29

Yakôb Truh Ƀơi Anih Haran

1Giŏng anŭn, Yakôb rơbat tŏ tui dơ̆ng laih anŭn truh pơ anih lŏn lŏm kơ ƀing mơnuih gah ngŏ̱. 2Pơ anŭn ñu ƀuh sa amăng ia amăng đang anŭn, hăng klâo tơpul triu dŏ pun jĕ ƀơi anŭn yuakơ tơpul triu anai juăt mơñum ia mơ̆ng ia dơmŭn anai. Sa boh pơtâo prŏng go̱m hĭ amăng ia anai. 3Tơdang abih bang tơpul triu rai pơƀut pơ anŭn laih, ƀing wai triu či tơglŭng hĭ boh pơtâo mơ̆ng amăng bah ia dơmŭn laih anŭn tuăh ia kơ tơpul triu. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či tơglŭng glaĭ hĭ boh pơtâo go̱m amăng bah ia dơmŭn anŭn.
4Yakôb tơña ƀing wai triu anŭn tui anai, “Ơ ƀing ayŏng adơi, ƀing gih rai mơ̆ng pă?” Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi mơ̆ng anih Haran.” 5Yakôb tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih thâo krăn Laban, tơčô Nahôr mơ̆?” Ƀing gơñu laĭ glaĭ, “Ơ, ƀing gơmơi thâo ñu.” 6Giŏng anŭn, Yakôb tơña kơ ƀing gơ̆ dơ̆ng tui anai, “Ñu hiam drơi jan mơ̆?” Ƀing gơ̆ laĭ glaĭ, “Ơ, ñu dŏ hiam drơi jan mơ̆n, adih yơh jing ană đah kơmơi ñu HʼRačel hlak rai hăng tơpul triu anŭn.” 7Yakôb laĭ, “Lăng bĕ, yang hrơi ăt dŏ glông; aka truh mông kơ tơpul triu pơƀut glaĭ ôh. Brơi ia kơ ƀing gơñu bĕ hăng ba gơñu wơ̆t glaĭ kơ đang rơ̆k dơ̆ng.” 8Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi ƀu dưi ngă tui anŭn ôh tơl abih bang tơpul triu hơmâo pơƀut glaĭ laih, tui anŭn kăh ƀing gơmơi dưi tơglŭng hĭ boh pơtâo ƀơi amăng bah ia. Giŏng anŭn, ƀing gơmơi či tuăh ia kơ triu yơh.”
9Tơdang ñu hlak pơhiăp hăng ƀing wai triu, HʼRačel rai hăng tơpul triu ama ñu, yuakơ ñu jing pô đah kơmơi wai triu. 10Tơdang Yakôb ƀuh HʼRačel ană đah kơmơi wa ñu Laban wơ̆t hăng tơpul triu wa ñu mơ̆n, ñu rai hăng tơglŭng hĭ boh pơtâo mơ̆ng kơbăng ia hăng tuăh ia kơ tơpul triu wa ñu mơñum. 11Giŏng anŭn, Yakôb čum kơkuh kơ HʼRačel laih anŭn čơdơ̆ng hia kraih yuakơ ñu mơak biă mă. 12Ñu ruai kơ HʼRačel ñu jing sa čô kơnung djuai gah ama gơ̆ laih anŭn jing ană đah rơkơi neh gơ̆ HʼRebekah. Tui anŭn, gơ̆ đuaĭ glaĭ hăng laĭ pơthâo kơ ama gơ̆.
13Tơdang Laban hơmư̆ tơlơi ră ruai kơ Yakôb, ană đah rơkơi adơi ñu HʼRebekah, ñu ječ ameč nao bưp gơ̆. Ñu kuar čum ju̱m kơkuh kơ gơ̆ laih anŭn ba mŭt gơ̆ amăng sang anŏ ñu, pơ anŭn yơh Yakôb ră ruai kơ Laban abih bang tơhơnal tơlơi ñu rai anai. 14Giŏng anŭn, Laban laĭ kơ gơ̆, “Ih jing drơi jan kâo laih anŭn drah kơtăk kâo yơh.”

