11

Yawmsaub tej lug cog tseg

1Tej lug kws Yawmsaub has tuaj rua Yelemi. 2“Koj ca le noog tej lug cog tseg nuav hab has rua cov Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee. 3Koj ca le has rua puab tas, Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Tug kws tsw noog tej lug cog tseg nuav yuav raug foom tsw zoo, 4yog tej lug cog tseg kws kuv tub has rua mej tej laug rua thaus kuv coj puab tawm huv Iyi tebchaws lug, yog tawm huv cub thee nchuav hlau lug.’ Kuv has tas, ‘Ca le noog kuv lub suab hab ua txhua yaam kws kuv has kuas mej ua, mej txhad ua tau kuv haiv tuabneeg hab kuv yuav ua mej tug Vaajtswv, 5sub kuv txhad ua tau tav lawv le tej lug kws kuv cog tseg khov kho rua mej tej laug tas yuav muab lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg quas ndo rua puab,’ yaam le kws muaj naj nub nwgnuav.” Mas kuv txhad teb tas, “Yawmsaub ca ua le kws koj has.”
6Mas Yawmsaub txhad has rua kuv tas, “Ca le tshaaj tawm tej lug nuav huvsw rua huv Yuta tej moos hab rua huv Yeluxalee tej kev has tas, ‘Ca le noog tej lug cog tseg nuav hab ua lawv le ntawd. 7Kuv tub ntuag mej tej laug rua thaus kuv coj puab tawm huv Iyi tebchaws lug, kuv ntuag tsw tu ncua lug txug naj nub nwgnuav tas, “Ca le noog kuv lub suab.” 8Txawm le ntawd los puab tsw noog lug tsw tig ntsej noog, puab txhua tug tawv ncauj ua lawv le puab lub sab phem nyam. Tim le nuav kuv txhad coj txhua yaam lawv le tej lug kws kuv kuas puab ua los puab tsw ua, lug poob rua sau puab.’ ”
9Hab Yawmsaub has rua kuv tas, “Cov Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee tuav huv faav xeeb. 10Puab tub thim rov qaab moog ua puab tej laug tej kev txhum txem, yog cov kws tsw yeem noog kuv tej lug. Puab moog lawv quas ncav luas tej daab hab ua koom rua tej daab ntawd. Cov Yixayee hab cov Yuta tub rhuav tej lug cog tseg kws kuv cog rua puab tej laug. 11Vem le hov, Yawmsaub txhad has le nuav tas, ‘Saib maj, kuv yuav coj kev puam tsuaj lug raug puab, puab yuav tswv tsw dim. Txawm yog puab quaj thov kuv los kuv yuav tsw noog puab. 12Mas tej moos huv Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee yuav moog quaj thov tej daab kws puab hlawv xyaab teev, tassws thaus puab raug kev txom nyem ceblaaj tej daab hov paab tsw tau puab dim. 13Yuta 'e, mej tej daab coob npaum le mej tej moos, hab tej thaaj kws mej txua teev tej daab phem qas mas ntau npaum le tej kev huv Yeluxalee, yog tej thaaj hlawv xyaab rua daab Npa‑aa.’
14“Vem le nuav koj tsw xob thov kuv paab haiv tuabneeg nuav, lossws tsaa suab hu thov paab puab, tsua qhov kuv yuav tsw noog puab tej lug thov rua thaus puab raug kev txom nyem ceblaaj. 15Tug kws kuv hlub thaus nwg ua kev phem kev qas lawm muaj feem daabtsw rua huv kuv lub tuam tsev? Nwg tej lug yeem tseg hab tej tsaj kws tua xyeem yuav tshem tau nwg lub khuab lov? Yog zoo le nuav lawm mej tseed yuav xyiv faab hab lov? 16Yawmsaub tub txeev hu koj has tas, tsob txwv ntoo aulib ntsuab tsaus nti kws txw txwv ncw, tassws nwg yuav muab koj hlawv cig nrov voog yaam le cua daaj cua dub hab tej ceg yuav kub nyab taag huvsw. 17Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws cog koj, tau has tseg kuas kev puam tsuaj yuav raug koj vem txhua yaam kev phem kws cov Yixayee hab cov Yuta tau ua, yog qhov kws puab hlawv xyaab teev daab Npa‑aa zwg ua rua kuv chim.”

Tuav huv txuv Yelemi

  18Yawmsaub qha tej kws puab tuav huv rua kuv,
   kuv txhad paub, koj qha puab tej kev phem rua kuv.
  19Kuv zoo yaam le tug mivnyuas yaaj seej seej
   kws raug coj moog tua.
   Kuv tsw paub tas puab tuav huv txuv kuv ntaag,
  puab has tas, “Ca peb muab tsob ntoo
   hab tej txwv ua kuas puam tsuaj,
  ca peb muab nwg txav tawm huv cov tuabneeg caj,
   sub txhad tsw ncu txug nwg lub npe dua le lawm.”
  20Au Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   koj yog tug kws txav txem ncaaj nceeg,
  koj yog tug kws tshuaj saib tuabneeg lub sab
   hab tej kws puab xaav.
  Thov ca kuv pum tej kws koj pauj taub rua puab,
   tsua qhov kuv tub muab kuv tshaaj plaub
   cob rua koj lawm.
21Vem le nuav, Yawmsaub has txug cov tuabneeg huv Anathau kws xaav txuv koj txujsa hab has tas, “Tsw xob tuav Yawmsaub lub npe cev nwg tej lug, yog koj tsw noog, koj yuav tuag huv peb teg.” 22Vem le nuav Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Saib maj, kuv yuav rau txem rua puab, cov tub hluas yuav tuag nav ntaaj, puab tej tub tej ntxhais yuav tuag tshaib tuag nqhes. 23Yuav tsw tshuav ib tug le, tsua qhov kuv yuav coj tej xwm txheej phem lug rua cov tuabneeg huv Anathau, yog xyoo kws rau txem rua puab.”