7

  1Yie oix zorc I^saa^laa^en nyei ziangh hoc,
   E^faa^im nyei zuiz-nipc
   caux Saa^maa^lie zoux orqv nyei sic biux mengh cuotv daaih.
  Ninh mbuo zoux sic jaav,
   maaih janx-zaqc borngz bieqc biauv,
   yaac maaih luv nyei mienh yiem ga'nyiec luv.
  2Ninh mbuo maiv hnamv taux
   yie jangx ninh mbuo zoux nyei yietc zungv orqv sic.
  Ih zanc ninh mbuo nyei zuiz weih gormx ninh mbuo,
   yaac yiem yie nyei nza'hmien.
  3Ninh mbuo zoux nyei orqv sic bun hungh diex a'hneiv,
   ninh mbuo gorngv-baeqc nyei waac bun jien buangv hnyouv.
  4Ninh mbuo yietc zungv benx hienx nyei mienh,
   ninh mbuo se hnangv jorm haic nyei douz-louh,
  dongh yiem zoux njuov zaangc jiez gorn caix njuov
   taux njuov butv daaih, ninh maiv zeih douz hiaangx.
  5Houc yie mbuo nyei hungh diex wuov hnoi,
   jien laaix a'ngunc diuv nyei qaqv butv baengc.
  Hungh caux jienv huotv nyei mienh sung buoz.
  6Ninh mbuo jorm hnyouv hnangv douz-louh nor jorm, beic ndiev daav waaic nyei za'eix,
   ninh mbuo ziangh muonz qiex jiez, hnangv opv jienv douz,
   lungh ndorm ga'qiex baetv cuotv hnangv njopc douz nor.
  7Ninh mbuo yietc zungv jorm hnangv douz-louh,
   ninh mbuo yaac naqv gunv ninh mbuo wuov deix.
  Ninh mbuo nyei yietc zungv hungh diex king njiec daic,
   yaac maiv maaih ninh mbuo yietc dauh daaih heuc yie.
  8“E^faa^im ganh mingh zorpc ziex fingx mienh,
   E^faa^im hnangv ziqv mv baac maiv mbienv nyei njuov nor.
  9Ganh fingx mienh naqv ninh nyei qaqv,
   ninh yaac maiv hiuv.
  Ninh nyei mba'biei zungv baeqc deix,
   ninh yaac maiv hiuv.
  10I^saa^laa^en Mienh zoux maux nyei jauv
   zoux zorng-zengx gorngv ninh mbuo,
  mv baac ninh mbuo maiv nzuonx daaih lorz Ziouv,
   ninh mbuo nyei Tin-Hungh.
  Maiv gunv buangh naaiv deix yietc zungv sic,
   ninh mbuo maiv lorz ninh.
  11“E^faa^im se hnangv norm baeqc gopv,
   hngongx yaac hnamv maiv hiuv haaix nyungc,
   ziouc heuc I^yipv yaac mingh lorz Atc^si^lie.
  12Ninh mbuo mingh nyei ziangh hoc,
   yie oix zorqv yie nyei mungz zaaux jienv ninh mbuo.
  Yie oix baeng ninh mbuo njiec
   hnangv yiem ndaamv-lungh nyei norqc.
  Yie oix ziux ninh mbuo zoux nyei orqv sic
   mborqv njaaux ninh mbuo.
  13Weic zuqc ninh mbuo leih yie,
   ninh mbuo zuqc kouv aqv.
  Weic zuqc ninh mbuo ngaengc jienv yie,
   ninh mbuo oix zuqc mietc.
  Yie oix zuoqc ninh mbuo nzuonx,
   mv baac ninh mbuo longc
   gorngv-baeqc nyei waac gorngv taux yie.
  14Ninh mbuo maiv longc hnyouv heuc yie,
   mv baac ninh mbuo yiem ninh mbuo nyei coux qaqv nyiemv.
  Ninh mbuo gaatv ninh mbuo nyei sin
   weic tov mbiauh caux siang-a'ngunc diuv,
   yaac ngaengc jienv yie.
  15Maiv gunv yie njaaux ninh mbuo hoqc linc,
   bun ninh mbuo nyei buoz maaih qaqv henv,
   ninh mbuo daav za'eix zoux orqv bun yie.
  16Ninh mbuo huin mingh lorz ⟨Mbaa^an zienh,⟩
   ninh mbuo hnangv buonv maiv ziangx nyei juang-zinx.
  Ninh mbuo nyei jien zuqc nzuqc ndaauv daix
   laaix ninh mbuo nyei nzuih bungx nyei waac-maux.
  Weic naaiv deix sic
   yiem I^yipv Deic-Bung nyei mienh jatv ninh mbuo.