36

Exau caaj ceg

(1VKk. 1:34-37)

1Ntawm nuav yog Exau kws yog Entoo caaj ceg. 2Exau moog yuav cov Khana‑aa tej ntxhais lug ua quaspuj. Nwg yuav Eloo kws yog tuabneeg Hithai tug ntxhais Antas hab yuav Anas tug ntxhais Auhaulinpama, nwg yawm yog Xinpe‑oo kws yog tuabneeg Hivai, 3hab nwg yuav Yisama‑ee tug ntxhais Npaxema kws yog Nenpayau tug nam hluas. 4Antas yug tau Elifa rua Exau, Npaxema yug tau Le‑u‑ee, 5hab Auhaulinpama yug tau Ye‑u hab Yalaa hab Khaula. Cov nuav yog Exau cov tub kws yug huv tebchaws Khana‑aa.
6Exau coj nwg cov quaspuj hab tej tub tej ntxhais hab nwg cov tuabneeg suavdawg hab tej tsaj txhu hab tej tsaj swv ua num hab txhua yaam kws nwg khwv tau huv Khana‑aa tebchaws ncaim nwg tug kwv Yakhauj tswv moog deb rua lwm tebchaws lawm. 7Vem yog ob kwvtij muaj hov txhua chaw ntau heev txhad nyob tsw tau ua ke, vem lub tebchaws kws ob tug nyob hov nqaim tsw txaus puab yug tsaj txhu ua ke. 8Exau kws yog Entoo txhad tswv moog nyob rua peg tej toj roob Xe‑i tebchaws.
9Ntawm nuav yog Exau caaj ceg. Exau yog cov tuabneeg Entoo lub keeb kws nyob peg toj sab Xe‑i tebchaws. 10Exau cov tub tej npe yog le nuav. Elifa yog Exau tug nam hlub Antas yug, hab Le‑u‑ee yog Exau tug nam ob Npaxema yug. 11Elifa cov tub yog Themaa, Auma, Xefau, Kathaa hab Khena. 12Exau tug tub Elifa tug nam yau Thina muaj ib tug tub hu ua Amalej. Cov nuav yog Exau tug nam hlub Antas le xeeb ntxwv. 13Le‑u‑ee cov tub yog Nahaj, Xelag, Sama hab Mixa. Cov nuav yog Exau tug nam ob Npaxema le xeeb ntxwv. 14Exau tug nam peb Auhaulinpama kws yog Anas tug ntxhais hab yog Xinpe‑oo tug xeeb ntxwv cov tub kws nwg yug rua Exau yog Ye‑u hab Yalaa hab Khaula.
15Ntawm nuav yog cov thawj coj huv Exau tej caaj ceg. Exau tug tub hlub Elifa cov tub kws ua thawj coj yog Themaa, Auma, Xefau, Khena, 16Khaula, Kathaa hab Amalej. Cov nuav yog Elifa cov tub kws ua thawj coj huv Entoo tebchaws. Puab yog Antas le xeeb ntxwv. 17Exau tug tub Le‑u‑ee cov tub kws ua thawj coj yog Nahaj, Xelag, Sama hab Mixa. Cov nuav yog Le‑u‑ee cov tub kws ua thawj coj huv Entoo tebchaws. Puab yog Exau tug nam ob Npaxema le xeeb ntxwv. 18Exau tug nam peb Auhaulinpama cov tub kws ua thawj coj yog Ye‑u hab Yalaa hab Khaula. Cov nuav yog Exau tug nam peb Auhaulinpama kws yog Anas tug ntxhais cov tub kws ua thawj coj huv Entoo tebchaws. 19Cov tuabneeg nuav yog Exau kws yog Entoo cov tub, hab yog cov kws ua thawj coj.

