11

Klei Gao Leh Klei Bi Mguôp

1Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi snei: 2“Hmư̆ bĕ klei blŭ kơ klei bi mguôp anei, leh anăn blŭ bĕ kơ phung mnuih hlăm čar Yuđa leh anăn kơ phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem. 3Brei ih lač kơ diñu, snei klei Yêhôwa Aê Diê Israel lač: ‘Tăm pah hĕ kơ mnuih amâo djă pioh ôh klei blŭ kơ klei bi mguôp anei 4kâo mtă leh kơ phung aê diih tơdah kâo atăt diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip mơ̆ng kpur pui msei,’ lač, ‘Dôk hmư̆ bĕ asăp kâo, leh anăn ngă bĕ jih jang klei kâo mtă kơ diih. Snăn kơh diih srăng jing phung ƀuôn sang kâo, leh anăn kâo srăng jing Aê Diê diih, 5čiăng kơ kâo dưi bi sĭt klei kâo kat asei leh kơ phung aê diih, čiăng brei kơ diñu sa boh čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă êbeh dlai,’ tui si mâo leh hruê anei.” Snăn kâo lŏ wĭt lač, “Brei truh msĕ snăn, Ơ Yêhôwa.”
6Yêhôwa lač kơ kâo, “Hưn bĕ jih jang klei blŭ anei hlăm jih jang ƀuôn čar Yuđa leh anăn hlăm êlan prŏng ƀuôn Yêrusalem: ‘Hmư̆ bĕ klei blŭ kơ klei bi mguôp anei leh anăn tui ngă klei anăn. 7Kyuadah hŏng klei ktang kâo hưn leh brei phung aê diih răng tơdah kâo atăt diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip, brei diñu răng nanao, hlŏng truh kơ hruê anei, lač, “Gưt bĕ asăp kâo.” 8Ƀiădah diñu amâo tuôm gưt ôh, kăn mđing knga rei, grăp čô êbat leh tui hlue ai tiê khăng jhat diñu pô. Kyuanăn kâo bi truh kơ diñu jih jang klei blŭ hlăm klei bi mguôp anei, klei kâo mtă leh kơ diñu brei gưt, ƀiădah diñu amâo gưt ôh.’ ”
9Yêhôwa lŏ lač kơ kâo, “Mâo klei bi kdơ̆ng ti krah phung êkei Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem. 10Diñu lŏ wĭt leh kơ klei soh phung aê diñu, phung hngah amâo čiăng hmư̆ klei kâo blŭ; diñu tui hlue leh phung yang mkăn čiăng mă bruă kơ digơ̆; sang Israel leh anăn sang Yuđa gao leh klei kâo bi mguôp ngă leh hŏng phung aê diñu. 11Kyuanăn Yêhôwa lač snei, ‘Nĕ anei kâo dơ̆ng bi truh klei jhat kơ diñu leh anăn diñu amâo dưi tlaih ôh; wăt tơdah diñu ur kơ kâo, kâo amâo srăng dôk hmư̆ diñu ôh. 12Hlăk anăn jih jang ƀuôn čar Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem srăng nao leh anăn ur kwưh kơ rup yang diñu dôk čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi, ƀiădah digơ̆ amâo dưi bi mtlaih diñu ôh êjai diñu mâo klei rŭng răng. 13Kyuadah phung rup yang diih jing lu leh msĕ si ƀuôn prŏng diih, Ơ phung Yuđa; leh anăn msĕ mơh knưl bi hêñ diih mdơ̆ng leh čiăng čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ yang Baal jing lu msĕ si êlan prŏng hlăm ƀuôn Yêrusalem.’
14Kyuanăn đăm wah lač ôh đru phung ƀuôn sang anei, kăn kwưh amâodah akâo klei đru kơ diñu rei, kyuadah kâo amâo srăng dôk hmư̆ ôh tơdah diñu iêu wah lač kơ kâo êjai diñu mâo klei rŭng răng.
  15Ya klei năng pô kâo khăp mâo hlăm sang kâo,
   tơdah ñu ngă leh klei jhat ƀai?
  Dưi mơ̆ klei ƀuăn leh anăn klei ngă yang bi weh hĕ klei kâo bi kmhal diih?
   Dưi mơ̆ hlăk anăn diih hơ̆k mơak?
  16Yêhôwa pia leh kơ diih sa ƀĕ ana kyâo ôliwơ mtah,
   siam dlăng mbĭt hŏng boh jăk;
  ƀiădah hŏng ênai angĭn êbŭ ktang
   Yêhôwa srăng čuh gơ̆,
   leh anăn adhan gơ̆ srăng joh.
17Yêhôwa kơ phung kahan, pô pla diih leh, hưn leh klei jhat srăng ngă kơ diih, kyuadah klei jhat sang Israel leh anăn sang Yuđa ngă leh, mčhur ai brei kâo ngêñ kyua klei diih čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ yang Baal.”

Klei Arăng Čiăng Ngă Jhat kơ Y-Yêrêmi

  18Yêhôwa hưn klei anăn kơ kâo snăn kâo thâo;
   leh anăn ih bi êdah leh kơ kâo klei jhat diñu ngă.
  19Ƀiădah kâo jing msĕ si sa drei êđai biăp êdu êun arăng atăt kơ anôk koh mdjiê.
   Kâo amâo tuôm thâo ôh klei diñu mkra leh čiăng ngă kơ kâo, lač,
  “Brei drei bi rai hĕ ana kyâo wăt boh ñu,
   brei drei druôm hwiê hĕ ñu mơ̆ng lăn ala phung hdĭp,
   čiăng kơ arăng amâo lŏ hdơr kơ anăn ñu ôh.”
  20Ƀiădah, Ơ Yêhôwa kơ phung kahan, pô phat kđi hŏng klei kpă,
   pô lông dlăng ai tiê leh anăn klei mĭn,
  brei kâo ƀuh klei ih rŭ ênua kơ diñu,
   kyuadah kâo jao leh klei kâo kơ ih.
21“Kyuanăn Yêhôwa lač snei djŏ kơ phung mnuih ƀuôn Anathôt duah bi mdjiê ih, lač, ‘Đăm hưn êlâo ôh hŏng anăn Yêhôwa, huĭdah hmei srăng bi mdjiê ih’ — 22kyuanăn Yêhôwa kơ phung kahan lač snei: ‘Nĕ anei, kâo srăng bi kmhal diñu, phung êkei hlăk ai srăng djiê hŏng đao gưm; phung anak êkei leh anăn phung anak mniê diñu srăng djiê hŏng klei ư̆ êpa; 23amâo mâo sa čô diñu tlaih ôh. Kyuadah kâo srăng bi truh klei jhat kơ phung ƀuôn Anathôt ti thŭn klei bi kmhal diñu.’ ”