36

1Mbe^saa^len, O^ho^li^apc caux yietc zungv maaih banh zeic nyei mienh, dongh Ziouv bun maaih buoz-dauh longx, maaih cong-mengh hiuv duqv hnangv haaix nor zoux singx dinc nyei nyungc-nyungc ziouc ziux Ziouv paaiv-poux nyei yietc zungv waac zoux.”

Mienh Dorh Ga'naaiv Daaih Fongc Horc

2Mose heuc Mbe^saa^len, O^ho^li^apc caux dauh dauh maaih banh zeic nyei mienh, se Ziouv ceix bun maaih banh zeic haih zoux yaac maaih hnyouv zoux nyei mienh, daaih zoux gong. 3Zaangc mienh yietc zungv mingh Mose wuov zipv I^saa^laa^en Mienh cuotv fim fongc horc zoux singx dinc wuov deix ga'naaiv. I^saa^laa^en Mienh ndorm-ndorm corc dorh ga'naaiv daaih fongc horc bun Mose. 4Da'faanh maaih buoz-dauh longx zoux singx dinc nyei zaangc mienh, gorqv-mienh ziouc guangc jienv ninh mbuo nyei gong mingh 5mbuox Mose, “Mienh dorh ga'naaiv daaih camv jiex ndaangc qiemx zuqc longc weic zoux Ziouv paaiv zoux nyei gong.”
6Mose ziouc mbuox mienh zunh gormx ndopv-liuh ciangv, mbuox baeqc fingx, “Haaix dauh m'jangc m'sieqv maiv zuqc dorh haaix nyungc fongc horc weic zoux singx dinc aqv.” Zuangx mienh ziouc dingh njiec, maiv dorh ga'naaiv daaih fongc horc. 7Siou daaih nyei ga'naaiv zungv gauh camv qiemx zuqc longc zoux nyungc-nyungc gong.

Zoux Zaangc Ziouv Nyei Ndopv-Liuh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 26:1-37)

