31

Tơlơi Pơrai Hĭ Khul Rup Trah Yang Rơba̱ng

(2 Ƀing Pơtao 18:4)

1Tơdang khul hrơi djă̱ hơdơr anŭn hơmâo giŏng hĭ laih, ƀing Israel jing ƀing pơjơnum pơ plei phŭn Yerusalaim nao pơ plei pla lŏn čar Yudah, pơphač hĭ khul rup trah laih anŭn khăt pơrai hĭ khul tơmĕh kơyâo yang HʼAsêrah yơh. Ƀing gơñu ăt pơrai hĭ khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng wơ̆t hăng khul kơnưl ƀing yang anŭn pơ djŏp anih amăng tring kơnung djuai Yudah, Benyamin, Ephraim laih anŭn Manasseh gah yŭ̱ mơ̆n. Tơdơi kơ ƀing gơñu pơrai hĭ abih bang gơnam anŭn, ƀing Israel anŭn wơ̆t glaĭ pơ plei pla gơñu pô, jing pơ anih anơ̆m gơñu pô yơh.

Khul Gơnam Pơyơr Kơ Tơlơi Kơkuh Pơpŭ

2Pơtao Hizkiyah pơkăh pơpha ƀing khua ngă yang hăng ƀing Lêwi pơkŏn amăng khul grup tui hăng bruă jao gơñu pô jing khua ngă yang ƀôdah jing ƀing Lêwi pơkŏn, kiăng kơ pơyơr khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn khul gơnam pơyơr pơgop pơlir, kiăng kơ kơkuh pơpŭ, hơdơr bơni laih anŭn adoh bơni hơơč ƀơi khul amăng ja̱ng sang yang Yahweh. 3Pơtao pơyơr mơ̆ng dram gơnam ñu pô kơ khul gơnam pơyơr čuh mơguah hăng klăm laih anŭn kơ gơnam pơyơr čuh ƀơi khul hrơi Saƀat, hrơi Blan Phrâo hăng ƀơi khul hrơi phet pơkơčah laih tui hăng tơlơi arăng čih laih amăng Tơlơi Juăt Yahweh. 4Ñu ăt pơtă brơi kơ ƀing ană plei dŏ amăng plei Yerusalaim pơyơr črăn pơpha brơi kơ ƀing khua ngă yang hăng ƀing Lêwi pơkŏn mơ̆n, kiăng kơ ƀing gơ̆ dưi jao ƀing gơ̆ pô hlo̱m ƀo̱m kơ bruă Tơlơi Juăt Yahweh. 5Tơdang ƀing arăng nao ba hyu laih kơ tơlơi pơtă anŭn, ƀing Israel pha brơi čơmah khul pơdai blung hlâo, ia boh kơƀâo phrâo, ia rơmuă laih anŭn ia hơni wơ̆t hăng abih bang gơnam tăm pơkŏn amăng đang hơma pơtơbiă rai. Sĭt ƀing gơñu ba rai lu biă mă mrô pơyơr črăn pluh mơ̆ng djŏp mơta gơnam tăm. 6Ƀing Yudah hrŏm hăng ƀing Israel rai kiăng kơ hơdip amăng plei pla lŏn čar Yudah ăt ba rai gơnam pơyơr črăn pluh mơ̆ng hlô rong gơñu, laih anŭn črăn pluh mơ̆ng khul gơnam rơgoh hiam, jing gơnam ƀing gơñu hơmâo pơyơr pơkô̆ laih kơ Yahweh Ơi Adai gơñu, laih anŭn ƀing gơñu pơƀut glaĭ khul gơnam anŭn amăng lu ƀu̱r yơh. 7Ƀing gơñu čơdơ̆ng ba rai pơƀut glaĭ gơnam anŭn amăng blan tal klâo laih anŭn pơgiŏng hĭ amăng blan tal tơjuh. 8Tơdang pơtao Hizkiyah hăng ƀing khua moa ñu rai ƀuh khul ƀu̱r anŭn, ƀing gơñu bơni hiam kơ Yahweh hrŏm hăng kơ ƀing ană plei Ñu ƀing Israel yơh.
9Pơtao Hizkiyah tơña kơ ƀing khua ngă yang hăng ƀing Lêwi pơkŏn yua hơget hơmâo lu ƀu̱r anŭn, 10laih anŭn khua ngă yang prŏng hloh Azaryah, jing ană tơčô khua ngă yang prŏng hloh Zadôk, laĭ glaĭ tui anai, “Čơdơ̆ng mơ̆ng ƀing ană plei čơdơ̆ng ba rai khul gơnam pơyơr gơñu pơ sang yang Yahweh, ƀing gơmơi hơmâo djŏp gơnam kiăng kơ ƀơ̆ng hăng djă̱ pioh mơ̆n, yuakơ Yahweh hơmâo bơni hiam laih kơ ƀing ană plei Ñu. Tui anŭn yơh, hơmâo khul ƀu̱r lu rơbeh anai.”
