13

Yu^ndaa Nyei Hungh, Aa^mbi^yaa

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 15:1-8)

1Ne^mbatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, zoux hungh ziepc betv hnyangx wuov hnyangx, Aa^mbi^yaa faaux weic zoux hungh gunv Yu^ndaa. 2Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv buo hnyangx. Ninh nyei maa nyei mbuox heuc Mi^kaa^yaa, se Gi^mbe^aa Mienh, U^li^en, nyei sieqv.
 Aa^mbi^yaa caux Ye^lo^mbo^am maaih mborqv jaax nyei jauv cuotv.
3Aa^mbi^yaa dorh biei sinx dauh ginv daaih mborqv jaax henv nyei baeng. Ye^lo^mbo^am maaih hietc sinx dauh ginv daaih mborqv jaax henv nyei baeng doix Aa^mbi^yaa mbaih jienv oix mborqv jaax.
4Aa^mbi^yaa yiem E^faa^im nyei mbong-aiv dorngx Se^maa^laa^im Mbong gu'nguaaic gorngv, “Ye^lo^mbo^am caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh aah! Muangx yie gorngv maah! 5Meih mbuo maiv hiuv nyei fai? Ziouv, I^saa^ laa^en nyei Tin-Hungh, longc nzauv liepc ngaengc waac ceix bun Ndaawitv caux ninh nyei zeiv-fun yietc liuz zoux hungh gunv I^saa^laa^en. 6Maiv gunv hnangv naaic, Ndaawitv nyei dorn, Saa^lo^morn, nyei yietc dauh jien, se Ne^mbatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, ngaengc ninh nyei ziouv. 7Maaih deix maiv lamh longc nyei mienh waaic mienh daaih zunv gan ninh yaac caux Saa^lo^morn nyei dorn, Le^hox^mbo^am, doix-dekc. Wuov zanc Le^hox^mbo^am hnyangx-jeiv lunx, hnyouv mau, ngaengc maiv hingh ninh mbuo.
8“Ih zanc meih hnamv daaih meih oix ngaengc Ziouv nyei guoqv, se yiem Ndaawitv nyei zeiv-fun nyei buoz-ndiev nyei guoqv. Meih mbuo mienh gengh camv haic yaac maaih jiem zoux daaih nyei ngongh dorn, dongh Ye^lo^mbo^am zoux daaih dorngx meih mbuo nyei zienh. 9Meih mbuo zunc Ziouv nyei sai mienh, se Aalon nyei zeiv-fun, yaac zunc Lewi Mienh biaux, aengx liepc meih mbuo ganh nyei sai mienh hnangv ganh norm guoqv nyei mienh liepc nor, maiv zeiz? Maiv gunv haaix dauh dorh yietc dauh ngongh gouv dorn caux siec dauh ba'gi yungh gouv daaih saax uix ziouc duqv zoux dongh maiv zeiz benx zienh nyei sai mienh.
10“Mv baac yie mbuo ganh aeqv, Ziouv se yie mbuo nyei Tin-Hungh. Yie mbuo yaac maiv guangc ninh. Fu-sux Ziouv nyei sai mienh se Aalon nyei zeiv-fun. Lewi Mienh yaac tengx ninh mbuo ziux ninh mbuo horpc zuqc zoux nyei buonc. 11Ninh mbuo ndorm-ndorm muonz-muonz fongc horc buov ziec yaac buov hung bun Ziouv. Ninh mbuo yaac zorqv gengx nyei njuov an wuov norm cing-nzengc dieh. Ninh mbuo yaac goux jiem-dang-jaax caux dang-zaanv, weic hnoi-hnoi lungh maanz-hmuangx diemv. Weic zuqc yie mbuo ei jienv Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, hatc nyei waac. Mv baac meih mbuo guangc ninh. 12Tin-Hungh caux yie mbuo yiem, zoux dongh dorh yie mbuo wuov dauh. Ninh nyei sai mienh nanv jienv nzatc oix biomv weic bun yie mbuo caux meih mbuo mborqv jaax. I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Maiv dungx caux Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, mborqv jaax, weic zuqc meih mbuo mborqv maiv hingh.”
13Ye^lo^mbo^am paaiv baeng bingx jienv mingh yiem Yu^ndaa baeng nyei nqa'haav nqaang. Ye^lo^mbo^am nyei jun-baeng ziouc yiem Yu^ndaa nyei nza'hmien maengx. Bingx jienv wuov deix baeng yiem nqa'haav. 14Yu^ndaa huin nzuonx buatc wuov ndaangc maengx caux nqa'haav nqaang maaih baeng, ninh mbuo ziouc heuc Ziouv. Sai mienh yaac biomv nzatc. 15Yu^ndaa Mienh qaqv heuc cuotv mborqv jaax nyei qiex. Yu^ndaa Mienh heuc cuotv wuov zanc, Tin-Hungh bun Ye^lo^mbo^am caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh yiem Aa^mbi^yaa caux Yu^ndaa nyei nza'hmien zuqc suei. 16I^saa^laa^en Mienh biaux Yu^ndaa Mienh. Tin-Hungh zorqv I^saa^laa^en Mienh jiu bun yiem Yu^ndaa nyei buoz-ndiev. 17Aa^mbi^yaa caux ninh nyei jun-baeng daix ninh mbuo camv nyei. I^saa^laa^en Mienh ginv daaih nyei baeng maaih biaa sinx dauh zuqc daix daic. 18Wuov nzunc I^saa^laa^en Mienh zuqc suei. Yu^ndaa Mienh duqv hingh, weic zuqc ninh mbuo kaux Ziouv, ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh.
19Aa^mbi^yaa zunc Ye^lo^mbo^am yaac caangv duqv ninh nyei buo norm zingh, Mbetc^en, Ye^saa^naa caux E^fo^lon aengx caux weih gormx naaiv deix zingh nyei fiuv-laangz. 20Yiem Aa^mbi^yaa nyei seix zeiv Ye^lo^mbo^am maiv duqv aengx henv jienv faaux. Ziouv yaac daix ninh daic aqv.
21Mv baac Aa^mbi^yaa henv jienv faaux. Ninh longc ziepc feix dauh auv. Maaih nyic ziepc nyeic dauh dorn, ziepc luoqc dauh sieqv.
22Yiem Aa^mbi^yaa gunv nyei ziangh hoc zoux zengc njiec nyei sic, ninh zoux nyei caux gorngv nyei yietc zungv fiev jienv douc waac mienh, Itc^ndo, nyei sou-daan.