36

Exaus Cov Xeebntxwv

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 1.34-37)

1Ntawm no mus yog Exaus cov xeebntxwv uas muaj dua ib lub npe hu ua Edoos. 2Exaus mus yuav cov neeg Kana-as tej ntxhais los ua pojniam: Eloos uas yog neeg Hitis tus ntxhais uas hu ua Adahes, thiab Xinpe-oos uas yog neeg Hivis tus tub Anas tus ntxhais uas hu ua Auhaulinpamas, 3thiab Yisamayees tus ntxhais Npasemas ua yog Nenpayaus tus muam. 4Adahes yug tau Elifas, Npasemas yug tau Le-uyees 5thiab Auhaulinpamas yug tau Ye-uses, Yalas thiab Kaulas. Tagnrho cov no puavleej yog Exaus cov tub uas yug hauv lub tebchaws Kana-as.
6Ces Exaus coj nws cov pojniam, cov tub, cov ntxhais thiab tagnrho nws tsevneeg, nrog nws tej tsiaj txhu thiab txhua yam uas nws khwv tau hauv tebchaws Kana-as, tsiv mus nyob rau ib lub tebchaws uas nyob deb ntawm nws tus kwv Yakhauj. 7Nws tsiv mus vim lub tebchaws uas nws thiab Yakhauj ibtxwm nyob nqaim rau nkawd heev, thiab nkawd muaj tsiaj txhu coob thiaj ua rau nkawd nyob tsis tau ua ke. 8Yog li ntawd, Exaus (uas yog neeg Edoos) thiaj mus nyob rau pem lub laj roob uas nyob pem tebchaws Xe-iles lawm.
9Ntawm no yog Exaus cov xeebntxwv uas yog cov neeg Edoos cov yawgkoob uas nyob pem lub laj roob pem tebchaws Xe-iles. 10Ntawm no yog Exaus cov tub tej npe: nws tus pojniam uas hu ua Adahes yug tau Elifas, thiab nws tus pojniam uas hu ua Npasemas yug tau Le-uyees. 11Elifas cov tub yog: Temas, Aumas, Xefaus, Nkatas thiab Kenaxes. 12Exaus tus tub Elifas tseem muaj ib tug niamyau hu ua Teenas. Teenas yug tau ib tug tub hu ua Amalej. Cov no puavleej yog Exaus tus pojniam uas hu ua Adahes cov xeebntxwv. 13Le-uyees cov tub yog: Nahas, Zelas, Samas thiab Mixexas. Cov no puavleej yog Exaus tus pojniam uas hu ua Npasemas cov xeebntxwv.
14Exaus tus pojniam uas hu ua Auhaulinpamas uas yog Xinpe-oos tus tub Anas tus ntxhais, yug tau peb tug tub rau Exaus: Ye-uses, Yalas thiab Kaulas.
15Ntawm no yog cov thawjcoj uas yog Exaus cov xeebntxwv. Exaus tus tub hlob Elifas yog yawgkoob ntawm cov thawjcoj nram qab no: Temas, Aumas, Xefaus, Kenaxes, 16Kaulas, Nkatas thiab Amalej. Cov thawjcoj no puavleej yog cajces los ntawm Elifas uas nyob hauv tebchaws Edoos, thiab yog Exaus tus pojniam uas hu ua Adahes cov xeebntxwv.
17Exaus tus tub Le-uyees yog yawgkoob ntawm cov thawjcoj nram qab no: Nahas, Zelas, Samas thiab Mixexas. Cov thawjcoj no puavleej yog cajces los ntawm Le-uyees uas nyob hauv tebchaws Edoos, thiab yog Exaus tus pojniam uas hu ua Npasemas cov xeebntxwv.
18Cov thawjcoj nram qab no, puavleej yog cajces los ntawm Exaus tus pojniam uas hu ua Auhaulinpamas uas yog Anas tus ntxhais: Ye-uses, Yalas thiab Kaulas. 19Tagnrho cov thawjcoj no puavleej yog Exaus (uas yog neeg Edoos) cov xeebntxwv.