11Pơtao Hizkiyah pơđar kơ ƀing gơñu pơkra anih pioh gơnam rơbeh anŭn amăng sang yang Yahweh laih anŭn ƀing gơñu ngă pơgiŏng hĭ yơh. 12Giŏng anŭn, ƀing gơñu tŏng ten ba rai pioh amăng anih anŭn khul gơnam pơyơr črăn pluh, khul gơnam arăng pơyơr pơkô̆ laih anŭn khul gơnam pơkŏn. Pơtao ruah sa čô Lêwi anăn ñu Konanyahu kiăng kơ wai lăng abih bang gơnam anŭn, laih anŭn adơi ñu Simi jing pô tŏ tui ñu amăng bruă anŭn. 13Yehiêl, Azazyah, Nahat, Asahêl, Yerimôt, Yôzabad, Eliêl, Ismakyahu, Mahat laih anŭn Benayah jing ƀing khua kơčrâo brơi gah yŭ tơlơi git gai Konanyahu hăng adơi ñu Simi. Pơtao Hizkiyah hăng pô khua ngă yang prŏng hloh Azaryah, jing pô wai lăng sang yang Ơi Adai, jao brơi bruă anŭn kơ ƀing gơñu yơh.
14Pơtao ruah Kôrê ană đah rơkơi Imnah, jing pô Lêwi laih anŭn gak wai Amăng Ja̱ng Gah Ngŏ̱, kiăng kơ wai lăng khul gơnam pơyơr rơngai kơ Ơi Adai, laih anŭn pơpha khul gơnam pơyơr arăng pơyơr kơ Yahweh anŭn wơ̆t hăng khul gơnam arăng pơyơr pơkô̆ mơ̆n. 15Eden, Miniamim, Yêsua, Semayah, Amaryah laih anŭn Sekhanyah djru kơ Kôrê găl djơ̆ amăng khul plei pơnăng ƀing khua ngă yang, pơpha kơ ƀing ayŏng adơi gơñu jing ƀing Lêwi tui hăng grup gơñu yơh, wơ̆t hăng pô yom prŏng ƀôdah pô ƀu yom prŏng kar kaĭ yơh, 16laih anŭn ƀu djơ̆ tui hăng anăn gơñu amăng hră čih pioh sang anŏ. Ƀing gơñu pơpha kơ ƀing čơđai đah rơkơi mơ̆ng klâo thŭn pơ ngŏ, anŭn jing abih bang ƀing hlơi pô juăt mŭt pơ sang yang Yahweh rĭm hrơi kiăng kơ ngă hơdôm bruă jao arăng hơmâo jao brơi laih kơ ƀing gơñu, tui hăng tơlơi grơ̆ng glăm gơñu laih anŭn tui hăng grup gơñu yơh. 17Ƀing gơñu ăt pơpha brơi mơ̆n kơ ƀing khua ngă yang, tui hăng arăng pơmŭt anăn sang anŏ gơñu amăng hră čih pioh yơh, samơ̆ kơ ƀing Lêwi pơkŏn, jing ƀing čơdơ̆ng mơ̆ng duapluh thŭn pơ ngŏ, tui hăng khul bruă jao gơñu laih anŭn grup gơñu yơh. 18Ƀing gơñu ăt pha brơi kơ abih bang ƀing ană bă, ƀing bơnai, ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi abih bang ƀing Lêwi arăng hơmâo čih pioh laih amăng hră sang anŏ mơ̆n yuakơ ƀing Lêwi anŭn tŏng ten pơrơgoh hĭ gơñu pô.
19Bơ kơ ƀing khua ngă yang, jing ƀing ană tơčô A̱rôn hơdip amăng khul plei pla ƀôdah hơdip jum dar plei pla gơñu kiăng kơ ngă đang hơma, Hizkiyah ruah mơnuih tŏng ten kiăng kơ pơpha brơi khul črăn pơpha kơ rĭm čô đah rơkơi amăng ƀing gơ̆, jing ƀing arăng čih laih amăng anăn kơnung djuai ƀing Lêwi.
20Anŭn yơh jing tơlơi pơtao Hizkiyah ngă amăng djŏp anih lŏn čar Yudah, laih anŭn ñu ngă tơlơi hiam klă, djơ̆ tơpă laih anŭn tŏng ten ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ñu. 21Amăng djŏp mơta bruă ñu ngă wơ̆t tơdah tơlơi mă bruă kơkuh pơpŭ amăng sang yang Ơi Adai ƀôdah tơlơi tui gưt hơdôm tơlơi juăt wơ̆t hăng tơlơi pơđar Ơi Adai, ñu đuaĭ tui Ơi Adai laih anŭn ngă hăng abih pran jua yơh. Tui anŭn yơh, ñu đĭ kơyar biă mă.