Yakôb Dŏ Kơ HʼLeah Laih Anŭn HʼRačel

 Tơdơi kơ Yakôb dŏ hrŏm hăng ñu sa blan, 15Laban laĭ kơ gơ̆, “Kơnơ̆ng yuakơ ih jing sa čô kơnung djuai kâo, ih mă bruă kơ kâo đôč đač đôč hă? Pơhaih bĕ kơ kâo hiư̆m pă kâo dưi apăh kơ ih!”
16Hlak anŭn Laban hơmâo dua čô ană đah kơmơi: anăn ană kơčoa đah kơmơi ñu jing HʼLeah laih anŭn đah kơmơi rơnuč ñu jing HʼRačel. 17Mơta HʼLeah hiam rô̆, samơ̆ HʼRačel jing sa čô hơdjă djo̱ng hăng hiam bơnai. 18Yakôb khăp kơ HʼRačel hăng laĭ, “Kâo či mă bruă kơ ih tơjuh thŭn yuakơ kiăng dŏ kơ ană dra ih HʼRačel.” 19Laban laĭ, “Kâo brơi ih dŏ kơ ñu jing hiam hloh kơ ƀing đah rơkơi pơkŏn dŏ. Tui anŭn, dŏ pơ anai hăng kâo bĕ!” 20Tui anŭn yơh, Yakôb mă bruă tơjuh thŭn kiăng dŏ kơ HʼRačel, samơ̆ hơdôm thŭn anŭn jing kar hăng ƀiă hrơi đôč kơ ñu yuakơ ñu khăp kơ HʼRačel.
21Giŏng anŭn, Yakôb laĭ kơ Laban, “Brơi kơ kâo bơnai kâo bĕ yuakơ kâo pơgiŏng laih hơdôm thŭn kâo; tui anŭn kâo kiăng dŏ hrŏm hăng ñu yơh.” 22Giŏng anŭn, Laban pơƀut glaĭ abih bang mơnuih amăng anih anŭn laih anŭn pơkra tơlơi ƀơ̆ng mơñum. 23-24Samơ̆ tơdang klăm truh, Laban mă ană đah kơmơi ñu HʼLeah brơi kơ Yakôb laih anŭn Laban ăt brơi mơ̆n sa čô hlŭn đah kơmơi HʼZilpah kơ ană ñu HʼLeah jing pô djru kơ gơ̆. Yakôb dŏ hrŏm hăng HʼLeah yơh. 25Tơdang mơguah rai, pơ anŭn đa kơ HʼLeah! Tui anŭn, Yakôb pơhiăp kơ Laban, “Hơget tơlơi anai ih hơmâo ngă kơ kâo lĕ? Kâo mă bruă kơ ih yuakơ HʼRačel, djơ̆ mơ̆? Yua hơget ih pleč ƀlŏr kơ kâo lĕ?” 26Laban laĭ glaĭ, “Tơlơi phiăn gơmơi pơ anai khŏm brơi amai ñu dŏ rơkơi hlâo anŭn kăh truh kơ adơi ñu. 27Pơgiŏng hĭ bĕ hrơi kŏm anai hăng HʼLeah; giŏng anŭn ƀing gơmơi ăt či brơi kơ ih adơi ñu HʼRačel mơ̆n tơdah ih mă bruă amăng tơjuh thŭn dơ̆ng.”
28Laih anŭn Yakôb ngă tui anŭn yơh. Ñu pơgiŏng hĭ hrơi ƀơ̆ng huă hăng HʼLeah, giŏng anŭn Laban jao brơi ană đah kơmơi ñu HʼRačel dơ̆ng kơ Yakôb kiăng kơ jing bơnai gơ̆. 29Laban ăt brơi sa čô hlŭn đah kơmơi HʼBilhah kơ ană ñu HʼRačel jing pô djru gơ̆ mơ̆n. 30Yakôb ăt dŏ hrŏm hăng HʼRačel samơ̆ ñu khăp kơ HʼRačel hloh kơ HʼLeah. Tui anŭn, ñu mă bruă kơ Laban amăng tơjuh thŭn dơ̆ng yuakơ HʼRačel.

Ƀing Ană Bă Yakôb

31Tơdang Yahweh ƀuh Yakôb ƀu khăp đơi ôh kơ HʼLeah, tui anŭn Ñu brơi kơ gơ̆ hơmâo ană, samơ̆ HʼRačel jing sa čô đah kơmơi plao. 32HʼLeah pi kian hăng tơkeng rai sa čô ană đah rơkơi. Ñu pơanăn gơ̆ Reuben laih anŭn ñu laĭ, “Anŭn jing yuakơ Yahweh hơmâo ƀuh laih tơlơi rơngot kâo. Sĭt yơh rơkơi kâo či khăp kơ kâo yơh anai.”
33Ñu pi kian dơ̆ng laih anŭn tơdang ñu tơkeng rai kơ ană đah rơkơi, ñu laĭ, “Yuakơ Yahweh hơmư̆ rơkơi kâo ƀu khăp kơ kâo ôh, tui anŭn Ñu brơi kơ kâo ană anai dơ̆ng.” Tui anŭn, ñu pơanăn ană nge anŭn Simeôn.
34Laih anŭn ñu pi kian dơ̆ng, tơdang ñu hơmâo rai ană đah rơkơi anai, ñu laĭ, “Ră anai rơkơi kâo či pơrơđah tơlơi khăp ñu kơ kâo sĭt yơh, yuakơ kâo hơmâo rai ană đah rơkơi kơ ñu klâo čô.” Tui anŭn, ñu pơanăn gơ̆ Lêwi.
35Ñu pi kian dơ̆ng laih anŭn tơdang ñu hơmâo rai sa čô ană, ñu laĭ, “Tal anai kâo či bơni hơơč kơ Yahweh.” Tui anŭn, ñu pơanăn gơ̆ Yudah. Giŏng anŭn, ñu ƀu hơmâo ană dơ̆ng tah amăng ƀiă thŭn.