25

Aplahas thiab Khethula caj ces

(1VKk. 1:32-33)

1Aplahas yuav dua ib tug pojniam npe hu ua Khethula. 2Nws yug tau cov tub no rau Aplahas, yog Xislas, Yaujsas, Medas, Midee, Isanpas thiab Su‑a. 3Yaujsas yog Senpa thiab Dedas txiv. Dedas li tub yog Asuli, Lethusi thiab Le‑umi. 4Midee cov tub yog Efa, Efaw, Hanau, Anpida thiab Eeda‑a. Cov no huvsi yog Khethula li tub ki xeeb ntxwv. 5Aplahas muab kiag nws lub cuab txhiaj cuab tam huvsi rau Yiha. 6Aplahas kuj muab qhov txhia chaw rau nws tej niam yau cov tub thiab. Thaum nws tseem ua neej nyob nws kom lawv ncaim nws tus tub Yiha mus rau sab hnub tuaj mus nyob rau hauv lub tebchaws uas nyob sab hnub tuaj.

Aplahas tuag thiab muab log

7Aplahas li hnub nyoog huvsi muaj ib puas xya caum tsib xyoos. 8Aplahas tu siav rau thaum nws laus heev, hnub nyoog ntau heev lawm, mas nws mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. 9Yiha thiab Yisama‑ee uas yog nws li tub kuj muab nws log rau hauv lub qhov tsua Mapela uas nyob hauv Xauha tus tub Efoo uas yog neeg Hithai daim teb ntawm Male sab hnub tuaj, 10yog daim teb uas Aplahas yuav ntawm cov Hithai los. Lawv muab Aplahas log rau qhov ntawd nrog nws tus pojniam Xala ua ke. 11Thaum Aplahas tuag lawm, Vajtswv foom koob hmoov rau nws tus tub Yiha. Yiha nyob ntawm Npe‑awlahailai.

Yisama‑ee caj ces

(1VKk. 1:28-31)

12Ntawm no mus yog Yisama‑ee caj ces, nws yog Aplahas tus tub uas Xala tus nkauj qhev Haka uas yog neeg Iyi yug rau Aplahas. 13No yog Yisama‑ee cov tub tej npe, raws tus hlob rau cov yau zuj zus mus. Yisama‑ee tus tub hlob yog Nenpayau, cov yau yog Kheda, Anpe‑ee, Mixa, 14Misama, Duma, Maxas, 15Hada, Thema, Yethu, Nafi thiab Khedema. 16Cov no yog Yisama‑ee cov tub thiab no yog lawv tej npe uas hu rau lawv tej zej zog thiab hu rau lawv tej chaw nyob, yog kaum ob tug thawj rau hauv lawv txhua xeem. 17Yisama‑ee li hnub nyoog huvsi muaj ib puas peb caug xya xyoo. Nws tu siav mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. 18Lawv cov ntawd nyob txij ntua lub moos Havila mus txog lub moos Su uas nyob ntawm Iyi ib sab mus rau Axilia tebchaws. Lawv nrog lawv cum nyob ua yeeb ncuab rau lawv cov kwvtij.

Yug Exau thiab Yakhauj

19Ntawm no mus yog Yiha uas yog Aplahas tus tub caj ces. Aplahas yog Yiha txiv. 20Yiha hnub nyoog muaj plaub caug xyoo nws li yuav tau Lenpekha ua pojniam, yog Npethu‑ee tus ntxhais uas yog neeg Alas nyob tebchaws Pada Alas, thiab yog Lanpas uas yog neeg Alas tus muam.
21Yiha thov Yawmsaub rau nws tus pojniam vim yog nws tsis xeeb tub. Yawmsaub pub raws li nws thov, nws tus pojniam Lenpekha thiaj xeeb tub. 22Menyuam kuj sib txiv hauv nws lub plab nws thiaj hais tias, “Yog zoo li no, kuv yuav muaj txojsia nyob ua dabtsi?” Lenpekha thiaj mus ua nug rau Yawmsaub. 23Yawmsaub hais rau nws tias,
  “Muaj ob lub tebchaws
   nyob hauv koj lub plab,
  ob haiv neeg uas koj yug ntawd
   yuav sib ncaim,
  ib tug yuav muaj zog heev dua ib tug,
   tus tij yuav ua tus kwv qhev.”
24Thaum txog caij uas Lenpekha yug menyuam lawm, ua ciav muaj ib nkawg menyuam ntxaib hauv nws lub plab. 25Yug thawj tug los yog ib tug menyuam liab tawv tuaj plaub thoob plaws ib ce yam nkaus li lub tsho plaub. Lawv thiaj tis lub npe hu ua Exau. 26Dhau ntawd yug tus kwv los, nws txhais tes tuav rawv Exau luj taws. Lawv thiaj tis npe hu ua Yakhauj. Thaum Lenpekha yug nkawm menyuam ntxaib ntawd, Yiha hnub nyoog muaj rau caum xyoo.

Exau muab nws feem uas ua tij muag

27Thaum ob tug metub hlob lawm, Exau yog ib tug txawj tua nqaij thiab yog ib tug nyob nruab nrag xwb, tiamsis Yakhauj mas yog tus uas nyob hauv tsev ntau ua siab tus yees. 28Yiha nyiam Exau vim nws pheej tau noj tej nqaij qus uas Exau tua tau los. Tiamsis Lenpekha nyiam Yakhauj.
29Muaj ib hnub thaum Yakhauj tabtom hau zaub, Exau rov tom hav zoov los tshaib plab heev. 30Exau hais rau Yakhauj tias, “Thov cia kuv noj cov taum liab ntawd ib txhia rau qhov kuv tshaib plab heev.” (Vim li ntawd thiaj muab nws hu ua Edoo.) 31Yakhauj hais tias, “Muab koj feem uas ua tij muag rau kuv ua ntej tso.” 32Exau txawm hais tias, “Kuv twb yuav tuag, feem uas ua tij yuav muaj qabhau dabtsi rau kuv?” 33Yakhauj txawm hais tias, “Cog lus twv cia tso.” Exau txawm cog lus twv cia thiab muab nws feem uas ua tij muag rau Yakhauj. 34Yakhauj thiaj muab ncuav thiab cov taum liab uas hau tau lawm rau Exau noj. Thaum Exau noj thiab haus tag ces nws sawv taug kev lawm. Ua li no yog Exau saib tsis taus nws feem uas ua tij.