33

Ziouv Heuc I^saa^laa^en Mienh Leih Nqoi Sinaai Mbong

1Ziouv gorngv mbuox Mose, “Oix zuqc leih nqoi naaiv norm dorngx mingh aqv. Meih caux meih dorh cuotv I^yipv Deic-Bung wuov deix mienh oix zuqc mingh dongh yie caux Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv houv jienv laengz, ‘Yie oix jiu bun meih nyei zeiv-fun wuov norm deic-bung.’ 2Yie oix paaiv dauh fin-mienh mingh ndaangc meih mbuo. Yie yaac oix zunc cuotv Kaa^naa^an Mienh, Aa^mo^lai Mienh, Hitv^tai Mienh, Be^litv^si Mienh, Hiwai Mienh caux Ye^mbutc Mienh. 3Oix zuqc mingh taux ndau-touv longx nyei deic-bung. Mv baac yie maiv caux meih mbuo mingh, weic zuqc meih mbuo hnyouv ngaengc. Nziex ndaamv-jauv yie haih mietc nzengc meih mbuo mv bei.”
4Baeqc fingx haiz naaiv deix waac ninh mbuo za'gengh! nzauh haic yaac nyiemv. Maiv maaih haaix dauh zorng siou-setv, 5weic zuqc Ziouv gorngv mbuox Mose, “Oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, ‘Meih mbuo yietc zungv se hnyouv ngaengc nyei mienh. Se gorngv yie gan meih mbuo mingh nduqc dangh! hnangv, yie zungv mietc meih mbuo aqv. Ih zanc zorqv cuotv meih mbuo nyei siou-setv, yie ziouc dingc oix hnangv haaix nor zoux bun meih mbuo.’ ” 6Weic naaiv yiem Holepv Mbong, I^saa^laa^en Mienh zorqv cuotv ninh mbuo zorng jienv nyei siou-setv.

Wuic Buangh Nyei Ndopv-Liuh

7I^saa^laa^en Mienh haaix zanc liepc ciangv, Mose yaac corng norm ndopv-liuh leih ndopv-liuh ciangv go deix nyei. Naaiv norm ndopv-liuh ninh heuc “Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh.” Haaix dauh maaih haaix nyungc oix naaic Ziouv, ziouc cuotv ciangv mingh taux wuov norm ndopv-liuh. 8Mose haaix zanc mingh wuov norm ndopv-liuh, zuangx mienh jiez sin souv jienv gorqv-mienh ganh nyei gaengh ndaangc mangc taux Mose bieqc mingh. 9Mose bieqc ndopv-liuh mingh wuov zanc, wuov norm mbuonx-ndiouh njiec daaih yiem jienv ndopv-liuh nyei gaengh ndaangc. Ziouv yiem wuov mbuonx-ndiouh gu'nyuoz caux Mose gorngv waac. 10Zuangx mienh buatc mbuonx-ndiouh yiem jienv ndopv-liuh nyei gaengh ndaangc, gorqv-mienh souv jienv gorqv-mienh nyei gaengh ndaangc baaix. 11Ziouv caux Mose hmien doix hmien gorngv waac, hnangv loz-gaeng doic caux loz-gaeng doic gorngv waac nor. Gorngv liuz, Mose nzuonx wuov ndopv-liuh ciangv. Mv baac maaih ninh nyei borng-buoz mienh, Nun nyei dorn wuov dauh mienh lunx mienh, Yo^su^waa, maiv cuotv Wuic Buangh Ndopv-Liuh.

Ziouv Laengz Caux Ninh Nyei Baeqc Fingx Yiem

12Mose gorngv mbuox Ziouv, “Ziouv paaiv yie, ‘Dorh naaiv deix baeqc fingx mingh wuov norm deic-bung,’ mv baac meih maiv gaengh bun yie hiuv duqv meih paaiv haaix dauh caux yie mingh. Kungx gorngv, ‘Yie hiuv duqv meih, zuoqc meih, meih yaac horpc yie nyei hnyouv.’ 13Se gorngv ziux meih mangc, yie horpc meih nyei hnyouv nor, tov bun yie hiuv duqv meih nyei jauv, bun yie haih hiuv duqv meih yaac ziux meih mangc, buatc yie horpc meih nyei hnyouv. Tov meih jangx jienv naaiv fingx mienh se meih nyei baeqc fingx.”
14Ziouv gorngv, “Yie ganh oix caux meih mingh, bun meih duqv hitv kuonx.”
15Mose aengx gorngv mbuox Ziouv, “Meih maiv caux yie mbuo mingh nor, maiv dungx heuc yie mbuo cuotv naaiv norm dorngx. 16Haaix dauh haih hiuv duqv yie caux meih nyei baeqc fingx horpc meih nyei hnyouv cuotv liuz meih caux yie mbuo mingh? Hnangv naaiv yie caux meih nyei baeqc fingx ganh nyungc, maiv hnangv lungh ndiev maanc fingx mienh.”
17Ziouv gorngv mbuox Mose, “Meih hnangv haaix nor tov, yie oix ei jienv meih nyei waac zoux, weic zuqc meih horpc yie nyei hnyouv. Yie yaac hiuv duqv meih, zuoqc meih.”
18Mose ziouc gorngv, “Tov meih bun yie buatc meih nyei njang-laangc maah!”
19Ziouv dau, “Yie oix hinc cuotv yie nyei yietc zungv njang-laangc nyei en jiex meih nyei nza'hmien. Yie yaac oix yiem meih nyei nza'hmien gorngv cuotv yie nyei mbuox, dongh Ziouv wuov norm mbuox. Yie oix ceix en bun haaix dauh, yie ziouc ceix en bun wuov dauh. Yie oix korv-lienh haaix dauh, yie ziouc korv-lienh wuov dauh.” 20Ziouv aengx gorngv, “Mv baac meih buatc maiv duqv yie nyei hmien, weic zuqc maiv maaih haaix dauh buatc liuz yie nyei hmien corc maaih maengc ziangh.”
21Ziouv aengx gorngv, “Mangc maah! Yiem yie nyei ga'hlen maaih norm dorngx, meih mingh souv jienv wuov norm la'bieiv gu'nguaaic. 22Yie nyei njang-laangc jiex nyei ziangh hoc yie ziouc zorqv meih fapv jienv la'bieiv-qangx gu'nyuoz, longc yie nyei buoz buang jienv meih, zuov yie jiex mingh. 23Nqa'haav yie hluotv nqoi buoz, meih ziouc duqv buatc yie nyei nqa'haav nqaang, mv baac maiv duqv buatc yie nyei hmien.”