36

1Npexalee thiab Auhaulia thiab txhua tus muaj peevxwm uas Yawmsaub twb pub tswvyim plab plaws thiab kev txawj kom ua tau txhua yam haujlwm ua lub chaw pe hawm Yawmsaub mas sawvdaws yuav ua txhua yam raws li Yawmsaub twb hais tseg lawd.”

Cov pejxeem pub rau Yawmsaub

2Mauxe hu Npexalee thiab Auhaulia thiab sawvdaws uas muaj peevxwm ua, uas Yawmsaub twb pub tswvyim plab plaws rau lawv lawd, yog txhua tus uas kub siab ua haujlwm kom tuaj ua haujlwm. 3Lawv txais tej qhov txhia chaw ntawm Mauxe txhais tes, yog tej uas cov Yixayee zoo siab coj tuaj pub ua lub chaw pe Yawmsaub lawd. Cov pejxeem kuj niaj tagkis coj tej qhov txhia chaw uas lawv zoo siab pub tuaj pub. 4Cov neeg uas txawj ua txhua yam haujlwm hauv lub chaw pe Yawmsaub txawm tso haujlwm tseg, 5sawvdaws ua ke mus hais rau Mauxe tias, “Cov pejxeem coj qhov txhia chaw tuaj ntau dhau txhua yam haujlwm uas Yawmsaub kom peb ua lawm.” 6Mauxe thiaj tshaj tawm thoob plaws zej zog rau sawvdaws tias, “Pojniam txivneej tsis txhob coj qhov txhia chaw tuaj pub ua lub chaw pe Yawmsaub lawm.” Mas cov pejxeem thiaj tseg tsis coj tuaj pub lawm, 7vim cov uas muaj twb txaus ua txhua yam haujlwm thiab siv tsis tag.

Yawmsaub lub tsev ntaub sib ntsib

(Kh.D. 26:1-37)

8Cov uas txawj ua mas lawv muab kaum chaws ntaub mag ua Yawmsaub lub tsev, yog lawv muab cov xov maj uas nkoov zoo zoo thiab xov xiav xov tsamxem thiab xov liab ntos ua, thiab cov Kws txawj ntos ntos ua duab Khelunpee rau hauv, 9ib chaws ntaub ntev nees nkaum yim tshim dav plaub tshim, txhua chaws ntaub dav ntev ib yam nkaus. 10Nws muab tsib chaws ntaub xaws ua ke ua ib daig, muab tsib chaws xaws ua ib daig. 11Nws muab cov ntaub xiav xaws ua ntsej rau daim ntug ntaub uas ib, thiab ua ntsej rau daim ntug ntaub uas ob ib yam nkaus. 12Nws ua tsib caug lub ntsej rau daim ntug ntaub uas ib, thiab ua tsib caug lub ntsej rau daim uas ob, sab npoo uas txuas ua ke kom sib ncaj nkaus, 13thiab nws muab kub los ua tsib caug lub khawb los khawm ob daig ntaub ntawd kom ua kiag ib daig ua Yawmsaub lub tsev.
14Nws muab plaub tshis los ntos ua kaum ib chaws ntaub vov kiag Yawmsaub lub tsev, 15ib chaws ntaub ntev peb caug tshim dav plaub tshim, kaum ib chaws ntaub dav ntev ib yam nkaus. 16Nws muab tsib chaws ntaub xaws ua ke ua ib daig, muab rau chaws xaws ua ib daig. 17Nws ua tsib caug lub ntsej rau daim ntug ntaub uas ib, thiab ua tsib caug lub ntsej rau daim ntug ntaub uas ob, sab npoo ntaub uas txuas ua ke. 18Nws muab tooj liab ua tsib caug lub khawb thiaj khawm tau ob daig ntaub kom ua kiag ib daig. 19Nws muab cov tawv txiv yaj uas foo liab lawd los ua ntaub vov lub tsev ntaub thiab muab cov tawv ntshuab hiavtxwv los ua ntaub vov txheej saud.
20Nws muab ntoo kub twg los ua tab tsa xov Yawmsaub lub tsev. 21Cov tab ntawd ntev kaum tshim dav ib tshim txhais. 22Ib daim txiag tab mas nws thais ua ob tug taw thiaj txuas tau ua ke. Nws ua txhua daim txiag tab li no coj los ua Yawmsaub lub tsev. 23Nws ua nees nkaum daim txiag tab xov Yawmsaub lub tsev sab nrad, 24thiab muab nyiaj ua plaub caug tus taw tiag nees nkaum daim txiag tab li taw, ib daim txiag tab ntxig rau ob tug taw. 25Nws ua nees nkaum daim txiag tab xov Yawmsaub lub tsev sab ped, 26thiab ua plaub caug tus taw nyiaj tiag hauv taw, ib daim txiag tab ntxig rau ob tug taw tiag. 27Nws ua rau daim txiag tab xov Yawmsaub lub tsev sab qaum tsev uas hnub poob. 28Nws ua ob daim txiag tab xov ob lub kaum tsev ntaub uas yog sab qaum tsev. 29Ob daim txiag tab ntawd mas hauv taw lawv muab ib daim txawb qes mentsis rau sab nraud, saum hau txiag lawv muab teem ti nkaus lub ntsej saum kawg. Nws ua li no rau ob lub kaum tsev ntaub. 30Sab hnub poob muaj yim daim txiag tab xov thiab muaj kaum rau tus taw nyiaj, ib daim txiag tab ntxig rau ob tug taw.
31Nws muab ntoo kub twg ua tsib tug las tuav Yawmsaub lub tsev ib sab phab ntsa, 32thiab ua tsib tug las rau dua ib sab thiab ua tsib tug rau sab qaum tsev uas hnub poob. 33Nws ua tus las nruab nrab uas tuav cov txiag ntev keev kiag txij ib lub kaum tsev txog ntua ib lub kaum tsev. 34Nws muab kub luam cov txiag tab ntawd thiab muab kub ua cov ntsej uas ntxig cov las ntawd, thiab muab kub luam cov las huvsi.
35Nws muab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab xov maj uas nkoov zoo zoo ua ib daim ntaub thaiv thiab cov Kws txawj ntos ntos ua duab Khelunpeed rau hauv. 36Nws muab ntoo kub twg los ua plaub tug ncej thiab muab kub luam cov ncej huvsi. Nws muab kub ua nqe lauj thiab muab nyiaj nchuav ua plaub tug taw tiag cov ncej ntawd. 37Nws muab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab xov maj uas nkoov zoo zoo ua ib daim ntaub ua lub qhov rooj tsev ntaub, thiab ua paj ntaub rau. 38Nws ua tsib tug ncej muaj nqe lauj dai daim ntaub ntawd. Nws muab kub ua ib lub tais khwb cov hau ncej thiab muab kub ua thi rau saum cov hau ncej thiab nws muab tooj liab ua tsib tug taw ncej tiag cov ncej ntawd.