12

1Gióp trả lời:
2Các anh thật lỗi lạc,
Quán triệt cả khôn ngoan.
3Nhưng tôi cũng uyên bác,
Chẳng kém các anh đâu,
Điều các anh minh xác
Phàm nhân ai cũng hay.
4Tôi, người được Thượng Đế đáp lời
Trở nên trò cười cho bạn hữu;
Phải, người công chính biến ra khôi hài.
5Người nhàn hạ chế giễu người bạc phước,
Khinh bỉ người lỡ bước sa cơ.
6Kẻ trộm cướp được hưng thịnh,
Người khiêu khích Chúa vẫn an vui
Lại được Ngài cấp thêm nhu cầu.
7-9Ai chẳng biết đó là việc Thượng Đế?
Hãy hỏi loài thú, thú cũng biết,
Hỏi loài chim, chim sẽ trả lời,
Hỏi đất, đất sẽ dạy cho,
Hỏi cá, cá sẽ kể ra.
10Vì hồn mọi sinh vật trong tay Chúa,
Cả hơi thở của con người.
11Miệng biết nếm thức ăn ngon,
Tai biết phân biệt phải trái.
12Già cả thêm khôn ngoan,
Sống lâu thêm hiểu biết.
13Nhưng khôn ngoan, sức mạnh thuộc về Chúa,
Chúa biết mọi người và hiểu cả.
14Chúa phá, không ai xây dựng được,
Ngài bắt giữ, chẳng ai thoát thân.
15Chúa ngăn nước, đất đai khô hạn
Ngài cho mưa, đồng ruộng ngập tràn.
16Sức mạnh Chúa Toàn năng,
Khôn ngoan Chúa vô hạn,
Chúa nắm gọn trong tay
Kẻ gạt lẫn người bị lừa.
17Chúa lột trần người cố vấn
Khiến quan tòa ra ngu dại.
18Chúa tháo xích vương quyền,
Và trói buộc các vua.
19Chúa lột áo các thầy tế lễ
Và lật đổ kẻ bạo cường.
20Chúa cất lời nói khỏi kẻ hùng hồn
Và sáng suốt khỏi người già cả.
21Chúa khiến lãnh tướng bị khinh khi
Kẻ mạnh bạo trở thành hèn yếu
22Chúa đem việc tối tăm ra ánh sáng
Chiếu rạng cả bóng tử vong.
23Chúa cho nước khi suy khi thịnh,
Khi mở bờ cõi; khi ra điêu tàn.
24Chúa diệt khôn ngoan các lãnh tụ,
Để lạc lỏng bơ vơ,
25Quờ quạng trong bóng tối
Lảo đảo như người say.