7

Nau Y-Yôp Tâm Rlăch Tâm Dun Đah Brah Ndu

1"Bunuyh ta neh ntu mâu geh hĕ nau kan jêr?
 Nar păng gŭ rêh mâu hĕ di nâm bu nar bu pah kan nkhôm?
2Nâm bu du huê dĭk bu ŭch ngăn
  ma ntŭk n'hâm, jêh ri nâm bu
 bunuyh pah kan nkhôm kâp gân ma prăk khay.
3Pô nây lĕ bu ăn ma gâp
 nđêh nji ăp măng jêh ri ăn
 âk khay mâu geh nau khlay ôh.
4Tơlah gâp lâng săk bêch, gâp lah:
 'Ndah nâm jŏ gâp mra dâk?'
 Ƀiălah măng jêng jŏ, jêh ri gâp
  rlĭ rlang kŏ tât ƀhit rvi ang.
5Nglay săk gâp bêng ma ndrĭt rhai
 jêh ri krêp ndruyh neh;
 ntâu gâp jêng đang jêh ri hoch ndâng!
6Nar gâp gŭ rêh gơnh lôch prăl lơn
 ma mpih tanh bu tanh.
 Jêh ri lôch dŭt mâu geh nau kâp gân ôh.
7"Kah gĭt hom ma nau rêh gâp
 gơnh lôch nâm bu suh n'hâm;
 măt gâp mâu mra saơ
 nau ueh maak đŏng ôh.

8Măt bu uănh ma gâp mâu mra saơ gâp đŏng ôh;
 dôl măt may gŭ uănh gâp, ƀiălah gâp mâu hôm saơ.
9Nâm bu ndâr tŭk lĕ chah rai,
 pônây lĕ nơm trŭnh hăn ma Ƀon
 Phung Khĭt mâu hôm hao luh du ôh.
10Păng mâu hơm plơ̆ sĭt đŏng ôh ma
 ngih vâl păng, jêh ri bu mâu
 hôm saơ ôh păng ta ntŭk păng gŭ saơm.
11"Yor nây, gâp mâu dơi ât nkân ôh nau gâp ŭch ngơi.
 Tâm nau rêh ni yor nuih n'hâm gâp rngot, gâp mra ngơi.
 Tâm nau rngot bơh huêng gâp, gâp mra vơh vơl.
12Gâp ngơi ma Brah Ndu lah:
 Gâp jêng dak mƀŭt lĕ, mâu lah
 bih (bêih) toyh tâm dak mƀŭt,
 kŏ tât may ƀư n'gar krŭng gâp?
13Tơlah gâp lah:
 'Ta sưng bêch gâp mra bonh leng gâp,
 dôl gâp bêch mra geh nau rthi ăn nau đăp mpăn!'
14Rnôk nây may nkrit gâp ma nau mbơi, jêh ri nhhu gâp ma nau tâm saơ gay ăn gâp klach.
15Yor nây gâp ŭch bu nhăt glăn trôko gâp, kŏ tât khĭt ueh lơn đah hôm e rêh ma nau ji tâm nting gâp aơ.
16Gâp hŏ dŭt jêh ma nau rêh...
 Nanê̆ gâp mâu mra rêh mro mrăng ô.
 Dăn Kôranh Brah lơi may ƀư ma gâp ôh. Yorlah lĕ nar gâp gŭ rêh kanŏng ƀât lât dơm.
17Moh bunuyh jêng kŏ tât may kơp păng jêng khlay?
  Mâm dĭng may gŭ mĭn ma păng.
18Kŏ tât may chop khâl păng ăp ôi.
 Jêh ri rlong uănh păng mro mrăng?
19Ndah dŭt jŏ dĭng may mâu hôm uănh ôh ma gâp,
 mâu lah chalơi gâp mâu hôm ƀư ôh ma gâp?
20Tơlah gâp ƀư tih, moh nau gâp ƀư ma may.
 Hơi nơm kâp rmiăng ma bunuyh?
 Mâm may njêng gâp jêng mut pla ăn may pănh? Mâm may ƀư jêr may nơm ŭch ƀư ma gâp?
21Mâm may mâu yô̆ an nau tih gâp
 jêh ri sŏk lơi nau kue gâp?
  Yorlah aƀaơ ri gâp mra bêch tâm neh.
 May mra joi gâp, ƀiălah mâu mra saơ gâp ôh.