36

Tŏ́ng Toiq Ê-sau

1Nâi la tŏ́ng toiq Ê-sau; Ê-sau bữn ramứh Ê-dôm hỡ. 2Ê-sau ĩt lacuoi tễ cũai cruang Cana-an, ramứh Adáh con E-lôn tỗp Hêt. Cớp án ĩt mansễm canŏ́h ramứh Ô-hô-li-bama con Anah, châu Si-bê-ôn tỗp Hê-vit. 3Ê-sau ĩt mansễm ramứh Bat-mat hỡ; án la con It-ma-el cớp amuaq Nê-bayôt.
4Adáh canỡt muoi lám con samiang, ramứh E-li-phat; Bat-mat canỡt muoi lám con samiang tê, ramứh Ruol; 5Ô-hô-li-bama canỡt pái lám con samiang, ramứh neq: Yuih, Yalam, cớp Cô-ra. Nheq tữh nâi la tỗp con samiang Ê-sau canỡt tâng cruang Cana-an.
6Ê-sau dững máh con lacuoi án, cớp nheq tữh cũai tâng dống án, máh tỗp charán, cớp máh mun án ĩt tâng cruang Cana-an hỡ. Chơ án dễq ỡt tâng cruang canŏ́h ễn, yơng tễ a‑ễm án Yacốp. 7Yuaq alới bar náq sễm ai bữn mun sa‑ữi lứq, ngkíq alới tỡ têq ỡt muoi ntốq. Cutễq alới ỡt la tỡ dũ dŏq amia máh sarnóh, cỗ alới bữn sa‑ữi lứq charán. 8Ngkíq Ê-sau pỡq ỡt tâng máh dũal cớp cóh cruang Sêr. Ramứh Ê-sau noau dŏq Ê-dôm hỡ.
9Nâi la atỡng tễ máh tŏ́ng toiq Ê-sau, la achúc achiac tỗp Ê-dôm ca ỡt tâng cóh Sêr.
10Ramứh máh con samiang Ê-sau la neq: E-li-phat la con Adáh, lacuoi Ê-sau. Ruol la con Bat-mat, lacuoi Ê-sau tê.
11E-li-phat bữn máh con samiang ramứh Tê-man, Ô-mar, Sê-phô, Catam, cớp Kê-na. 12E-li-phat con samiang Ê-sau bữn lacuoi cỗiq ramứh Tim-na. Tim-na canỡt muoi lám con samiang ramứh A-maléc. Nheq tữh cũai ki la tŏ́ng toiq Adáh, lacuoi Ê-sau.
13Ruol bữn máh con samiang ramứh neq: Nahát, Sê-rah, Samah, cớp Mit-sa. Nheq tữh cũai ki la tŏ́ng toiq Bat-mat, lacuoi Ê-sau.
14Ô-hô-li-bama, lacuoi Ê-sau, canỡt máh con samiang ramứh Yuih, Yalam, cớp Cô-ra. Ramứh mpoaq Ô-hô-li-bama la Anah, achuaih án ramứh Si-bê-ôn.
15Santoiq nâi atỡng tễ máh tỗp tŏ́ng toiq Ê-sau. Con clúng Ê-sau ramứh E-li-phat. Con samiang E-li-phat bữn máh tỗp neq: Tê-man, Ô-mar, Sê-phô, Kê-na, 16Cô-ra, Catam, cớp A-maléc. Nheq tữh cũai ki la con samiang E-li-phat ca cỡt tỗp tâng cruang Ê-dôm. Alới la tŏ́ng toiq Adáh.
17Máh con samiang Ruol ca cỡt tỗp tâng cruang Ê-dôm bữn ramứh neq: Nahát, Sê-rah, Samah, cớp Mit-sa. Nheq tữh cũai ki la tŏ́ng toiq Ê-sau cớp Bat-mat, lacuoi án.
