7

Nạn cào cào

1Chúa cho tôi thấy một khải tượng: Chúa đang chuẩn bị một đạo quân cào cào đông đảo để tàn phá hoa mầu sinh ra sau mùa gặt thứ nhất (dành cho nhà vua). 2Sau khi cào cào ăn hết ngũ cốc và cỏ xanh trong xứ, tôi cầu nguyện khẩn thiết: "Thưa Chúa là Chân Thần, con van xin Ngài! Xin tha tội cho dân tộc con! Nước con quá nhỏ, làm sao chịu đựng nổi cuộc đoán phạt này!" 3Chúa liền đổi ý, phán rằng: "Ta sẽ không giáng tai họa ấy!"

Ngọn lửa kinh hồn

4Chúa cho tôi thấy một ngọn lửa lớn cháy phừng lên để đoán phạt dân Ta. Lửa đã làm cạn các dòng sông và bắt đầu đốt tan cả đất nước. 5Tôi liền cầu nguyện: Thưa Chúa là Chân Thần, con van xin Ngài. Xin Chúa ngừng tay! Nước con quá nhỏ, làm sao chịu đựng nổi cuộc đoán phạt này!" 6Chúa liền đổi ý, phán rằng: "Ta sẽ không giáng tai họa ấy!"

Dây chì

7Chúa lại cho tôi thấy một khải tượng khác: Chúa đứng trên một bức tường thẳng đứng, tay cầm dây chì, 8Chúa hỏi: "A-mốt, con thấy gì?" Tôi thưa: "Con thấy Chúa cầm dây chì." Chúa tiếp: "Này, Ta đặt một dây chì giữa dân Ta là dân Y-sơ-ra-ên. Ta không dung thứ nó được nữa, phải đoán phạt. 9Các bàn thờ tế lễ trên các đỉnh núi đồi của Y-sác bị phá tan, các đền miễu của Y-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt và Ta vùng dậy chống đánh và lật đổ triều đại của vua Giê-rô-bô-am trong cuộc chiến tranh"
10A-ma-xia, thầy tế lễ của thành phố Bê-tên, nghe A-mốt truyền bá lời Chúa, liền báo cáo với vua Giê-rô-bô-am: "A-mốt là một tên phản quốc; nó đang âm mưu ám sát đức vua! Không thể nào dung túng được nữa. Nó sẽ xúi toàn dân nổi loạn. 11Nó dám bảo đức vua sẽ bị giết và nhân dân sẽ bị lưu đày đi xa!"
12A-ma-xia lại sai thủ hạ đến dọa A-mốt: "Này, ông tiên tri gàn! Cút đi cho khuất mắt! Cứ trốn qua xứ Giu-đa mà nói tiên tri! 13Đừng ở đây mà lải nhải những khải tượng chướng tai! Vì đây là trung tâm tôn giáo của đất nước, là lãnh thổ Đền thờ của đức vua!
14Nhưng A-mốt đáp: "Thật ra, tôi vốn không phải là tiên tri, cũng không phải con nhà tiên tri. Tôi chỉ là một kẻ chăn cừu và tỉa sung. 15Nhưng Chúa đã bắt tôi ra khỏi bầy cừu và bảo tôi: "Hãy đi nói tiên tri cho dân tộc Y-sơ-ra-ên! 16Bây giờ ông hãy nghe lời Chúa phán! Vì ông bảo: "Đừng nói tiên tri nghịch vói dân Y-sơ-ra-ên," 17nên Chúa đáp: "Này, vợ ngươi sẽ trở thành gái mãi dâm trong thành phố này, con trai, con gái ngươi sẽ bị tàn sát; đất ruộng ngươi sẽ bị người ta cướp đoạt để chia nhau. Chính ngươi sẽ chết tại đất khách quê người; nhân dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị lưu đày đi xa."