12

Y-Yôp Ƀư Ăn Nanê̆ Nau Brah Jêh Ri Nau Blau Mĭm Brah Ndu

1Y-Yôp plơ̆ sĭt lah: 2"N'hêl nanê̆ khân may jêng bunuyh ngăn jêh ri mra roh tơlah khân may khĭt.
3Ƀiălah gâp geh nau gĭt rbăng nâm bu khân may lĕ;
 nau blau mĭn gâp mâu ir lĕ tâm dâng lơn ma khân may.
  Mbu nơm mâu gĭt nau tâm ban pônây?
4Gâp hŏ mbơh sơm jêh ma Brah Ndu,
 jêh ri Brah Ndu plơ̆ lah jêh ma gâp.
 Aƀaơ gâp jêng bunuyh geh mĭt jiăng gâp njrŏ rlĭn;
 gâp nơm jêng du huê bunuyh sŏng
 jêh ri răp jăp, ƀiălah nkhơng
  jêng du huê bunuyh bu gơm mưch!
5Du huê gŭ ueh mpăn geh nau
 mĭn tâm rmot ma nau rêh ni;
 nau rêh ni ntơm tât jêh ma nơm lĕ mbĭr jâng.
6Ngih bok phung ntŭng gŭ đăp rmên,
 jêh ri phung rhiăl nuih Brah Ndu gŭ mpăn
 tâm ti khân păng Brah Ndu ăn ndô ndơ âk rmeh.
7"Ƀiălah ôp hom ma mpô mpa,
 jêh ri khân păng mra sâm nti khân may;
 jêh ri ôp hom ma sĭm, khân păng
 mra sâm mbơh lĕ ma khân may;
8mâu lah đŏng, ôp hom ma gơ̆ tơm si
 ta neh ntu, jêh ri khân păng mra nti ma khân may.
 Nđâp ka tâm dak lêng mra mbơh ma khân may lĕ.
9Tâm lĕ ntil mpa nây, mbu ntil
 mpa mâu gĭt ma ti Brah Ndu hŏ ƀư jêh lĕ nau nây?
10Tâm ti Brah Ndu yơh djôt nau
 rêh le rngôch mpô mpa rêh,
 jêh ri n'hâm nsôr le rngôch bunuyh tâm ban lĕ.

11Mâu di hĕ tôr kâp iăt nau ngơi
 nâm bu trôm mbung chiăm ndơ sông sa?
12Phung bu bŭnh buranh geh nau
  blau mĭn, jêh ri geh nau gĭt rbăng yor nau jŏk rêh.
13"Nau blau mĭn jêh ri nau brah gŭ tâm Brah Ndu;
 nau blau nchră jêh ri nau gĭt rbăng jêng ndơ Brah Ndu.
14Tơlah Păng ƀư rai, mâu geh bunuyh dơi ndâk đŏng ôh.
 tơlah Păng krŭng du huê bunuyh, mâu geh nơm dơi pơk ôh.
15Tơlah Păng nkrŭl dak, dak mra suăt;
  tơlah Păng ăn dak hoch, dak lip bri neh.
16Tâm Păng geh nau brah jêh ri blau mĭn;
  nơm bu ndơm jêh ri nơm ndơm bu jêng ndơ Păng.
17Păng ăn phung nchră ƀư nâm bu rluk,
 jêh ri ăn phung kôranh phat dôih jêng nkhơng brŭt moih.
18Păng doh lơi rse rvăk phung
 hađăch kât, jêh ri vân rse rvăk
 ta gang bŭt khân păng.
19Păng ăn phung kôranh ƀư brah
 jêng bună, jêh ri n'glưh lơi phung katang.
20Păng ăn mlo phung nchră bu vay
 nsing ma păng, jêh ri sŏk rdu lơi nau blau mĭn phung bu ranh.
21Păng ăn bu mứch ma phung kôranh,
 jêh ri doh lơi rse vân bŭt phung katang.
22Păng tâm mpơl moh nau bu
 pôn ndâp jêh tâm nau ngo,
 jêh ri njêng gui nau khĭt ăn ma nau ang.
23Păng ăn phung mpôl bunuyh văch
  ma hao toyh, jêh ri ƀư rai lơi khân păng.
 Păng ăn bĭk rơ̆ bri dak khân păng,
 jêh ri ƀư n'hŭch lơi khân păng đŏng.
24Păng sŏk lơi nau gĭt rbăng tă bơh
 phung kôranh ƀon lan ta neh ntu.
  Jêh ri ăn khân păng hăn mblêng
 Tâm bri rdah mâu geh trong ôh.
25Khân păng rvơ tâm ntŭk ngo mâu geh nau ang;
 jêh ri ăn khân păng chuat hăn
 ndiu ndao nâm bu bunuyh nhŭl.