Xe‑i caaj ceg

(1VKk. 1:38-42)

20Ntawm nuav yog Xe‑i kws yog tuabneeg Hauli cov tub kws nyob tebchaws hov, yog Lauthaa, Saunpaa, Xinpe‑oo, Anas, 21Ntisoo, Exaw hab Ntisaa. Cov nuav yog Xe‑i cov tub kws ua thawj coj huv cov Hauli huv Entoo tebchaws. 22Lauthaa cov tub yog Hauli hab Hemaa. Thina yog Lauthaa tug muam. 23Saunpaa cov tub yog Avaa, Manaha, Enpaa, Sefau hab Aunaa. 24Xinpe‑oo cov tub yog Aiyag hab Anas. Anas yog tug kws coj nwg txwv Xinpe‑oo paab neeg luav moog yug mas moog pum ib lub qhov dej kub dej npau huv tebchaws moj saab qhua. 25Anas tug tub yog Ntisoo tug ntxhais yog Auhaulinpama. 26Ntisoo cov tub yog Hentaa, Esanpaa, Ithalaa hab Khelaa. 27Exaw cov tub yog Npihaa, Xavaa hab Akhaav. 28Ntisaa cov tub yog Us hab Alaaj. 29Cov nuav yog cov kws ua thawj coj huv cov Hauli, yog Lauthaa, Saunpaa, Xinpe‑oo, Anas, 30Ntisoo, Exaw hab Ntisaa. Cov nuav yog cov kws ua thawj coj huv cov Hauli nyag ua nyag ib cum huv Xe‑i tebchaws.

Cov vaajntxwv kws kaav Entoo tebchaws

(1VKk. 1:43-54)

31Ntawm nuav yog cov vaajntxwv kws kaav huv Entoo tebchaws yog kaav ua ntej thau u kws cov Yixayee tsw tau muaj vaajntxwv. 32Npe‑au tug tub Npela sawv lug kaav huv Entoo. Nwg lub moos hu ua Ntihanpa. 33Thaus Npela tuag lawd Xelag tug tub Yaunpam kws yog tuabneeg Npauxa nyob nwg chaw ua vaajntxwv kaav. 34Thaus Yaunpam tuag lawd Husaa kws yog tuabneeg huv tebchaws Themaa nyob nwg chaw ua vaajntxwv kaav. 35Thaus Husaa tuag lawd Npenta tug tub Hanta kws yog tug kws ntaus yeej cov Mintee huv Mau‑a tebchaws nyob nwg chaw ua vaajntxwv kaav mas nwg lub moos hu ua Avij. 36Thaus Hanta tuag lawd Xaala kws yog tuabneeg Malekha nyob nwg chaw ua vaajntxwv kaav. 37Thaus Xaala tuag lawd Sa‑u kws yog tuabneeg Lehaunpau kws nyob ntawm ntug dej Yufeti nyob nwg chaw ua vaajntxwv kaav. 38Thaus Sa‑u tuag lawd Anpau tug tub Npa‑aa Hanaa nyob nwg chaw ua vaajntxwv kaav. 39Thaus Anpau tug tub Npa‑aa Hanaa tuag lawd Hantaj nyob nwg chaw ua vaajntxwv kaav. Nwg lub moos hu ua Pa‑u, nwg tug quaspuj hu ua Mehethanpee, kws yog Maleb tug ntxhais. Maleb yog Mexaha le ntxhais.
40Cov nuav yog cov kws ua thawj coj huv Exau caaj ceg kws nyag ua thawj coj huv nyag cum nyag nyob nyag tebchaws tej npe, yog Thina, Avas, Yethe, 41Auhaulinpama, Ela, Pinoo, 42Khena, Themaa, Mixas, 43Mati‑ee hab Ilaa. Cov tuabneeg nuav yog cov kws ua thawj coj huv Entoo kws nyag nyob nyag thaaj chaw huv lub tebchaws kws yog puab teej puab tug. Tug Exau nuav yog cov tuabneeg Entoo tug yawm koob.