8Yiem zuangx gong-mienh mbu'ndongx, maaih buoz-dauh gauh longx jiex wuov deix zaangc mienh, zoux ndopv-liuh. Ninh mbuo longc la'maah suix-muonc zorpc jienv ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, ndatv ziepc kuaaiv ndie aengx congx jienv ⟨ke^lu^mbim⟩ nyei fangx. 9Kuaaiv-kuaaiv fih njietv fih ndaau. Ndaauv nyic ziepc betv ndorqc, jangv biei ndorqc. 10Ninh mbuo zorqv biaa kuaaiv gapv jienv lunh benx yietc kuaaiv, aengx zorqv wuov deix biaa kuaaiv lunh benx yietc kuaaiv. 11Ninh mbuo longc ndie-mbuov zoux nekv dingx jienv wuov deix i kuaaiv domh ndie nyei ndie-hlen. 12Yietc kuaaiv dingx hmz ziepc norm nekv. Naaiv kuaaiv nyei nekv caux wuov kuaaiv nyei nekv doix ziangx. 13Ninh mbuo aengx longc jiem zoux hmz ziepc norm ga'naaiv-kaux, zorqv naaiv kuaaiv nyei nekv bangc wuov kuaaiv nyei nekv kaux jienv benx yietc norm ndopv-liuh mi'aqv.
14Ninh mbuo aengx longc yungh biei ndatv ziepc yietv kuaaiv daaih gomv ndopv-liuh ga'nyiec wuov yiemc. 15Naaiv deix kuaaiv-kuaaiv fih njietv fih ndaau, ndaauv faah ziepc ndorqc, jangv biei ndorqc. 16Ninh mbuo zorqv biaa kuaaiv gapv jienv lunh benx yietc kuaaiv. Aengx zorqv juqv kuaaiv fih hnangv nyei lunh benx yietc kuaaiv. 17Yiem naaiv deix i kuaaiv domh ndie nyei ndie-hlen, yietc kuaaiv ninh mbuo dingx hmz ziepc norm nekv.
18Ninh mbuo longc dongh siqv zoux hmz ziepc norm ga'naaiv-kaux, kaux jienv wuov deix i kuaaiv domh ndie nyei nekv ziouc benx yietc kuaaiv mi'aqv. 19Ninh mbuo aengx longc nyomc daaih siqv nyei yungh gouv ndopv gomv yiemc. Aengx longc fuoqv daaih longx nyei saeng-kuv ndopv gomv yiemc.
20Ninh mbuo longc da'suqv ndiangx zoux ndopv-liuh nyei qorng, liepc zaqc. 21Norm-norm qorng hlang ziepc ndorqc, jangv ndorqc bienx. 22Norm-norm qorng, i bung qorng-zaux ninh mbuo pai ga'nyiec maengx bun ninh citv deix, yietc norm qorng nyei zaux ziouc caux da'nyeic norm qorng nyei zaux gapv jienv. Ndopv-liuh nyei yietc zungv qorng ninh mbuo hnangv naaiv nor zoux. 23Naamh bung maengx ninh mbuo zoux nyic ziepc norm qorng. 24Aengx longc nyaanh zoux feix ziepc norm taapv topv qorng nyei zaux. Yietc norm qorng maaih i norm taapv. 25Weic baqv bung maengx ninh mbuo aengx zoux nyic ziepc norm qorng. 26Aengx zoux feix ziepc norm nyaanh taapv topv qorng nyei zaux. Yietc norm qorng maaih i norm taapv. 27Weic ndopv-liuh nqaang, fai bung wuov bung, ninh mbuo zoux juqv norm qorng. 28Aengx ganh zoux i norm qorng weic nqa'haav maengx nyei gorqv. 29Gorqv nyei i norm qorng yiem ga'ndiev horpc taux gu'nguaaic yaac juangc norm kou kou jienv. I norm gorqv zungv fih hnangv nyei zoux. 30Hnangv naaic, yietc zungv maaih hietc norm qorng yaac maaih ziepc luoqc norm nyaanh taapv. Yietc norm qorng topv i norm taapv.
31Ninh mbuo longc da'suqv ndiangx zoux gungh gangc nyei ndiangx. Yietc bung ndopv-liuh nyei qorng maaih biaa diuh. 32Wuov bung qorng yaac maaih biaa diuh. Ndopv-liuh nqa'haav maengx, fai bung wuov bung, aengx maaih biaa diuh. 33Mbu'ndongx wuov wuonc gungh gangc ndiangx benx yietc diuh ndiangx yiem naaiv bung mingh dorng wuov bung. 34Naaiv deix qorng yietc zungv buang jienv jiem aengx dingx jienv jiem-kuing cunx gungh gangc ndiangx. Gungh gangc ndiangx yietc zungv yaac buang jienv jiem.
35Ninh mbuo longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc zorpc jienv la'maah suix-muonc ndatv kuaaiv mbaeqc gaengh ndie. Buoz-dauh longx nyei mienh aengx congx jienv ke^lu^mbim nyei fangx. 36Ninh mbuo longc da'suqv ndiangx zoux biei norm dongc yaac buang jienv jiem, dingx jienv jiem-ngau kuangx mbaeqc gaengh ndie. Ninh mbuo yaac zoux biei norm nyaanh taapv topv wuov deix dongc. 37Mbaeqc ndopv-liuh nyei gaengh wuov kuaaiv mbaeqc gaengh ndie, ninh mbuo longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, zorpc jienv la'maah suix-muonc ndatv daaih yaac maaih buoz-dauh congx congx nyei mienh congx jienv congx. 38Ninh mbuo yaac zoux biaa norm dongc caux dingx dongc nyei ngau. Dongc dueiv-mueiz buang jienv jiem. Biaav yaac buang jienv jiem. Ninh mbuo yaac zoux biaa norm dongh siqv taapv topv dongc.