31

1Jiex zipv nyei jauv yietc zungv sung nzengc, da'faanh yiem wuov nyei I^saa^laa^en Mienh mingh taux Yu^ndaa nyei norm-norm zingh mborqv huv zaangc zienh nyei la'bieiv-dongc aengx goix nzengc ⟨Aa^se^laa⟩ zienh nyeiz nyei fangx. Ninh mbuo caeqv nzengc yiem Yu^ndaa caux Mben^yaa^min, E^faa^im caux Maa^natv^se yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx caux ziec-dorngh. Mietc nzengc naaiv deix yietc zungv liuz, I^saa^laa^en Mienh nzuonx ninh mbuo ganh nyei zingh, gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nyei buonv-deic dorngx.

Fongc Horc Ga'naaiv Bun Sai Mienh Caux Lewi Mienh

2He^se^ki^yaa paaiv sai mienh caux ⟨Lewi Mienh⟩ benx ziex guanh, guanh guanh yaac ziux ninh mbuo zoux sai mienh fai Lewi Mienh nyei gong fu-sux. Ninh mbuo oix zuqc fongc horc buov ziec yaac ziec weic jiu tong, oix zuqc yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei dauh dauh gaengh fu-sux, ceng yaac laengz zingh Tin-Hungh. 3Hungh diex yaac fongc horc ninh ganh nyei ga'naaiv weic hnoi-hnoi lungh ndorm caux lungh maanz-hmuangx buov ziec nyei yaac weic ⟨Lewi Mienh⟩ bieqc Siang-Hlaax caux ziux Ziouv nyei Leiz-Latc dingc daaih nyei zipv fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv. 4Ninh paaiv yiem Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx dorh horpc zuqc fongc horc bun sai mienh caux Lewi Mienh duqv nyei buonc, weic bun ninh haih longc nzengc hnyouv gan Ziouv nyei Leiz-Latc. 5Naaiv diuh lingc yietv cuotv mingh taux norm-norm dorngx, I^saa^laa^en Mienh zorqv ninh mbuo nyei daauh torngx laangh ziqc, siang-a'ngunc diuv, ga'lanv youh, mueiz-dorngh caux lingh deic cuotv nyei yietc zungv gaeng-zuangx camv-camv nyei bun daaih. Ninh mbuo za'gengh dorh camv haic, nyungc-nyungc ziepc gouv nyei yietc gouv fungx daaih. 6Yiem I^saa^laa^en caux Yu^ndaa nyei norm-norm zingh nyei mienh yaac dorh ninh mbuo nyei ngongh caux ba'gi yungh ziepc gouv nyei yietc gouv fungx bun Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, yaac dorh fungx bun Ziouv nyei cing-nzengc ga'naaiv ziepc gouv nyei yietc gouv, an jienv benx yietc ndui yietc ndui nyei. 7Yiem faah hlaax ninh mbuo jiez gorn hnangv naaiv zoux, taux cietv hlaax ziangx mi'aqv. 8He^se^ki^yaa caux zuangx jien daaih mangc buatc naaiv deix ndui jienv nyei ga'naaiv, ninh mbuo ceng Ziouv, yaac buang waac bun ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh.
9He^se^ki^yaa naaic sai mienh caux Lewi Mienh taux ndui jienv naaiv deix ga'naaiv. 10Saax^ndokc nyei douh zong, Aa^saa^li^yaa domh sai mienh, dau ninh, “Yiem baeqc fingx jiez gorn dorh fongc horc nyei ga'naaiv taux Ziouv nyei biauv, yie mbuo duqv nyanc beuv corc zengc camv, weic zuqc Ziouv ceix fuqv bun ninh nyei mienh. Weic naaiv yie mbuo cingx maaih naaiv deix zengc njiec nyei ga'naaiv ndongc naaiv camv.
