2

1Tui anŭn yơh, abih bang kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă Ñu hơmâo hrih pơjing tŏ tơroai giŏng laih. 2Ƀơi hlâo kơ hrơi tal tơjuh Ơi Adai pơgiŏng hĭ hơget tơlơi Ñu hơmâo ngă laih hăng pơdơi mă bruă ƀơi hrơi tal tơjuh mơ̆ng abih bang bruă Ñu. 3Tui anŭn, Ơi Adai bơni hiam kơ hrơi tal tơjuh laih anŭn pioh hrơi anŭn yom hơjăn, yuakơ ƀơi hrơi anŭn yơh Ñu pơdơi mơ̆ng abih bang bruă Ñu hơmâo pơgiŏng hĭ laih amăng tơlơi Ñu hrih pơjing.

Adam Hăng HʼEwơ Amăng Đang Iden

4Anai yơh jing hră čih pioh kơ tơlơi phŭn rơjŭng kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă Ơi Adai hơmâo hrih pơjing laih. Tơdang Yahweh pơjing rai khul adai laih anŭn lŏn tơnah: 5Hlak anŭn aka hơmâo kơyâo pơtâo ƀơi lŏn tơnah laih anŭn aka hơmâo sar pơjĕh čăt đĭ ôh, yuakơ Yahweh Ơi Adai aka brơi rai ia hơjan ƀơi lŏn tơnah ôh, laih anŭn ăt aka hơmâo hlơi pô jik čŏh lŏn đang mơ̆n; 6samơ̆ hơmâo kơhŭl ia hơyŭh đĭ mơ̆ng lŏn tơnah laih anŭn pruih djŏp ƀơi rŏng lŏn tơnah anai.
7Giŏng anŭn, Yahweh Ơi Adai mă ƀruih lŏn ma̱n đĭ sa rup mơnuih; Ñu bluh brơi jua hơdip mŭt amăng grŏng adŭng gơ̆ laih anŭn mơnuih anŭn jing hĭ sa djuai hơdip yơh.
8Giŏng anŭn, Yahweh Ơi Adai pơkra sa boh đang Iden hiam, jing pơ gah Ngŏ̱, laih anŭn Ñu pioh mơnuih, jing pô Ñu hơmâo ma̱n pơjing laih, dŏ pơ đang anŭn. 9Laih anŭn Yahweh Ơi Adai ngă brơi kơ djŏp mơta kơyâo čăt đĭ ƀơi đang anŭn, anŭn jing hiam mơak kơ mơta lăng hăng jơma̱n kơ gơnam ƀơ̆ng yơh. Amăng tŏng krah đang anŭn hơmâo sa phŭn kơyâo pha brơi tơlơi hơdip laih anŭn sa phŭn kơyâo pha brơi tơlơi thâo hluh kơ abih bang tơlơi hiam ƀôdah tơlơi sat.
10Sa ia krong rô găn amăng Đang Iden kiăng kơ pruih djŏp amăng đang; laih anŭn mơ̆ng anŭn pơkăh pơpha jing pă̱ ia krong. 11Ia krong tal sa jing Phisôn; ñu rô nao jum dar tring Hawilah, jing anih hơmâo mah. 12Anih anai hơmâo mah phŭn, kơtăk kơyâo ƀâo hiam laih anŭn hơdôm boh pơtâo yom mơ̆n. 13Ia krong tal dua jing Gihôn; ñu rô nao jum dar tring Kus. 14Ia krong tal klâo jing Tigris; ia anai rô nao gah ngŏ̱ kơ tring Assiria, laih anŭn ia krong tal pă̱ jing Huphrat.
15Giŏng anŭn, Yahweh Ơi Adai mă mơnuih laih anŭn pioh ñu amăng Đang Iden kiăng kơ čŏh pla hăng răk wai. Yahweh Ơi Adai pơtă kơ mơnuih tui anai, 16“Ih dưi ƀơ̆ng djŏp mơta boh čroh mơ̆ng djŏp mơta kơyâo amăng đang; 17samơ̆ kơyâo brơi tơlơi thâo krăn tơlơi hiam tơlơi sat ih anăm ƀơ̆ng ôh; tơdah ih ƀơ̆ng djơ̆ boh kơyâo anŭn, ih či djai yơh amăng hrơi anŭn.”
18Giŏng anŭn, Yahweh Ơi Adai laĭ, “Ƀu hiam ôh kơ mơnuih dŏ hơdip hơjăn. Kâo či pơjing sa čô pô djru djơ̆ lăp hăng ñu yơh.” 19Samơ̆ Ñu mă ƀruih lŏn hrih pơjing rai laih abih bang hơdôm hlô mơnơ̆ng laih anŭn khul čim brĭm amăng adai hăng ba abih bang rai kơ mơnuih kiăng kơ lăng hăng pơanăn; tui anŭn, hơget anăn mơnuih pơanăn kơ hơdôm hlô mơnơ̆ng anŭn, anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi hiư̆m ngă hlô mơnơ̆ng hơmâo anăn kơ gơñu pô. 20Tui anŭn, mơnuih pơanăn abih bang hơdôm hlô mơnơ̆ng rong, khul čim brĭm amăng adai laih anŭn hơdôm hlô mơnơ̆ng glai; samơ̆ bơ kơ mơnuih anŭn, gơ̆ pô ƀu hơmâo hlơi pô ôh jing pô djru djơ̆ lăp kơ gơ̆.
21Giŏng anŭn, Yahweh Ơi Adai ngă brơi kơ mơnuih pĭt wơr, laih anŭn tơdang gơ̆ hlak dŏ pĭt, Yahweh mă tơbiă sa ƀĕ tơlang rơsŭ gơ̆ laih anŭn klôp mŭt asar ƀơi anih anŭn. 22Yahweh pơjing rai sa čô đah kơmơi mơ̆ng tơlang rơsŭ mơnuih hăng ba gơ̆ rai kơ mơnuih anŭn. 23Giŏng anŭn, mơnuih anŭn laĭ,
  “Anai nê, anai jing sa čô hrup hăng djuai kâo pô
   tơlang mă mơ̆ng tơlang kâo,
   laih anŭn asar mă mơ̆ng asar kâo.
  Anăn ñu jing ‘đah kơmơi’
   yuakơ ñu hơmâo rai mơ̆ng đah rơkơi.”
24Yua mơ̆ng anŭn yơh đah rơkơi či tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng amĭ ama ñu laih anŭn pơgop hăng bơnai ñu; laih anŭn dua gơñu jing hĭ sa drơi jan yơh.
25Đah rơkơi hăng đah kơmơi anŭn abih dua ƀing gơñu dŏ mơhlŭn, samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo mlâo ôh.