2

1Lub ntuj lub teb thiab ib puas tsav yam hauv qab ntuj tsim tiav tag li no. 2Hnub xya Vajtswv tej haujlwm twb tiav tag lawm, mas hnub xya ntawd nws so txhua yam haujlwm uas nws tau ua. 3Vajtswv foom koob hmoov rau hnub xya thiab muab tsa ua hnub uas dawb huv, rau qhov hnub ntawd Vajtswv so txhua yam haujlwm uas tau tsim ntuj tsim teb.

Lub vaj Edee

4Ntawm no mus yog hais txog qhov uas tsim lub ntuj thiab tsim lub ntiajteb.
 Hnub uas Vajtswv Yawmsaub tsim lub ntiajteb thiab lub ntuj,
5tej xyoob ntoo tsis tau muaj rau hauv ntiajteb thiab tej qoob loo tsis tau tuaj li, vim yog Vajtswv Yawmsaub tsis tau tso nag los rau saum lub ntiajteb thiab tsis muaj neeg ua liaj ua teb, 6tiamsis muaj dej txheem hauv ntiajteb tuaj ua rau av noo zaw thoob plaws. 7Thaum ntawd Vajtswv Yawmsaub muab hmoov av los puab tsim ua neeg, thiab tshuab pa ciaj sia rau hauv nws lub qhov ntswg, mas neeg thiaj li ciaj sia. 8Vajtswv Yawmsaub cog ib lub vaj rau ntawm Edee uas nyob sab hnub tuaj, mas nws muab tus neeg uas nws tau tsim tso nyob qhov ntawd. 9Thiab Vajtswv Yawmsaub ua kom txhua yam ntoo uas zoo saib zoo noj tawm hauv av tuaj. Hauv lub plawv vaj muaj ib tsob ntoo uas pub txojsia thiab ib tsob ntoo uas pub kom paub qhov zoo qhov phem.
10Muaj ib tug dej ntws ntawm Edee los ntxooj lub vaj, dhau ntawd lawm txawm faib ntws ua plaub tug. 11Tus ib npe hu ua Pisoo, yog tus dej uas ntws puag ncig Havila tebchaws, qhov ntawd muaj qhov kub. 12Cov kub ntawm lub tebchaws ntawd yog cov tseem kub. Thiab muaj cov roj ntoo tsw qab thiab tej qe zeb iav txho ci lam lug qhov ntawd. 13Tus dej ob hu ua Kihoo, yog tus dej uas ntws puag ncig Khuj tebchaws. 14Tus dej peb hu ua Thaiki, uas ntws mus rau Axilia tebchaws sab hnub tuaj. Tus dej plaub yog tus dej Yufeti.
15Vajtswv Yawmsaub muab tus neeg ntawd tso nyob hauv lub vaj Edee kom tu thiab saib lub vaj ntawd. 16Mas Vajtswv Yawmsaub nkaw lus rau tus neeg tias, “Txhua yam txiv ntoo hauv lub vaj no koj noj tau huvsi, 17tiamsis tsob ntoo uas pub kom paub qhov zoo qhov phem, koj tsis txhob noj cov txiv kiag li, yog hnub twg koj noj koj yuav tuag.”
18Vajtswv Yawmsaub hais tias, “Tsis tsim nyog cia tus neeg no nyob tib leeg. Kuv yuav tsim ib tug pab uas phim nws.” 19Vajtswv Yawmsaub thiaj li muab av los puab tsim txhua yam tsiaj hauv ntiajteb thiab txhua yam nas noog saum nruab ntug, coj los rau tus neeg ntawd, saib nws yuav tis npe hu li cas. Tus neeg tis npe rau tej tsiaj uas ciaj sia li cas, ces tej tsiaj ntawd kuj muaj npe li ntawd. 20Tus neeg ntawd tis npe rau tej tsiaj nyeg tsiaj qus huvsi thiab tej nas noog saum nruab ntug huvsi. Tiamsis tsis muaj ib tug pab uas phim tus neeg ntawd. 21Mas Vajtswv Yawmsaub thiaj ua rau tus neeg tsaug zog heev, thiab thaum nws tsaug zog lawm Vajtswv thiaj rho nws ib tug tav tawm los thiab ua rau lub qhov txhab nqawm zoo li qub. 22Tus tav uas Vajtswv Yawmsaub rho tawm hauv tus neeg ntawd los, Vajtswv muab tsim ua ib tug pojniam, thiab coj los rau tus txivneej ntawd. 23Tus txivneej thiaj hais tias,
  “No lauj, tej txha no tawm hauv kuv txha los,
   tej nqaij no tawm hauv kuv nqaij los.
  Yuav hu ua Pojniam,
   vim rhu nws tawm hauv Txivneej los.”
24Vim li no tus txivneej thiaj ncaim ntawm nws niam nws txiv thiab nrog nws tus pojniam tsheej xeeb ua ke mas ob tug koom ua ib lub cev. 25Tus txivneej thiab nws tus pojniam nyob liab qab tsis txaj muag.