12

Yopv Dau

Yopv Gorngv Ninh Ndongc Loz-Gaeng Doic Maaih Cong-Mengh

1Yopv ziouc dau,
  2“Zeiz aqv, meih mbuo za'gengh guai haic nyei mienh.
   Cong-mengh yaac oix caux meih mbuo yietc njiec daic.
  3Mv baac yie yaac maaih cong-mengh caux meih mbuo fih hnangv nyei.
   Yie maiv gauh aiv meih mbuo.
   Meih mbuo gorngv naaiv deix sic fungc maaih haaix dauh maiv hiuv laeh?
  4“Yie benx yie nyei doic jatv nyei ga'naaiv.
   Zinh ndaangc yie jouh Tin-Hungh, ninh yaac dau yie.
   Yie se baengh fim, maiv lamh nqemh dorngx nyei mienh, yaac zuqc mienh jatv aqv.
  5Orn-lorqc nyei mienh yiem hnyouv mangc piex zuqc zeqc naanc nyei mienh,
   zeqc naanc zungv zuov jienv zaux mbaqc piatv nyei mienh.
  6Janx-zaqc nyei ndopv-liuh baengh orn nyei,
   cuoqv Tin-Hungh nyei mienh yiem duqv wuonv,
   maiv gunv ninh mbuo longc ganh nyei qaqv dorngx zienh.

Tin-Hungh Bun Saeng-Kuv Maaih Cong-Mengh

  7“Gunv naaic saeng-kuv, saeng-kuv ziouc njaaux meih.
   Naaic yiem lungh nyei norqc, ninh mbuo ziouc mbuox meih.
  8Caux ndau gorngv waac, ndau ziouc njaaux meih,
   yiem koiv nyei mbiauz yaac oix zunh mengh mbuox meih.
  9Yiem naaiv deix yietc zungv maaih haaix nyungc
   maiv hiuv duqv Ziouv nyei buoz hnangv naaiv zoux?
  10Da'faanh ziangh jienv maaih maengc nyei ga'naaiv
   caux zuangx baamh mienh tauv nyei qiex yiem ninh nyei buoz.
  11M'normh maiv zeiz haih seix waac
   hnangv mbietc seix nyanc hopv nyei mueix fai?
  12Mienh gox mienh maaih cong-mengh.
   Siouc nyuonh ndaauv nyei mienh gauh haih bieqc hnyouv.

Tin-Hungh Maaih Domh Qaqv

  13“Tin-Hungh maaih cong-mengh caux qaqv.
   Ninh maaih za'eix yaac haih bieqc hnyouv.
  14Tin-Hungh caeqv nyei, maiv maaih haaix dauh haih ceix jiez.
   Ninh wuonx mienh, maiv maaih haaix dauh haih bungx.
  15Se gorngv ninh dangv jienv wuom, wuom ziouc nqaai.
   Se gorngv ninh bungx wuom cuotv, wuom ziouc yiemx ndau-beih.
  16Tin-Hungh maaih qaqv, maaih cong-mengh,
   zuqc nduov nyei caux nduov mienh nyei mienh yiem ninh nyei buoz-ndiev.
  17Ninh se zorqv nzengc caangh laangh mienh nyei cong-mengh,
   yaac bun siemv zuiz jien benx ga'naaiv-hngongx.
  18Ninh jaiv nqoi hungh diex ndoh mienh nyei limc,
   aengx longc hlaang sai jienv hungh nyei jaaiv.
  19Ninh zorqv sai mienh laengh gaengv nyei dorh mingh,
   yaac mbienv maaih lingc maaih qaqv nyei mienh.
  20Ninh bun ziepc zuoqv nyei mienh sekv nzieqc, maiv haih gorngv waac,
   yaac zorqv nqoi mienh gox nyei cong-mengh.
  21Ninh mangc piex zoux hlo nyei mienh,
   yaac zorqv nqoi henv wuov deix nyei qaqv.
  22Ninh bun yiem ndo, hmuangx nyei sic hinc cuotv,
   yaac dorh mapv hmuangx nyei dorngx bieqc njang.
  23Ninh bun guoqv henv, yaac mietc ninh mbuo.
   Ninh bun baeqc fingx hiaangx camv, aengx guaatv ninh mbuo mingh.
  24Ninh zorqv lungh ndiev baeqc fingx nyei bieiv zeiv nyei cong-mengh mingh mi'aqv,
   yaac bun ninh mbuo youh jienv gan maiv maaih jauv nyei deic-bung-huaang mingh.
  25Ninh mbuo yiem hmuangx gu'nyuoz huaax jienv mingh, maiv maaih njang.
  Ninh yaac bun ninh mbuo lungh lungh laih laih hnangv diuv nquin nyei mienh nor.