36

Esaau Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 1:34-37)

1Yiem naaiv mingh gorngv Esaau nyei zeiv-fun. Esaau aengx maaih norm mbuox heuc E^ndom.
2Esaau nyei auv se Kaa^naa^an Deic-Bung nyei sieqv. Maaih dauh se Hitv^tai Mienh, Elon nyei sieqv, Aa^ndaa. Maaih dauh Hiwai Mienh, Si^mbe^on, nyei fun, se Aanaa nyei sieqv, O^ho^li^mbaa^maa. 3Esaau aengx longc I^saa^maa^en nyei sieqv, Ne^mbaa^yotv nyei muoc, Mbaa^se^matv.
4Aa^ndaa yungz duqv E^li^fatv bun Esaau. Mbaa^se^matv yungz duqv Le^u^en. 5O^ho^li^mbaa^maa yungz duqv Ye^utc, Yaalaam caux Kolaa. Naaiv deix se Esaau nyei dorn, yiem Kaa^naa^an Deic-Bung yungz daaih.
6Esaau dorh jienv ninh nyei auv, ninh nyei dorn, ninh nyei sieqv, ninh nyei yietc zungv biauv zong mienh, ngongh, yungh, saeng-kuv caux yiem Kaa^naa^an Deic-Bung zornc daaih nyei yietc zungv ga'naaiv ziouc caux ninh nyei youz, Yaakopv, bun nqoi doic mingh yiem ganh norm deic-bung. 7Ninh mbuo i muoz maaih jaa-dingh camv haic, juangc dorngx yiem maiv duqv. Dorngx-daauh hepc, maiv gaux yungz ninh mbuo nyei saeng-kuv. 8Esaau (se E^ndom) ziouc biaux mingh yiem Se^i Deic nyei mbong-aiv dorngx.
9Yiem naaiv mingh gorngv yiem Se^i Deic nyei mbong-aiv dorngx, E^ndom Mienh nyei ong-taaix, Esaau, nyei zeiv-fun.
10Naaiv se Esaau nyei dorn nyei mbuox. Maaih Esaau nyei auv, Aa^ndaa, nyei dorn, E^li^fatv, caux Esaau nyei auv, Mbaa^se^matv, nyei dorn, Le^u^en.
11E^li^fatv nyei dorn maaih Temaan, Omaa, Sefo, Gaataam caux Kenatv. 12Esaau nyei dorn, E^li^fatv, aengx maaih dauh auv-dorn, mbuox heuc Timnaa. Timnaa yungz duqv dauh dorn, mbuox heuc Aa^maa^lekv, bun E^li^fatv. Naaiv deix dorn yietc zungv zoux Esaau nyei auv, Aa^ndaa, nyei fun.
13Le^u^en nyei dorn maaih Naa^hatc, Zelaa, Sammaa caux Mitv^saa. Naaiv se Esaau nyei auv, Mbaa^se^matv, nyei fun.
14Esaau nyei auv, Si^mbe^on nyei dorn, Aanaa, nyei sieqv, O^ho^li^mbaa^maa, yungz duqv buo dauh dorn bun Esaau. Maaih Ye^utc, Yaalaam caux Kolaa.
15Naaiv se Esaau nyei zeiv-fun zoux bieiv zeiv nyei mienh.
Maaih Esaau nyei dorn-hlo, E^li^fatv nyei dorn, Temaan, Omaa, Sefo, Kenatv,
16Kolaa, Gaataam, caux Aa^maa^lekv. Naaiv se yiem E^ndom Deic-Bung gan E^li^fatv cuotv nyei bieiv zeiv, se Esaau nyei auv, Aa^ndaa, nyei fun.
17Maaih Esaau nyei dorn, Le^u^en, nyei dorn Naa^hatc, Zelaa, Sammaa caux Mitv^saa. Naaiv se yiem E^ndom Deic-Bung gan Le^u^en cuotv nyei bieiv zeiv, se Esaau nyei auv, Mbaa^se^matv, nyei fun.
18Maaih Esaau nyei auv, O^ho^li^mbaa^maa, nyei dorn, Ye^utc, Yaalaam caux Kolaa. Naaiv se yiem Esaau nyei auv, Aanaa nyei sieqv, O^ho^li^mbaa^maa, cuotv nyei bieiv zeiv.
19Naaiv deix yietc zungv se Esaau (dongh E^ndom) nyei dorn caux yiem Esaau cuotv daaih nyei bieiv zeiv.

