Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Môseh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 1446 hăng thŭn 1406 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Tơlơi Čơdơ̆ng Phŭn jing sŏp hră blung hlâo pơrơđah kơ atŭt akŏ phŭn amăng Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam, kar hăng tơlơi hrih pơjing hăng tơlơi pơklaih song mă.

 Anăn Čơdơ̆ng Phŭn kiăng laĭ “mơ̆ng phŭn, blung hlâo” yơh. Sŏp hră anai ră ruai kơ tơlơi hrih pơjing rai kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă, čơdơ̆ng phŭn kơ djuai mơnuih, mơ̆ng phŭn tơbiă rai kơ tơlơi soh laih anŭn kơ tơlơi tơnap tap amăng lŏn tơnah wơ̆t hăng hơdră jơlan Ơi Adai ngă kơ mơnuih mơnam mơ̆n. Sŏp hră Tơlơi Čơdơ̆ng Phŭn arăng dưi pơkăh pơpha amăng dua črê̆k phŭn tui anai:
 1) Črăn 1–11 Tơlơi bruă hrih pơjing adai lŏn laih anŭn hră ruai blung hlâo kơ djuai mơnuih mơnam. Amăng hơdôm črăn anŭn hơmâo ră ruai kơ Adam hăng HʼEwơ, Kain hăng Abel, Noah hăng ia li̱ng laih anŭn Rơñan Babel yơh.
 2) Črăn 12–50 Hră ruai kơ tơlơi ƀing ơi adon blung hlâo ƀing Israel. Pô blung hlâo jing Abraham, jing pô yom pơphan yuakơ tơlơi ñu đaŏ kơnang laih anŭn gưt tui Ơi Adai. Giŏng anŭn, hơmâo hơdôm tơlơi ră ruai kơ ană ñu Isa̱k, kơ tơčô ñu Yakôb (ăt hơmâo anăn pơkŏn mơ̆n jing Israel) laih anŭn kơ pluh-dua čô ană đah rơkơi Yakôb, jing hĭ pluh-dua kơnung djuai ƀing Israel yơh. Boh nik ñu tơlơi ră ruai kơ sa čô amăng ƀing ană đah rơkơi Yakôb, anŭn jing Yôsêp yơh, wơ̆t hăng tơlơi truh tơl ba Yakôb hăng ƀing ană đah rơkơi ñu ƀing sang anŏ gơñu trŭn nao hơdip amăng lŏn čar Êjip mơ̆n.
 Tơdang sŏp hră anai ră ruai kơ mơnuih mơnam, samơ̆ tơlơi bruă yom pơphan hloh jing hơdôm bruă Ơi Adai hơmâo ngă laih yơh. Čơdơ̆ng phŭn hăng tơlơi bruă Ơi Adai hrih pơjing kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă laih anŭn pơđŭt hĭ hăng sa tơlơi ƀuăn kơ tơlơi Ơi Adai či pơmĭn ƀlơ̆ng nanao kơ ƀing ană plei Ñu. Pô kơñăm phŭn amăng sŏp hră anai jing Ơi Adai yơh, jing Pô phat kơđi hăng pơkơhma̱l ƀing hlơi pô ngă soh, samơ̆ Ñu dui ba hăng djru ƀing ană plei Ñu laih anŭn pơgiŏng hĭ tơlơi hră ruai gơñu yơh. Sŏp hră đưm đă anai arăng čih laih kiăng pơrơđah tơlơi đaŏ mơnuih mơnam laih anŭn hiư̆m tơlơi đaŏ anŭn dưi truh hơnơ̆ng yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi bruă hrih pơjing adai lŏn laih anŭn mơnuih mơnam (1:1–2:25)
Čơdơ̆ng phŭn kơ tơlơi soh laih anŭn tơlơi gleh tơnap (3:1-24)
Čơdơ̆ng mơ̆ng Adam truh pơ Noah (4:1–5:32)
Noah laih anŭn ia li̱ng (6:1–10:32)
Rơñan Babel (11:1-9)
Čơdơ̆ng mơ̆ng Sem truh pơ Abraham (11:10-32)
Ƀing ơi adon: Abraham, Isa̱k, Yakôb (12:1–35:29)
Ƀing ană tơčô Esâo (36:1-43)
Yôsêp hăng ƀing ayŏng adơi ñu (37:1–45:28)
Ƀing Israel amăng lŏn čar Êjip (46:1–50:26)