33

Tus TSWV Ntiab Cov Yixalayees Tawm Ntawm Roob Xinais

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj thiab cov neeg uas koj coj nram tebchaws Iziv los, cia li tawm ntawm qhov chaw no, thiab mus nyob lub tebchaws uas kuv coglus tseg rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj hais tias kuv yuav muab rau lawv tej xeebntxwv nyob. 2Kuv yuav tso ib tug timtswv los coj nej kev, kuv yuav ntiab cov Kana-as, cov Amaules, cov Hitis, cov Pelixes, cov Hivis thiab cov Yenpus kom khiav tawm mus. 3Nej yuav mus nyob hauv lub tebchaws uas av rog thiab zoo qoob. Tiamsis kuv yuav tsis nrog nej mus, rau qhov nej yog cov neeg tawv ncauj heev, nyob tsam kuv ua rau nej puastsuaj tas tom ib tog kev.”
4Thaum cov pejxeem hnov zaj xov tsis zoo no, lawv txawm pib quaj thiab tsis coj nyiaj tsis coj kub li lawm. 5Vim tus TSWV tau samhwm rau Mauxes kom hais rau lawv hais tias, “Nej yog cov neeg tawv ncauj. Yog kuv nrog nej mus, nyob tsam kuv ua rau nej puastsuaj tas. Nimno cia li hle nej tej nyiaj tej kub cia, kuv thiaj paub hais tias yuav ua li cas rau nej.” 6Yog li ntawd, tom qab uas lawv tawm ntawm Roob Xinais mus lawm, cov Yixalayees thiaj tsis coj nyiaj tsis coj kub lawm.

Lub Tsevntaub Sib Ntsib

7Txhua qhov uas cov Yixalayees tsuam chaw so, Mauxes coj lub Tsevntaub mus rub rau tom ntug yeej. Lub tsev ntawd hu ua tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, thiab yog leejtwg xav mus cuag tus TSWV nws yuav tsum mus rau hauv lub Tsevntaub. 8Yog thaum twg Mauxes tawm mus rau tom lub tsev ntawd, cov pejxeem tawm tuaj sawv ntawm lawv tej qhovrooj tsevntaub thiab ntsia Mauxes mus kom nkag plaws rau hauv lub tsev ntawd lawm. 9Thaum Mauxes mus rau hauv lub tsevntaub lawm, tauv huab txawm txav los npog nkaus lub qhovrooj Tsevntaub, thiab tus TSWV nrog Mauxes tham hauv tauv huab tuaj. 10Thaum cov pejxeem pom tauv huab txav los rau ntawm lub qhovrooj Tsevntaub, lawv sawvdaws tawm hauv lawv tej tsevntaub tuaj sawv ntawm nyias lub qhovrooj pehawm tus TSWV. 11Tus TSWV nrog Mauxes tham tim ntsej tim muag ib yam li ob tug phoojywg sib tham. Ces thaum sib tham tas, Mauxes mam rov qab los tsev. Tiamsis Noos tus tub Yausuas uas yog tus tub hluas pab Mauxes, nws yeej nyob rawv hauv lub Tsevntaub ntawd li.

Tus TSWV Cog Lus Yuav Nrog Nws Haivneeg

12Mauxes hais rau tus TSWV hais tias, “Koj yeej kom kuv coj cov neeg no mus nyob hauv lub tebchaws ntawd, tiamsis koj twb tsis qhia rau kuv paub tus uas koj yuav tso nrog kuv mus. Koj hais tias koj paub kuv zoo thiab txaus siab rau kuv. 13Yog koj txaus siab rau kuv, thov qhia tej uas koj npaj siab yuav ua ntawd rau kuv paub, kuv thiaj yuav ua tau tej uas haum koj siab. Nco ntsoov hais tias koj twb xaiv haivneeg no ua koj tug lawm.”
14Tus TSWV teb hais tias, “Kuv yuav nrog koj mus thiab pub kom koj muaj yeej.”
15Mauxes teb tus TSWV hais tias, “Yog koj tsis nrog peb mus, thov tsis txhob tso peb tawm qhov chaw no mus. 16Yog koj tsis nrog peb mus, leejtwg yuav paub hais tias, koj txaus siab rau kuv thiab rau koj haivneeg? Koj nrog peb mus thiaj yuav cais tau peb tawm ntawm luag lwm haivneeg uas nyob hauv lub ntiajteb no.”
17Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Kuv yuav ua raws li koj thov, rau qhov kuv paub koj zoo thiab kuv yeej txaus siab rau koj.”
18Ces Mauxes txawm thov hais tias, “Thov koj qhia koj lub tshwjchim uas ci ntsa iab rau kuv pom.”
19Tus TSWV teb hais tias, “Kuv yuav tso kuv tej kev zoo mus ua koj ntej, thiab kuv yuav qhia kuv lub npe uas yog ‘Tus TSWV’ tabmeeg koj; kuv yuav hlub tus uas kuv hlub thiab tshua tus uas kuv tshua. 20Kuv tsis pub koj pom kuv lub ntsejmuag, rau qhov yeej tsis muaj ib tug neeg twg uas pom kuv es tseem muaj sia nyob, 21tiamsis muaj ib qhov chaw nyob ntawm kuv ib sab no, koj cia li nce mus sawv saum lub pobzeb ntawd. 22Thaum kuv lub tshwjchim uas ci ntsa iab hla los, kuv yuav muab koj tso rau hauv kis pobzeb, thiab muab kuv txhais tes thaiv koj mus txog thaum uas kuv hla dhau koj mus lawm. 23Ces kuv yuav tshem kuv txhais tes tawm, thiab koj yuav pom kuv lub nraubqaum tiamsis tsis pom kuv lub ntsejmuag.”