18Nâi la máh ramứh con samiang Ô-hô-li-bama lacuoi Ê-sau canỡt ca cỡt tỗp la neq: Yuih, Yalam, cớp Cô-ra. Ô-hô-li-bama la con Anah. 19Nheq tữh cũai ki la con samiang Ê-sau (tỡ la Ê-dôm), cớp nheq tữh cũai ki cỡt miar tỗp.
20Máh con samiang Sêr tễ tỗp Hô-rit ca ỡt dâu tâng cruang ki bữn ramứh neq: Lô-tan, Sô-bal, Si-bê-ôn, Anah, 21Di-sôn, E-sơ, cớp Di-san. Nheq tữh cũai ki cỡt sâu tỗp Hô-rit tâng cruang Ê-dôm.
22Lô-tan amia máh con samiang bữn ramứh neq: Hô-ri cớp Hê-man. Án bữn amuaq ramứh Tim-na.
23Sô-bal amia máh con samiang bữn ramứh neq: Al-van, Mana-hat, E-bal, Sê-phô, cớp Ô-nam.
24Si-bê-ôn amia máh con samiang bữn ramứh neq: Ai-ya cớp Anah. Anah nâi la manoaq ca ramóh dỡq mec cutâu tâng ntốq aiq bo án bán aséh Si-bê-ôn mpoaq án.
25Anah amia bar lám con. Muoi la con samiang ramứh Di-sôn. Cớp muoi ễn la con mansễm ramứh Ô-hô-li-bama.
26Di-sôn amia máh con samiang ramứh neq: Hem-dan, Et-ban, I-tran, cớp Khê-ran.
27E-sơ amia máh con samiang ramứh neq: Bil-han, Savan, cớp Ai-can.
28Di-san amia máh con samiang bữn ramứh neq: Usơ cớp Aran.
29Ngkíq ramứh máh sâu cũai Hô-rit la neq: Lô-tan, Sô-bal, Si-bê-ôn, Anah, 30Di-sôn, E-sơ, cớp Di-san. Nheq tữh cũai ki cỡt sâu tỗp Hô-rit tâng cruang Sêr ki.
31Nâi la máh ramứh puo ca cỡt sốt tâng cruang Ê-dôm tễ nhũang tỗp I-sarel cỡt sốt cruang alới. 32Bê-la con samiang Bê-ô, cỡt puo tâng vil Din-haba.
33Vớt Bê-la cuchĩt, Yô-bap con samiang Sê-rah tễ vil Bô-tra ễn pláih loah án cỡt puo.
34Vớt Yô-bap cuchĩt, Husam, la cũai tễ cruang Tê-man ễn pláih loah án cỡt puo.
35Vớt Husam cuchĩt, Hadat con samiang Be-dat tễ vil Avit ễn pláih loah án cỡt puo. Hadat chíl riap cũai Madian tâng cruang Mô-ap.
36Vớt Hadat cuchĩt, Sam-la, la cũai tễ vil Mat-rê-ca ễn pláih loah án táq puo.
37Vớt Sam-la cuchĩt, Sau-lơ tễ vil Rê-hô-bôt yoah tooh crỗng Ơ-phơ-rat ễn pláih loah án cỡt puo.
38Vớt Sau-lơ cuchĩt, Ba-al Hanan con samiang Ac-bôr ễn pláih loah án cỡt puo.
39Vớt Ba-al Hanan cuchĩt, Hadat tễ vil Pau ễn pláih loah án cỡt puo. Lacuoi Hadat ramứh Mahê-tabêl con Matrêt, châu Mê-sahap.
40Nâi la atỡng tễ máh sâu tễ tŏ́ng toiq Ê-sau, puai ramứh sâu cớp ramứh ntốq alới ỡt: Tim-na, Al-va, Yê-het, 41Ô-hô-li-bama, E-lah, Pi-nôn, 42Kê-na, Tê-man, Mip-sar, 43Mac-diel, cớp I-ram. Nheq máh sâu ki tâng cruang Ê-dôm puai ntốq alới ỡt. Ê-sau la achúc achiac nheq tữh cũai Ê-dôm.