40

Yôsêp Pơblang Tơlơi Rơpơi Kơ Ƀing Mơnă Pharaoh

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn, pô yŏng kơčŏk hăng pô ŏm ƀañ tơpŭng kơ Pharaoh pơtao ƀing Êjip ƀu pơmơak kơ khua gơñu ôh. 2Tui anŭn, Pharaoh hil biă mă kơ dua čô khua moa anai, jing pô khua yŏng kơčŏk laih anŭn pô khua ŏm ƀañ tơpŭng, 3laih anŭn ñu iâu rai pô khua wai lăng sang mơnă hăng jao krư̆ hĭ dua čô anai amăng sang mơnă khua ƀing gak, jing anih hrŏm hăng anih Yôsêp dŏ. 4Khua ƀing gak jao dua čô anai kơ Yôsêp kiăng kơ mă bruă djru brơi ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu dŏ amăng sang krư̆ sui ƀiă. 5Hơmâo sa mlam, rĭm čô amăng dua gơñu, pô yŏng kơčŏk hăng pô ŏm ƀañ tơpŭng kơ pơtao Êjip, jing ƀing hlak dŏ amăng sang mơnă, hơmâo sa tơlơi rơpơi hrŏm amăng mlam anŭn laih anŭn rĭm tơlơi rơpơi hơmâo tơlơi kiăng laĭ phara. 6Tơdang Yôsêp rai pơ ƀing gơñu amăng mơguah ưm hrơi tŏ tui, ñu hli̱ng hla̱ng yơh tơdang ƀuh ƀing gơ̆ rŭng răng. 7Tui anŭn, ñu tơña kơ ƀing gơ̆ jing ƀing dŏ amăng sang krư̆ khua ƀing gak ñu, “Yua hơget hrơi anai ƀô̆ mơta gih rơngot lĕ?” 8Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Dua gơmơi hơmâo khul tơlơi rơpơi, samơ̆ pơ anih anai ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơblang gơñu.” Giŏng anŭn, Yôsêp laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ruai kơ kâo bĕ khul tơlơi rơpơi gih anŭn yuakơ tơlơi pơblang kơ tơlơi rơpơi jing lŏm kơ Ơi Adai yơh.”
9Tui anŭn, pô khua yŏng kơčŏk ră ruai tơlơi rơpơi ñu kơ Yôsêp. Ñu laĭ kơ Yôsêp, “Amăng tơlơi rơpơi kâo, kâo ƀuh sa phŭn hrĕ ƀơi anăp kâo, 10laih anŭn ƀơi ngŏ phŭn hrĕ anŭn hơmâo klâo than. Tơdang ñu čơnŭh đĭ, bluh bơnga laih anŭn bơnga anŭn blĭp blăp jing hĭ boh kơƀâo. 11Kâo hlak djă̱ kơčŏk Pharaoh ƀơi tơngan kâo tui anŭn kâo mă boh kơƀâo anŭn, djet gơñu amăng kơčŏk Pharaoh hăng yơr đĭ ƀơi tơngan ñu kiăng kơ mơñum.”
12Yôsêp laĭ kơ ñu, “Anai jing tơlơi kiăng laĭ, klâo ƀĕ than jing klâo hrơi. 13Amăng klâo hrơi dơ̆ng, Pharaoh či pŭ̱ đĭ ih mơ̆ng sang mơnă anai hăng pioh ih glaĭ pơ anih ih hlâo adih, laih anŭn ih či yơr đĭ kơčŏk ƀơi tơngan Pharaoh dơ̆ng hrup hăng ih hơmâo ngă laih hlâo adih tơdang ih jing pô yŏng kơčŏk kơ ñu. 14Samơ̆ tơdang abih bang tơlơi hơmâo truh hiam laih kơ ih, hơdơr kơ kâo đa hăng pơrơđah kơ kâo tơlơi hiam klă; rơkâo kơ Pharaoh pơtơbiă hĭ kâo mơ̆ng anih sang mơnă anai. 15Arăng mă pơgŏ̱ kâo đuaĭ hĭ mơ̆ng anih lŏn ƀing Hêbrơ, laih anŭn wơ̆t dah pơ anai kâo ƀu hơmâo ngă tơlơi hơget ôh lăp kơ dŏ amăng jim anai.”
16Tơdang pô khua ŏm ƀañ tơpŭng ƀuh Yôsêp hơmâo brơi sa tơlơi pơblang hiam, ñu laĭ kơ Yôsêp, “Kâo ăt hơmâo tơlơi rơpơi mơ̆n: ƀơi akŏ kâo hơmâo klâo bai ƀañ tơpŭng. 17Ƀơi bai gah ngŏ kơ abih bang bai hơmâo djŏp mơta ƀañ tơpŭng kơ Pharaoh, samơ̆ khul čim rai ƀơ̆ng hĭ abih amăng bai gah ngŏ anŭn.”
18Yôsêp pơhiăp, “Anai yơh jing tơlơi kiăng laĭ, klâo boh bai jing klâo hrơi. 19Amăng klâo hrơi Pharaoh či pŭ̱ đĭ ih mơ̆ng sang mơnă anai mơ̆n laih anŭn yol hĭ tơkuai ih ƀơi kơyâo. Laih anŭn khul čim yơh či rai ƀơ̆ng hĭ drơi jan ih.”
20Ƀơi hrơi tal klâo, jing hrơi tơkeng kơ Pharaoh, ñu pŏk tơlơi ƀơ̆ng huă kơ abih bang ƀing khua moa ñu. Ñu brơi arăng iâu rai ƀing khua yŏng kơčŏk hăng khua ŏm ƀañ tơpŭng ƀơi anăp abih bang ƀing tuai: 21ñu iâu glaĭ pô khua yŏng kơčŏk wơ̆t glaĭ pơ anih ñu hlâo adih, tui anŭn sa wơ̆t dơ̆ng ñu yơr đĭ kơčŏk ƀơi tơngan Pharaoh; 22samơ̆ ñu yol tơkuai pô khua ŏm ƀañ tơpŭng kar hăng Yôsêp hơmâo pơrơđah laih amăng tơlơi pơblang ñu. 23Wơ̆t tơdah tui anŭn, pô khua yŏng kơčŏk ƀu hơdơr ôh kơ Yôsêp; ñu wơr bĭt hĭ gơ̆ laih.