng kơ ñu ƀu thâo nao ôh.
  7Ñu či kiaŏ tui ƀing pô khăp ñu samơ̆ ñu ƀu či kiaŏ tui hơma̱o ƀing gơñu ôh;
   ñu či tui hơduah ƀing pô khăp ñu anŭn samơ̆ ñu ƀu či hơduah ƀuh ƀing gơñu ôh.
  Giŏng anŭn, ñu či laĭ,
   ‘Kâo či wơ̆t glaĭ kơ rơkơi kâo blung hlâo adih yơh,
   yuakơ hlak anŭn kâo mơak hloh kơ kâo ră anai.’
  8Ñu ƀu thâo hluh ôh kâo yơh
   jing pô pha brơi kơ ñu pơdai, ia boh kơƀâo, ia rơmuă ôliwơ,
   laih anŭn abih bang amrăk laih anŭn mah,
   jing gơnam ñu yua laih kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal.

  9“Tui anŭn yơh, ƀơi bơyan pĕ hơpuă, Kâo či mă glaĭ hĭ pơdai laih anŭn ia boh kơƀâo,
   jing gơnam brơi pơyơr Kâo pha brơi kơ ñu.
  Kâo ăt či mă glaĭ hĭ mơrai hăng bơnăl blâo ƀlĭ,
   jing gơnam brơi pơyơr Kâo pha brơi kơ ñu kiăng kơ go̱m hĭ tơlơi mơhlŭn ñu.
  10Kâo či ngă kơ ñu dŏ mơhlŭn ƀơi anăp ƀing pô khăp ñu,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơklaih hĭ ñu mơ̆ng tơngan dưi kơtang Kâo.
  11Kâo či pơđŭt hĭ abih bang tơlơi phet ñu juăt djă̱ hơdơr:
   Anŭn jing khul tơlơi phet rĭm thŭn rĭm blan laih anŭn khul hrơi phet Saƀat ñu,
   jing abih bang khul tơlơi phet pơjơnum ñu hơmâo laih yơh.
  12Kâo či pơrai hĭ khul phŭn hrĕ boh kơƀâo ñu laih anŭn khul phŭn hra ñu,
   jing gơnam ñu laĭ ƀing pô khăp ñu kla brơi kơ ñu.
  Kâo či pơjing hĭ đang boh kơƀâo laih anŭn đang boh čroh ñu jing hĭ tơdron tač,
   laih anŭn hlô mơnơ̆ng glai yơh či pơrai hĭ hơdôm đang anŭn.
  13Kâo či pơkơhma̱l hĭ ñu yơh yuakơ hơdôm hrơi ñu wơr bĭt hĭ laih Kâo
   laih anŭn čuh gơnam ƀâo mơngưi kiăng kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal.
  Kâo či pơkơhma̱l hĭ ñu mơ̆n yuakơ ñu pơhrôp ñu pô hăng gơnam pơhrôp,
   laih anŭn kiaŏ tui ƀing pô khăp ñu.”
 Yahweh hơmâo pơhiăp laih.

Khua Yang Khăp Kơ Ană Plei Ñu

14Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai,
   “Tui anŭn yơh, Kâo ba ñu nao amăng tơdron ha̱r dơ̆ng;
   pơ anih anŭn yơh, Kâo či pơhưč amoaih ñu dơ̆ng hăng hơdôm boh hiăp khăp rơun tơdu.
  15Kâo či brơi glaĭ kơ ñu đang boh kơƀâo ñu hơmâo laih hlâo adih,
   laih anŭn Kâo či ngă kơ Dơnung Rŭng Răng jing hĭ sa bah amăng čang rơmang.
  Pơ anŭn yơh ñu či mă brơi kơ Kâo hrup hăng tơlơi ñu ngă laih tơdang ñu dŏ hlak ai,
   anŭn jing hrup hăng tơlơi ñu ngă laih hlâo adih tơdang ñu tơbiă mơ̆ng čar Êjip.

  16“Giŏng anŭn, dơ̆ng, ñu či yap Kâo jing rơkơi ñu,
   laih anŭn ñu ƀu či yap kơ Kâo jing yang rơba̱ng Baal ñu dơ̆ng tah.
  17Kâo ƀu či brơi kơ ñu pơhiăp djơ̆ kơ anăn yang rơba̱ng Baal dơ̆ng tah.
  18Amăng hrơi anŭn, Kâo či pơjing sa tơlơi pơgop
   hăng abih bang hơdôm hlô mơnơ̆ng glai laih anŭn čim brĭm,
   tui anŭn hơdôm hlô mơnơ̆ng pơpư̆ hơdip ƀơi lŏn tơnah anai ƀu či pơrai hĭ ană plei Kâo ôh.
  Kâo či mă pơđuaĭ hĭ abih bang gơnam blah mơ̆ng anih lŏn anŭn,
   anŭn jing abih khul đao hăng hraŏ yơh
   laih anŭn Kâo či brơi ană plei Kâo dŏ amăng tơlơi hơđơ̆ng rơnŭk rơno̱m yơh.
  19Ơ ƀing Israel hơi, Kâo či pơjing ih jing hĭ bơnai Kâo;
   Kâo či jing Pô tơpă laih anŭn tŏng ten;
   Kâo či pơrơđah kơ ih tơlơi khăp laih anŭn tơlơi pap hlŏng lar yơh.
  20Kâo či djă̱ pioh tơlơi ƀuăn Kâo laih anŭn yap ih lŏm kơ Kâo yơh,
   tui anŭn ih či thâo krăn Kâo jing Yahweh yơh.

  21“Amăng hrơi anŭn, Kâo či ngă brơi kơ ƀing ană plei Kâo Israel yơh,
   Kâo či brơi rai ia hơjan ƀơi lŏn tơnah anai yơh.
  22Tui anŭn yơh, lŏn tơnah či pơtơbiă rai gơnam tăm,
   anŭn jing pơdai, ia boh kơƀâo laih anŭn ia rơmuă ôliwơ yơh,
   laih anŭn gơnam tăm anŭn yơh či djru brơi kơ Yizreel.
  23Kâo či pơkơjăp ƀing ană plei Kâo amăng anih lŏn anŭn laih anŭn brơi gơñu đĭ kơyar yơh.
   Kâo či khăp kơ hlơi pô arăng yap ‘Ƀu khăp ôh,’
   laih anŭn Kâo či laĭ, ‘Ƀing gih jing ană plei Kâo yơh’
   kơ ƀing hlơi pô Kâo yap ‘Ƀu djơ̆ ană plei Kâo ôh,’
   laih anŭn ƀing gơñu či laĭ, ‘Ih jing Ơi Adai gơmơi.’ ”