11He^se^ki^yaa paaiv yiem zaangc Ziouv nyei biauv liuc leiz ziex qongx siou ga'naaiv nyei dorngx. Ninh mbuo ziouc zoux aqv. 12Nqa'haav ninh mbuo ziepc zuoqv nyei dorh fongc horc nyei ga'naaiv caux ziepc gouv nyei yietc gouv caux fungx bun Ziouv nyei cing-nzengc ga'naaiv. Maaih dauh Lewi Mienh, Ko^naa^ni^yaa, zoux hlo gunv naaiv deix sic. Ninh nyei youz, Si^me^i, zoux da'nyeic. 13Ziux He^se^ki^yaa Hungh caux goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei jien, Aa^saa^si^yaa, paaiv nyei waac maaih Ye^hi^en, Aa^saa^si^yaa, Naa^hatc, Aa^saax^hen, Ye^li^motv, Yo^saa^mbaatc, E^li^en, Itc^saa^maa^ki^yaa, Maa^haatv caux Mbe^nai^yaa zoux gunv gong mienh yiem Ko^naa^ni^yaa caux ninh nyei youz, Si^me^i, nyei buoz-ndiev zoux gong.
14Lewi Mienh, Imnaa nyei dorn, Ko^le, se zuov Dong Bung Laatc Gaengh nyei mienh, goux cuotv fim fongc horc bun Tin-Hungh nyei ga'naaiv, yaac bun nqoi naaiv deix fungx bun Ziouv nyei ga'naaiv caux cing-nzengc nyei ga'naaiv. 15Maaih E^nden, Min^yaa^min, Ye^su^aa, Se^mai^aa, Aa^maa^li^yaa caux Se^kaa^ni^yaa yiem sai mienh nyei norm-norm zingh ziepc zuoqv nyei tengx ninh zorqv ga'naaiv bun nqoi ninh mbuo nyei gorx-youz ziux ninh mbuo nyei guanh, maiv gunv gox lunx, 16maiv zeiz ziux ninh mbuo nyei douh zong. Ninh bun dauh dauh faah ziepc hnyangx nyei m'jangc dorn, da'faanh oix zuqc ziux ninh mbuo nyei luonh baan bieqc zaangc Ziouv nyei biauv, zoux hnoi-hnoi oix zuqc ei ninh mbuo nyei guanh zoux ninh mbuo nyei gong-buonc. 17Sai mienh faaux mbuox ziux ninh mbuo nyei douh zong nyei bungh buonc. Lewi Mienh faaux mbuox ziux ninh mbuo nyei gong-buonc caux ninh mbuo nyei guanh. 18Ninh mbuo yaac faaux ninh mbuo fu'jueiv-faix nyei mbuox, liemh ninh mbuo nyei auv-jueiv naamh nyouz, ninh mbuo yietc zungv mienh ziux ninh mbuo nyei douh zong, weic zuqc ninh mbuo ziepc zuoqv nyei saax ganh cing-nzengc.
19Aalon nyei zeiv-fun wuov deix sai mienh, dongh yiem weih gormx ninh mbuo nyei zingh nyei miev-ciangv, fai yiem ninh mbuo nyei haaix norm zingh, ziux maaih mbuox dingc ziangx nyei mienh, zorqv bun nqoi nyei buonc bun yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei dauh dauh m'jangc dorn caux yietc zungv faaux mbuox yiem Lewi Mienh nyei douh zong daan.
20He^se^ki^yaa hnangv naaiv nor zoux gormx Yu^ndaa Deic. Ziux Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh, mangc, ninh zoux longx, zoux horpc yaac ziepc zuoqv nyei zoux. 21Da'faanh ninh weic Tin-Hungh nyei biauv zoux haaix nyungc gong fu-sux fai ei jienv leiz-latc fai lingc, ninh lorz ninh nyei Tin-Hungh yaac longc nzengc hnyouv zoux. Ninh ziouc duqv longx jienv faaux.