7

Klei Y-Yôp Bi Tăng Mgăl Hŏng Aê Diê

  1“Amâo djŏ hĕ mnuih mâo bruă dleh ti lăn ala,
   leh anăn amâo djŏ hĕ hruê ñu dôk hdĭp jing suăi msĕ si hruê arăng mă bruă mưn?
  2Msĕ si sa čô hlŭn čiăng snăk kơ êyui,
   leh anăn msĕ si sa čô mă bruă mưn čang hmăng kơ prăk mlan,
  3snăn mơh arăng brei kơ kâo klei knap êjai mlam,
   leh anăn brei lu mlan amâo mâo klei tŭ dưn ôh.
  4Tơdah kâo đih, kâo lač: ‘Hbĭl kâo srăng kgŭ?’
   Ƀiădah mlam jing sui,
   leh anăn kâo kpư̆ nanao amâo thâo pĭt ôh hlŏng truh kơ ang dar.
  5Kđeh kâo guôm kluôm hŏng hluăt leh anăn ƀruih;
   klĭt kâo jing khăng leh anăn kđang kbiă ênah.
  6Hruê kâo dôk hdĭp găn pral hĭn kơ hdră kpañ,
   leh anăn kâo tuč ruê̆ amâo mâo klei čang hmăng ôh.

  7Hdơr bĕ kơ klei hdĭp kâo jing knŏng asăp êwa;
   ală kâo amâo srăng lŏ ƀuh klei jăk mơak ôh.
  8Ală dlăng kơ kâo amâo srăng lŏ ƀuh kâo ôh;
   êjai ală ih duah dlăng kơ kâo, kâo đuĕ nao leh,
  9Msĕ si biut knam ƀrư̆ ƀrư̆ luč đuĕ,
   snăn mơh pô trŭn nao kơ Ƀuôn Phung Djiê amâo lŏ kbiă đĭ ôh,
  10ñu amâo lŏ wĭt kơ sang ñu ôh,
   leh anăn arăng amâo lŏ ƀuh ñu ôh ti anôk ñu dôk êlâo.

  11Kyua anăn kâo amâo srăng lŏ ư̆ klei kâo čiăng blŭ ôh;
   kyua ai mĭn kâo ngêñ bêñ kâo srăng blŭ;
   kâo srăng krao êjai mngăt kâo ktrŏ hŏng klei ênguôt.
  12Djŏ mơ̆ kâo jing êa ksĭ, amâodah ala prŏng hlăm êa ksĭ,
   tơl ih bư̆ war krư̆ kâo?
  13Tơdah kâo lač, ‘Kâo srăng mâo klei bi juh ti jhưng pĭt kâo,
   êjai kâo đih kâo srăng mâo klei êđăp ênang!’
  14Hlăk anăn ih bi huĭ kâo hŏng klei êpei,
   leh anăn bi krưp kâo hŏng klei bi ƀuh,
  15kyua anăn kâo khăp hĭn arăng ktlăn kkuê kâo
   tơl djiê, hŏng dôk hdĭp hlăm klang kleh anei.
  16Kâo bi êmut snăk kơ klei hdĭp kâo;
   kâo amâo čiăng dôk hdĭp nanao ôh.
   Đăm ngă kơ kâo ôh, kyuadah hruê kâo dôk hdĭp jing bhiâo msĕ si êwa.
  17 Ya mnuih jing tơl ih ngă lu klei kơ ñu,
   leh anăn tơl ih hdơr mĭn kơ ñu,
  18tơl ih ksiêm dlăng ñu grăp aguah,
   leh anăn lông dlăng ñu nanao?
  19Hbĭl ih amâo lŏ dlăng kơ kâo ôh,
   amâodah lui kâo, tơl kâo dưi lun êa bah kâo?
  20Tơdah kâo ngă soh, ya klei kâo ngă kơ ih,
   Ơ pô kăp ksiêm kơ mnuih?
  Si ngă ih mjing hĕ kâo knhăm ih mnah?
   Si ngă ih bi dleh ih pô čiăng ngă kơ kâo?
  21Si ngă ih amâo pap brei kơ klei soh kâo
   leh anăn mă hĕ klei wê kâo?
  Kyuadah ară anei arăng srăng dơr hĕ kâo hlăm ƀruih lăn;
   ih srăng duah kâo, ƀiădah amâo srăng lŏ ƀuh kâo ôh.”