7

Ia Li̱ng

1Hơnăl tuč, Yahweh pơhiăp hăng Noah tui anai, “Ih mŭt nao bĕ amăng kŏmpăn hrŏm hăng abih sang anŏ ih; yuakơ Kâo hơmâo hơduah ƀuh laih kơnơ̆ng hơjăn ih yơh tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp Kâo amăng rơnŭk anai. 2Mă ba bĕ hăng ih tơjuh pe̱r tơno ania mơ̆ng rĭm djuai hlô mơnơ̆ng rơgoh, samơ̆ kơnơ̆ng sa pe̱r tơno ania đôč mơ̆ng rĭm djuai hlô mơnơ̆ng ƀu rơgoh. 3Ăt mă ba bĕ tơjuh pe̱r tơno ania mơ̆ng rĭm djuai čim. Ngă bĕ hrup hăng anŭn kiăng kơ djă̱ pioh hlô mơnơ̆ng laih anŭn čim brĭm či hơdip hăng pơlar ƀơi lŏn tơnah anai dơ̆ng. 4Tơjuh hrơi mơ̆ng anai dơ̆ng Kâo či brơi rai ia hơjan yơh, hơjan či lê̆ nanao amăng pă̱pluh hrơi pă̱pluh mlam, tui anŭn kiăng kơ pơrai hĭ abih bang mơnơ̆ng hơdip mơ̆ng lŏn tơnah jing djuai mơnơ̆ng Kâo hơmâo hrih laih.”
5Laih anŭn Noah ngă tui rĭm tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ ñu.
6Noah hlak năm-rơtuh thŭn tơdang ia li̱ng rai ƀơi lŏn tơnah. 7Noah laih anŭn bơnai ñu, ƀing ană ñu laih anŭn ƀing hơđŭ ñu, mŭt nao amăng kŏmpăn kiăng kơ đuaĭ klaih hĭ mơ̆ng ia li̱ng. 8Tơno ania mơ̆ng rĭm djuai hlô mơnơ̆ng rơgoh ƀôdah ƀu rơgoh, čim brĭm laih anŭn hlô mơnơ̆ng anet pơkŏn, 9mŭt amăng kŏmpăn hrŏm hăng Noah, kar hăng Ơi Adai hơmâo pơđar kơ Noah laih. 10Laih anŭn tơjuh hrơi mơ̆ng anŭn ia li̱ng rai yơh.
11Hlak Noah năm-rơtuh thŭn, ƀơi hrơi tal tơjuh amăng blan tal dua, abih bang phŭn ia prŏng dơlăm laih anŭn bơnư̆ ia pơ adai tuh trŭn, 12laih anŭn ia hơjan lê̆ trŭn nanao ƀơi lŏn tơnah amăng pă̱pluh hrơi pă̱pluh mlam. 13Amăng hrơi anŭn mơtam, jing hrơi ia hơjan čơdơ̆ng lê̆, Noah hăng bơnai ñu mŭt amăng kŏmpăn wơ̆t hăng klâo čô ană đah rơkơi gơñu: Sem, Ham, Yaphet laih anŭn hrŏm hăng ƀing hơđŭ gơñu mơ̆n. 14Nao hrŏm hăng Noah hơmâo rĭm djuai hlô mơnơ̆ng glai, hlô mơnơ̆ng rong, arơ̆ng aruăč laih anŭn hlô mơnơ̆ng rui wơ̆t hăng rĭm djuai čim brĭm mơ̆n. 15Tơno ania mơ̆ng rĭm djuai mơnơ̆ng hơdip mŭt hrŏm hăng Noah; 16ƀing gơñu mŭt amăng kŏmpăn kar hăng Ơi Adai hơmâo pơtă laih. Giŏng anŭn, Yahweh krư̆ hĭ bah amăng kŏmpăn.
17Ia li̱ng ăt rai nanao amăng pă̱pluh hrơi; tui anŭn ia yơ̆ng tui hăng pơđu̱ng đĭ hĭ kŏmpăn gah ngŏ kơ lŏn tơnah. 18Ia ƀrư̆ dơlăm tui, laih anŭn kŏmpăn đung ƀơi gah ngŏ ia yơh. 19Ia jai ƀrư̆ dơlăm tui laih anŭn go̱m hĭ abih bang khul čư̆ glông gah yŭ adai; 20ia ăt dŏ yơ̆ng đĭ nanao tơl ñu glông hloh kơ khul kơčŏng čư̆ pluh-rơma haih. 21Abih bang djuai mơnơ̆ng hơdip ƀơi lŏn tơnah anai djai hĭ, anŭn jing khul čim brĭm, hơdôm hlô mơnơ̆ng rong, hlô mơnơ̆ng glai, hlô mơnơ̆ng rui laih anŭn rĭm mơnuih mơnam mơ̆n. 22Djŏp djuai mơnơ̆ng suă jua amăng lŏn thu le̱ng kơ djai hĭ. 23Yahweh pơrai hĭ abih bang djuai hơdip ƀơi rŏng lŏn tơnah, jing ƀing mơnuih mơnam, hơdôm hlô mơnơ̆ng prŏng hăng anet laih anŭn khul čim brĭm amăng adai adih. Kơnơ̆ng hơjăn Noah, ƀing sang anŏ ñu wơ̆t hăng hơdôm hlô mơnơ̆ng dŏ hăng ñu amăng kŏmpăn đôč dŏ hơdip.
24Laih anŭn ia yơ̆ng đĭ dŏ dơnơ̆ng gah ngŏ kơ lŏn tơnah amăng sa-rơtuh rơmapluh hrơi.