Xe-iles Cov Xeebntxwv

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 1.38-42)

20Ntawm no yog Xe-iles uas yog neeg Haulis cov tub, lawv yog cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws Edoos thiab lawv yeej ibtxwm nyob hauv cheebtsam ntawd. Xe-iles cov tub yog: Lautas, Saunpas, Xinpe-oos, Anas, 21Disoos, Exeles thiab Disas. Xe-iles cov tub uas nyob hauv tebchaws Edoos puavleej yog cov neeg Haulis cov thawjcoj.
22Lautas cov tub yog: Haulis thiab Hemas. Teenas yog Lautas tus muam.
23Saunpas cov tub yog: Alevas, Manahas, Enpales, Sefaus thiab Aunas.
24Xinpe-oos muaj ob tug tub yog: Ayihas thiab Anas. (Ntawm no yog Anas tus uas mus pom lub qhovdej kub uas nyob tom roob mojsab qhua, thaum nws coj nws txiv cov neesluav mus noj zaub.) 25Anas cov menyuam yog: Disoos thiab Auhaulinpamas uas yog Anas tus ntxhais. 26Disoos cov tub yog: Heedas, Esenpas, Ithalas thiab Kelas.
27Exeles cov tub yog: Npihas, Xavas thiab Akas.
28Disas cov tub yog: Uxes thiab Alas.
29Cov ntawm no yog cov Haulis cov thawjcoj: Lautas, Saunpas, Xinpe-oos, Anas, 30Disoos, Exeles thiab Disas. Lawv cov no puavleej yog cov Haulis cov thawjcoj, raws li lawv muab faib ua tej pab tej pawg, nyob hauv lub tebchaws Xe-iles.

Cov Vajntxwv uas Kav Tebchaws Edoos

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 1.43-54)

31Cov no yog cov vajntxwv uas kav lub tebchaws Edoos ua ntej cov Yixalayees muaj vajntxwv.
  32Npe-aules tus tub Npelas ua
  vajntxwv kav tebchaws Edoos, nws lub nroog hu ua Dihanpas.
  33Thaum Npelas tuag lawm,
  Zelas tus tub Yaunpaj uas nyob hauv Npauxelas ua
   vajntxwv hloov nws chaw.
  34Thaum Yaunpaj tuag lawm,
  Husas uas nyob hauv tebchaws Temas ua vajntxwv
   hloov nws chaw.
  35Thaum Husas tuag lawm, Npedas tus tub Hadas,
  (Npedas yog tus mus tua yeej cov neeg Midias hauv
  lub tebchaws Mau-am,) ua vajntxwv hloov nws chaw.
  Nws lub nroog hu ua Avithas.
  36Thaum Hadas tuag lawm, Xamelas uas nyob
  hauv Malekas ua vajntxwv hloov nws chaw.
  37Thaum Xamelas tuag lawm, Sa-ules uas nyob hauv Lehaunpaus,
  pem lub hauv dej Efalates ua vajntxwv hloov nws chaw.
  38Thaum Sa-ules tuag lawm, Anpaus tus tub
  Npa-as Hanas ua vajntxwv hloov nws chaw.
  39Thaum Anpaus tus tub Npa-as Hanas tuag lawm,
  Hadas ua vajntxwv hloov nws chaw.
  Nws lub nroog hu ua Pa-us, (nws tus pojniam
  hu ua Mehetanpees uas yog Matales tus ntxhais
  thiab yog Mexahas tus ntxhais xeebntxwv.)
40Cov no yog cov thawjcoj uas yog Exaus cov xeebntxwv, raws li lawv cajces tsevneeg, lawv tej chaw nyob thiab lawv tej npe: Teenas, Alevas, Yethes, 41Auhaulinpamas, Elas, Pinoos, 42Kenaxes, Temas, Minpaxales, 43Makediyees thiab Ilames. Cov no puavleej yog cov neeg Edoos cov thawjcoj.