Se^i Nyei Dorn

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 1:38-42)

20Naaiv se yiem wuov norm deic-bung nyei Holi Mienh, Se^i nyei dorn. Maaih Lotaan, So^mbaan, Si^mbe^on, Aanaa, 21Ndison, E^se caux Ndisaan. Naaiv deix mienh se yiem E^ndom Deic, Se^i nyei zeiv-fun, Holi Mienh nyei bieiv zeiv.
22Lotaan nyei dorn maaih Holi caux Homam. Lotaan nyei muoc heuc Timnaa.
23So^mbaan nyei dorn maaih Anwaan, Maa^naa^haatv, E^mbaan, Qefo caux Onam.
24Si^mbe^on nyei dorn maaih Aiyaa caux Aanaa. Dongh naaiv dauh Aanaa yiem deic-bung-huaang tengx ninh nyei die, Si^mbe^on, bungx lorh wuov zanc buatc zingv wuom-jorm.
25Aanaa nyei dorn heuc Ndison. Aanaa yaac maaih dauh sieqv heuc O^ho^li^mbaa^maa.
26Ndison nyei dorn maaih Hem^ndaan, Etc^mbaan, Itc^laan caux Kelaan.
27E^se nyei dorn maaih Mbin^haan, Saax^waan caux Aakaanx.
28Ndisaan nyei dorn maaih Utc caux Aalan.
29Naaiv se Holi Mienh nyei bieiv zeiv. Maaih Lotaan, So^mbaan, Si^mbe^on, Aanaa, 30Ndison, E^se caux Ndisaan. Naaiv deix yietc zungv se yiem Se^i Deic-Bung, Holi Mienh, ziux ninh mbuo nyei bungh buonc bieiv zeiv.

E^ndom Deic-Bung Nyei Hungh Diex

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 1:43-54)

31Zinh ndaangc I^saa^laa^en Mienh maiv gaengh maaih hungh diex gunv, E^ndom Deic-Bung maaih hungh diex gunv nyei.
32Mbe^o nyei dorn, Mbelaa, duqv zoux E^ndom nyei hungh. Ninh nyei domh zingh heuc Ndin^haa^mbaa.
33Mbelaa guei seix, aengx maaih yiem Mbo^saa^laa Zingh daaih wuov dauh Zelaa nyei dorn, Yo^mbapc, duqv nzipc zoux hungh.
34Yo^mbapc guei seix, aengx maaih yiem Temaan Deic-Bung daaih wuov dauh Husaam duqv nzipc zoux hungh.
35Husaam guei seix, aengx maaih Mbe^ndatc nyei dorn, Haa^ndatc, duqv nzipc zoux hungh. Haa^ndatc dongh yiem Mo^apc Deic mborqv hingh Mi^ndien Mienh wuov dauh. Ninh nyei domh zingh heuc Aawitv.
36Haa^ndatc guei seix, aengx maaih yiem Matv^le^kaa Zingh daaih wuov dauh Samx^laa duqv nzipc zoux hungh.
37Samx^laa guei seix, aengx maaih yiem Yu^fe^ditc Ndaaih hlen nyei Le^hox^mbotc Zingh daaih wuov dauh Saa^un duqv nzipc zoux hungh.
38Saa^un guei seix, Akc^mbo nyei dorn, Mbaa^an Haanan, duqv nzipc zoux hungh.
39Akc^mbo nyei dorn, Mbaa^an Haanan, guei seix, Haa^ndaa duqv nzipc zoux hungh. Ninh nyei domh zingh heuc Baa^u. Ninh nyei auv heuc Me^he^taa^mben. Me^he^taa^mben zoux Matv^letv nyei sieqv, Me^saa^hapc nyei fun.
40Yiem naaiv mingh se yiem Esaau bun njiec nyei bieiv zeiv ziux ninh mbuo nyei mbuox, ninh mbuo nyei bungh buonc caux ninh mbuo yiem nyei dorngx. Maaih
Timnaa, Anwaa, Yetetv,
41O^ho^li^mbaa^maa, Elaa. Binon, 42Kenatv, Temaan, Mipv^saa, 43Makv^ndi^en, I^laam. Naaiv se E^ndom nyei bieiv zeiv ziux ninh mbuo yiem nyei deic liepc ninh mbuo nyei nguaaz-gorn nyei dorngx.
 Naaiv se E^ndom Mienh nyei ong-taaix, Esaau, nyei zeiv-fun.