11

Yelemis thiab Tus TSWV Tej Lus Cog Tseg

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Koj cia li ua tib zoo mloog kuv tej lus cog tseg no. Koj mus hais rau cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees hais tias 3kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv, kuv tau foom tsis zoo rau txhua tus uas tsis coj thiab tsis ua raws li tej lus cog tseg no lawm. 4Tej lus no yog tej uas kuv cog tseg rau lawv cov yawgkoob thaum kuv coj lawv tawm nram tebchaws Iziv uas zoo ib yam li lawv nyob hauv lub qhovcub nchuav hlau los. Kuv hais kom lawv mloog kuv lus thiab ua raws li kuv tej lus samhwm. Kuv hais rau lawv hais tias yog lawv mloog kuv lus, lawv yuav ua kuv haivneeg thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv. 5Ces kuv yuav ua raws li tej lus uas kuv cog tseg rau lawv cov yawgkoob uas hais tias kuv yuav muab lub tebchaws av rog thiab zoo qoob rau lawv uas nimno lawv twb tau lawm.”
 Kuv teb tus TSWV hais tias, “Kuv yuav ua li ntawd.”
6Thaum ntawd tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj cia li mus rau hauv cov Yudas tej nroog thiab tom tej kev hauv lub nroog Yeluxalees. Koj qhia kuv tej lus rau lawv mloog thiab kom lawv ua raws li kuv tej lus cog tseg no. 7Thaum kuv coj lawv cov yawgkoob tawm nram tebchaws Iziv los, kuv ntuas lawv hnyav kawg kom lawv mloog kuv lus, thiab kuv tseem niaj hnub ntuas lawv los txog nimno. 8Tiamsis lawv tsis mloog thiab tsis ua raws li kuv tej lus li. Lawv tseem tawv ncauj thiab ua phem ib yam li qub. Kuv kom lawv ua raws li kuv tej lus cog tseg, tiamsis lawv tsis ua. Kuv thiaj rau txim rau lawv raws li tej lus uas kuv hais tseg lawm.”
9Tom qab ntawd tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees tabtom tuavhauv tawmtsam kuv. 10Lawv rov ua tej kev txhaum uas lawv cov yawgkoob ua. Lawv cov yawgkoob tsis ua raws li tej lus uas kuv hais; lawv pehawm luag tej vajtswv. Cov Yixalayees thiab cov Yudas rhuav tej lus uas kuv cog tseg rau lawv cov yawgkoob lawm. 11Yog li ntawd, kuv uas yog tus TSWV thiaj qhia rau lawv hais tias kuv yuav tso kev puastsuaj los raug lawv thiab lawv yuav khiav tsis dim li. Thaum lawv thov kuv pab, kuv yuav tsis mloog lawv tej lus thov. 12Thaum ntawd cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees yuav mus thov tej vajtswv uas lawv teev thiab pe kom pab lawv. Tiamsis thaum uas kev puastsuaj tuaj ti lawv lawm, tej vajtswv ntawd yuav pab tsis tau lawv li. 13Cov Yudas tej mlom ntau npaum nkaus li lawv tej nroog, thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees teeb thaj teev tus mlom Npa-as uas phem qias ntau npaum nkaus li tej kev hauv lub nroog. 14Yelemis, koj tsis txhob thov kuv pab cov neeg no. Thaum lawv raug kev txomnyem, lawv thov kuv pab, kuv yuav tsis mloog lawv tej lus.”
15Tus TSWV hais tias, “Cov neeg uas kuv hlub tabtom ua phem ua qias. Lawv muaj cai tuaj hauv kuv lub Tuamtsev ua dabtsi? Lawv xav hais tias lawv tuaj coglus thiab muab tsiaj tua hlawv fij, ces lawv txawm yuav dim kev puastsuaj no los? Thiab lawv yuav muaj kev zoo siab no los? 16Muaj ib zaug kuv hu hais tias lawv yog tsob txiv ntoo roj uas muaj nplooj tsaus nti thiab txi txiv zoo nkauj kawg; tiamsis nimno kuv yuav muab hluavtaws hlawv tej nplooj kom kub hnyiab cig nrov nroo ntws cuag xob nroo thiab muab tej ceg lov huv tibsi.
17“Kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, yog tus uas cog cov Yixalayees thiab cov Yudas; tiamsis nimno kuv hais rau lawv hais tias, kuv yuav tso kev puastsuaj los raug lawv. Lawv rov ua rau lawv raug kev puastsuaj rau qhov lawv ua txhaum; lawv tua tsiaj fij rau Npa-as thiaj ua rau kuv chim.”

Lawv Tuavhauv Tua Yelemis

18Tus TSWV qhia rau kuv paub hais tias kuv cov yeebncuab tuavhauv yuav tua kuv. 19Thaum tus TSWV tsis tau qhia rau kuv paub, kuv zoo ib yam li tus menyuam yaj uas luag yuav cab mus tua. Kuv tsis paub hais tias luag twb tuavhauv yuav ua phem rau kuv. Luag hais tias, “Peb cia li muab tsob ntoo uas tseem khov kho ntawd ntov povtseg; cia li muab nws tua kiag kom tsis muaj leejtwg nco txog nws li lawm.”
20Kuv thov tus TSWV hais tias, “Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, koj yog tus uas txiav txim ncaj ncees; koj paub neeg lub siab thiab neeg tej kev xav. Kuv thov koj ua pauj cov neeg ntawd rau kuv pom ntsoov, rau qhov kuv twb muab kuv rooj plaub tso rau koj hais lawm.”
21Cov neeg Anathaus xav muab kuv tua povtseg, lawv hais rau kuv hais tias yog kuv pheej cev tus TSWV tej lus, lawv yuav muab kuv tua povtseg. 22Yog li ntawd, tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv yuav rau txim rau lawv txhua tus! Lawv tej tub hluas yuav raug hniav ntaj hniav riam tuag; lawv tej menyuam yuav tuag tas rau kev ntshai kev nqhis. 23Kuv twb teem sijhawm tso kev puastsuaj los raug cov neeg Anathaus lawm; thaum txog lub sijhawm ntawd lawv yuav tsis dim ib tug li.”