25

Abraham Rơngiă

(1 Hră Ruai 1:32, 33)

1Abraham dŏ bơnai dơ̆ng, anăn gơ̆ jing HʼKeturah. 2Ñu tơkeng rai kơ Abraham jing Zimran, Yoksan, Mêdan, Midyan, Isbak laih anŭn Suah. 3Yoksan jing ama kơ Seba laih anŭn Dedan; ƀing kơnung djuai Dedan jing ƀing Assur, ƀing Letus laih anŭn ƀing Leum. 4Ƀing ană Midyan jing Êphah, Êpher, Hanôk, Abida laih anŭn Elđaah. Abih bang ƀing anŭn jing ƀing kơnung djuai tơbiă rai mơ̆ng HʼKeturah yơh.
5Abraham jao abih bang gơnam ñu hơmâo kơ Isa̱k. 6Samơ̆ tơdang ñu hlak dŏ hơdip, ñu pơpha gơnam kơ ƀing ană đah rơkơi bơnai hle̱ ñu laih anŭn brơi ƀing gơñu đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng ană ñu Isa̱k gah ngŏ̱ kơ anih lŏn anŭn.
7Hrŏm abih bang, Abraham hơdip sui truh kơ sa-rơtuh tơjuhpluh-rơma thŭn. 8Giŏng anŭn, Abraham suă jua hơnăl tuč hăng tơĭ pran rơnŭk rơnua amăng thŭn tha ñu laih anŭn ñu wơ̆t glaĭ hrŏm hăng ƀing ơi adon ñu yơh. 9Ƀing ană ñu Isa̱k hăng Yismaêl dơ̱r atâo ñu amăng pa̱r pơsat Makpêlah jĕ anih Mamre, jing amăng đang hơma Êphrôn ană Zôhar ƀing Hit anŭn. 10Anŭn jing hơma Abraham blơi laih mơ̆ng ƀing Hit; pơ anŭn yơh, ƀing gơñu dơ̱r atâo Abraham hrŏm hăng atâo bơnai gơ̆ HʼSarah. 11Tơdơi kơ Abraham djai laih, Ơi Adai bơni hiam kơ ană ñu Isa̱k laih anŭn ñu dŏ hơdip jĕ anih Beêr Lahai Roi.

Yismaêl Laih Anŭn Kơnung Djuai Ñu

(1 Hră Ruai 1:28-31)

12Anai yơh jing hră čih pioh ƀing kơnung djuai ană Yismaêl, jing ană Abraham; Yismaêl jing ană đah rơkơi HʼHagar, hlŭn HʼSarah mơ̆ng čar Êjip, hơmâo tơkeng rai kơ Abraham. 13Anai jing khul anăn ƀing ană đah rơkơi Yismaêl, hơmâo čih pioh tŏ tơroai tui hăng tơlơi tơkeng rai ƀing gơñu: Nebayôt jing ană kơčoa ñu, Kêdar, Adbeel, Mibsam, 14Misma, Dumah, Massa, 15Hadad, Têma, Yetur, Naphis laih anŭn Khêdemah. 16Anai jing khul anăn ƀing ană đah rơkơi Yismaêl, laih anŭn anai ăt jing anăn pluh-dua čô khua ba akŏ tui hăng anih tring gơñu dŏ laih anŭn hơdip mơ̆n. 17Hrŏm abih bang, Yismaêl hơdip truh kơ sa-rơtuh klâopluh-tơjuh thŭn. Ñu suă jua hơnăl tuč laih anŭn tơĭ pran, tui anŭn ñu wơ̆t glaĭ pơ ƀing ơi adon ñu. 18Kơnung djuai ñu dŏ amăng anih tring mơ̆ng Hawilah truh kơ Sur, jĕ guai čar Êjip, kơtuai jơlan rơbat anăp nao pơ Assur. Laih anŭn ƀing gơñu hơdip pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang ƀing adơi ai gơñu.

