7

Noyaa Bieqc Nzangv

1Ziouv gorngv mbuox Noyaa, “Meih caux meih nyei yietc biauv hmuangv doic oix zuqc bieqc nzangv aqv. Yiem naaiv jaax lungh ndiev yie buatc kungx meih ganh hnangv zoux duqv horpc yie nyei hnyouv. 2Da'faanh maiv maaih uix nyei saeng-kuv, oix zuqc dorh yietc nyungc siec doix, siec dauh gouv siec dauh nyeiz, bieqc nzangv. Maaih uix nyei saeng-kuv oix zuqc dorh yietc nyungc yietc doix, yietc dauh gouv yietc dauh nyeiz. 3Yiem ndaamv-lungh nyei norqc yietc nyungc oix zuqc dorh siec doix, yietc doix maaih norm gorngx maaih norm nyeiz. Oix zuqc hnangv naaiv nor siex cuotv norqc caux saeng-kuv nyei maengc weic bun yiem lungh ndiev douc buonv. 4Yiem naaiv mingh siec hnoi hnangv, yie oix bun lungh duih mbiungc feix ziepc hnoi feix ziepc muonz. Yie yaac oix zorqv yie zeix daaih yiem ndau-beih maaih maengc nyei nyungc-nyungc ga'naaiv mietc nzengc.”
5Noyaa ziouc ei jienv Ziouv paaiv nyei waac zoux ziangx nzengc.
6Mbiungc-suiv-imx yiemx lungh ndiev wuov zanc, Noyaa duqv luoqc baeqv hnyangx. 7Ninh caux ninh nyei auv-jueiv dorn-mbuangz bieqc nzangv mingh biaux ndutv mbiungc-suiv-imx yiemx. 8Maaih uix fai maiv maaih uix nyei saeng-kuv caux norqc caux nyorng ndau-beih nyei ga'naaiv 9yietc doix yietc doix nyei, maaih dauh gouv maaih dauh nyeiz, daaih caux Noyaa bieqc nzangv ei Tin-Hungh paaiv nyei waac. 10Jiex liuz siec hnoi, mbiungc-suiv-imx yiemx lungh ndiev aqv.
11Noyaa buangv luoqc baeqv hnyangx wuov hnyangx, nyeic hlaax ziepc cietv wuov hnoi, ndau-ndiev nyei wuom-zingv mbeux cuotv, lungh nyei gaengh yietc zungv nqoi, 12duih domh mbiungc njiec feix ziepc hnoi feix ziepc muonz.
13Dongh wuov hnoi, Noyaa caux ninh nyei buo dauh dorn, Sem, Haam caux Yaafetv caux Noyaa nyei auv caux ninh nyei buo dauh mbuangz bieqc nzangv. 14Ninh mbuo dorh nyungc-nyungc hieh zoih, nyungc-nyungc saeng-kuv caux nyungc-nyungc nyorng ndau-beih nyei ga'naaiv. Ninh mbuo yaac dorh nyungc-nyungc norqc, se yietc zungv maaih ndaatv nyei ga'naaiv, yietc nyungc ziux yietc nyungc nyei buonv. 15Yietc zungv maaih maengc nyei ga'naaiv, yietc nyungc maaih yietc nyungc nyei doix, daaih caux Noyaa bieqc nzangv. 16Daaih bieqc nzangv nyei nyungc-nyungc saeng-kuv, maaih dauh gouv maaih dauh nyeiz, ziux Tin-Hungh paaiv Noyaa nyei waac. Ziouv ganh ziouc guon jienv nzangv nyei gaengh.

Mbiungc-Suiv-Imx Yiemx Lungh Ndiev

17Mbiungc-suiv-imx yiemx jienv ndau faaux feix ziepc hnoi. Wuom buangv jienv faaux, nzangv ziouc yiem ndau-beih mbiouh jienv faaux. 18Wuom buangv jienv faaux, nzangv mbiouh jienv wuom-minc mingh. 19Wuom buangv jienv faaux taux yiemx nzengc lungh ndiev hlang jiex nyei mbong-ningv. 20Corc aengx yiemx faaux ziqc mbong-ningv ziepc hmz ndorqc.
21Nyungc-nyungc yiem ndau-beih maaih maengc, haih dongz nyei ga'naaiv, se norqc caux saeng-kuv hieh zoih, haih nyorng ndau nyei ga'naaiv caux mienh maanh daic nzengc mi'aqv. 22Da'faanh yiem ndau-beih maaih maengc, haih tauv qiex nyei ga'naaiv daic nzengc mi'aqv. 23Yiem ndau-beih maaih maengc nyei ga'naaiv yietc zungv zuqc guaatv zuqc mietc nzengc. Liemh mienh maanh, saeng-kuv, haih nyorng ndau nyei ga'naaiv caux yiem ndaamv-lungh nyei norqc zuqc guaatv zuqc mietc nzengc. Kungx zengc Noyaa aengx caux ninh yiem nzangv gu'nyuoz wuov deix hnangv.
24Wuom yiemx jienv lungh ndiev yietc baeqv hmz ziepc hnoi.