36

Dòng dõi Ê-sau

1Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức Ê-đôm. 2,3Ê-sau cưới ba vợ đều là người Ca-na-an: A-đa, con gái của Ê-luân, người Hê-tít Ô-hô-li-ba-ma, con gái của A-na, cháu của Xi-bê-ôn, người Hê-vít và Bách-mát, con gái của ích-ma-ên, em của Nê-ba-ót.
4A-đa sinh Ê-li-pha. Bách-mát sinh Ru-ên. 5Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Tất cả các con trai ấy đều sinh tại xứ Ca-na-an.
6-8Ê-sau đưa vợ con, gia nhân cùng đem các bầy súc vật và tất cả tài sản gây dựng tại xứ Ca-na-an qua núi Sê-i-rơ, cách xa gia đình Gia-cốp vì cả hai anh em đều có quá nhiều tài sản không thể sống chung được nữa và xứ họ đang cư ngụ cũng không cung ứng nổi các nhu cầu của hai gia đình đông đúc ấy.
9Hậu tự của Ê-sau, tức là người Ê-đôm, sinh tại núi Sê-i-rơ gồm có:
10-12gia tộc Ê-li-pha, con trai của A-đa: Thê-man, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tam, Kê-nát; người vợ hầu của Ê-li-pha sinh A-ma-léc.
13,14Gia tộc Ru-ên, con trai của Bách- mát: Na-hát, Xê-ra, Sam-ma và Mích-xa.
15,16Các cháu nội của Ê-sau trở thành chi tộc trưởng:
- chi tộc Thê-man
- chi tộc Ô-ma
- chi tộc Kê-na chi tộc Cô-ra chi tộc Ga-tam chi tộc A-ma-léc
Các chi tộc ấy là hậu tự của Ê-li-pha, con trưởng nam của Ê-sau và A-đa.
17Các chi tộc do Ru-ên, thứ nam của Ê- sau và Bách-mát, sinh ra trong xứ Ca-na-an:
- chi tộc Na-hát
- chi tộc Xê-ra
- chi tộc Sam-ma
- chi tộc Mích-xa
18,19Các chi tộc dòng thứ ba, do các con của Ê-sau và Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na:
- chi tộc Giê-úc
- chi tộc Gia-lam
- chi tộc Cô-ra
20,21Các sắc tộc bản xứ, là hậu tự của Sê- i-rơ, người Hô-rít:
- sắc tộc Lô-tân
- sắc tộc Sô-banh
- sắc tộc Xi-bê-ôn
- sắc tộc A-na
- sắc tộc Đi-sôn
- sắc tộc Ê-xe
- sắc tộc Đi-san.
22Con của Lô-tân là Hô-ri và Hê-man; em gái của Lô-tân là Thim- na.
23Con của Sô-ban là Anh-van, Ma-na- hát, Ê-ban, Sê-phô và Ô-nam.
24Con của Xi-bê-ôn là Ai-gia và A-na (cậu này đã tìm thấy các suối nước nóng giữa sa mạc trong lúc chăn lừa cho cha mình).
25Con của A-na là Đi-sôn và Ô-hô-li-ba- ma.
26Con của Đi-sơn là Hem-đan, Êch-ban, Ích-ran và Chê-ran.
27Con của Ê-xe là Binh-han, Xa-van và A-can.
28-30Con của Đi-san là U-xơ và A-ran.
31-39Đây là tên các vua đã cai trị xứ Ê- đôm trước thời vương quốc Y-sơ-ra-ên được thành lập:
Bê-la, con trai của Phê-ô, đặt ngai vua tại thủ đô Đinh-hà-ba;
Giô-báp, con Xê-ra ở Bốt-ra; Hu-sam, ở xứ Thê-man; Ha-đát, con Bê-đa, chỉ huy quân đội đánh bại địch quân đang xâm lăng xứ Mô-áp và dời đô về A-víp; Sâm-la, ở xứ Ma-rê-ca; Sâu-la, ở xứ Rê-hô-bốt, gần Sông Cái;
Ba-anh Ha-nan, con Ách-bô Ha-đát, ở thành Phô, hoàng hậu là Mê-hê Ta-bên, con Mát-rê, cháu Mê-sa-háp.
40-43Đây là tên các chi tộc của Ê-sau và xứ họ ở được gọi theo tên từng chi tộc:
- chi tộc Thim-na
- chi tộc Anh-va
- chi tộc Ô-hô-li Ba-ma
- chi tộc Ê-la
- chi tộc Phi-nôn
- chi tộc Kê-na
- chi tộc Thê-man
- chi tộc Míp-xa
- chi tộc Mạc-đi
- chi tộc I-ram.
Tất cả các chi tộc ấy đều là dòng dõi của Ê-sau.