Isa̱k Hơmâo Ană Kơmar

19Anai jing hră ruai kơ ană Abraham Isa̱k. Abraham jing ama Isa̱k, 20laih anŭn Isa̱k hlak pă̱pluh thŭn tơdang ñu dŏ kơ HʼRebekah, jing ană đah kơmơi Bethuêl, ƀing Aram mơ̆ng anih Paddan, laih anŭn HʼRebekah ăt jing adơi Laban mơ̆n. 21Isa̱k iâu laĭ Yahweh kiăng kơ pơhla̱o hĭ bơnai ñu, yuakơ gơ̆ jing sa čô đah kơmơi plao. Yahweh laĭ glaĭ tơlơi ñu iâu laĭ, tui anŭn bơnai ñu HʼRebekah pi kian yơh.
22Ƀing ană nge amăng lăm kian HʼRebekah pơtơlư̆ tơdruă gơñu laih anŭn ñu pơmĭn amăng pran jua ñu tui anai, “Yua hơget tơlơi anai hơmâo truh kơ kâo lĕ?” Tui anŭn, ñu nao tơña Yahweh.
23Yahweh laĭ glaĭ kơ ñu,
  Ơi adon kơ dua boh lŏn čar hlak dŏ amăng kian ih,
   laih anŭn dua kơnung djuai mơ̆ng amăng lăm ih či hơmâo tơlơi pơčơlah;
  kơnung djuai anai či kơtang hloh kơ kơnung djuai adih,
   laih anŭn ayŏng ñu či mă bruă kơ adơi ñu.
24Tơdang mông đih apui ñu truh laih, hơmâo dua čô ană đah rơkơi amăng kian ñu. 25Pô blung hlâo tơbiă rai mriah, abih drơi jan ñu kar hăng sum ao blâo; tui anŭn ƀing gơñu pơanăn gơ̆ Esâo. 26Tơdơi kơ anai, adơi ñu tơbiă rai, tơngan ñu djă̱ ƀơi kơđŭl tơkai ayŏng ñu; laih anŭn ƀing gơñu pơanăn gơ̆ Yakôb. Hlak Isa̱k nămpluh thŭn tơdang HʼRebekah hơmâo rai ană kơmar anŭn.

Esâo Sĭ Hĭ Tơlơi Jing Ayŏng Tha Kơ Yakôb

27Ƀing čơđai anŭn prŏng đĭ, laih anŭn Esâo jing pô hyu lua rơgơi, jing mơnuih khăp hơdip ƀơi tơdron tač, tơdang anŭn Yakôb jing sa čô mơnuih rơiăt kre̱p, khăp mă bruă dŏ dơnơ̆ng sa anih đôč. 28Isa̱k jing mơnuih khăp ƀơ̆ng añăm hlô mơnơ̆ng glai, tui anŭn ñu khăp kơ Esâo, samơ̆ HʼRebekah khăp kơ Yakôb.
29Hơmâo sa wơ̆t tơdang Yakôb hlak hơtŭk añăm, Esâo glaĭ mơ̆ng tơdron tač hăng gleh rơmơ̆n biă mă. 30Ñu laĭ kơ Yakôb, “Tañ bĕ, brơi kâo ƀơ̆ng añăm mriah ih anŭn bĕ! Kâo hlak rơpa đơi!” Yuakơ anŭn yơh arăng iâu kơ ñu Edôm.
31Yakôb laĭ glaĭ, “Blung hlâo sĭ hĭ bĕ kơ kâo tơlơi jing ayŏng tha ih.”
32Esâo laĭ, “Anai nê, kâo jĕ či djai laih, hơget hiam kơ kâo jing ayŏng tha lĕ?”
33Samơ̆ Yakôb laĭ, “Ƀuăn rơ̆ng hăng kâo amơĭ hlâo.” Tui anŭn, ñu ƀuăn rơ̆ng hăng Yakôb hăng sĭ hĭ tơlơi jing ayŏng tha ñu kơ Yakôb.
34Giŏng anŭn, Yakôb brơi kơ Esâo ƀañ tơpŭng laih anŭn añăm jĕh rơtă̱ anŭn. Ñu ƀơ̆ng mơñum laih anŭn ñu tơbiă đuaĭ hĭ. Tui anŭn yơh, Esâo hơmâo djik djak hĭ laih kơ tơlơi ñu jing ayŏng tha.