7

Khua Ngă Yang Prŏng Y-Mêlkisadek

1 Kyuadah Y-Mêlkisadek anăn jing mtao ƀuôn Salem, khua ngă yang kơ Aê Diê Pô Ti Dlông Hĭn, bi tuôm hŏng Y-Abraham êjai gơ̆ wĭt mơ̆ng klei bi mdjiê phung mtao, leh anăn Y-Mêlkisadek hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ gơ̆. 2Y-Abraham brei kơ ñu sa kdrêč hlăm pluh mơ̆ng jih jang mnơ̆ng. Tui si klei mblang kơ anăn Y-Mêlkisadek, ñu jing êlâo hĭn mtao klei kpă ênô, leh anăn msĕ mơh ñu jing mtao ƀuôn Salem, čiăng lač mtao klei êđăp ênang. 3Ñu amâo mâo ama, amâo mâo amĭ ôh, kăn mâo phung aê aduôn rei. Ñu amâo mâo phŭn ôh, kăn mâo knhal tuč klei hdĭp rei, ƀiădah ñu jing msĕ Anak Aê Diê, jing sa čô khua ngă yang hlŏng lar.
4Ksiêm bĕ klei ñu jing prŏng! Y-Abraham jing aê phŭn myơr kơ ñu sa kdrêč hlăm pluh mnơ̆ng gơ̆ plah mă. 5 Leh anăn phung anak čô Y-Lêwi jing phung khua ngă yang, tui si klei bhiăn dưi mă sa kdrêč hlăm pluh mơ̆ng phung ƀuôn sang, čiăng lač mơ̆ng phung ayŏng adei diñu, wăt tơdah phung anăn jing anak čô Y-Abraham sơăi. 6Ƀiădah Y-Mêlkisadek anei, amâo kbiă mơ̆ng aê aduôn diñu ôh, mă tŭ sa kdrêč hlăm pluh mơ̆ng Y-Abraham leh anăn hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ pô mâo leh klei Aê Diê ƀuăn. 7Arăng amâo bi tăng ôh, pô prŏng hĭn hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ pô điêt hĭn. 8Tinei, phung mnuih thâo djiê mă tŭ mnơ̆ng sa kdrêč hlăm pluh; tinăn, pô Klei Aê Diê blŭ hưn bi sĭt ăt dôk hdĭp, mă tŭ mơh mnơ̆ng sa kdrêč hlăm pluh. 9Arăng dưi lač kơ Y-Lêwi, pô mă tŭ sa kdrêč hlăm pluh, myơr leh mnơ̆ng sa kdrêč hlăm pluh hlăm Y-Abraham, 10kyuadah ñu ăt dôk hlăm tiê kơiêng aê ñu tơdah Y-Mêlkisadek bi tuôm hŏng Y-Abraham.
11Tơdah dưi mâo klei klă ênŭm hŏng klei ngă yang phung Lêwi (kyuadah mơ̆ng klei ngă yang anăn phung ƀuôn sang mă tŭ leh klei bhiăn), ya yuôm lŏ mâo sa čô khua ngă yang mkăn kbiă hriê tui si êpul Y-Mêlkisađek, amâo djŏ ôh tui si klei ngă yang Y-Arôn? 12Kyuadah tơdah mâo klei bi mlih bruă khua ngă yang, snăn yuôm msĕ mơh mâo klei bi mlih klei bhiăn. 13Bi kơ Pô Klei Aê Diê Blŭ yăl dliê klei anăn, ñu kbiă hriê mơ̆ng găp djuê mkăn, mơ̆ng găp djuê anăn amâo mâo sa čô ôh tuôm mă bruă ti knưl ngă yang. 14Kyuadah sĭt nik Khua Yang drei kbiă hriê mơ̆ng găp djuê Yuđa, kơ găp djuê anăn Y-Môis amâo tuôm blŭ ôh kơ bruă khua ngă yang.

Sa Čô Khua Ngă Yang Mkăn Tui Si Y-Mêlkisadek

15Klei anăn jing mngač hĭn tơdah mâo khua ngă yang mkăn kbiă hriê tui si Y-Mêlkisadek, 16jing khua ngă yang amâo djŏ ôh tui si klei bhiăn mơ̆ng kđeh, ƀiădah hŏng klei myang klei hdĭp amâo thâo rai tuč ôh. 17 Kyuadah Klei Aê Diê Blŭ hưn leh djŏ kơ Ñu snei,
  “Ih jing khua ngă yang hlŏng lar,
   tui si êpul Y-Mêlkisađek.”+
18Aê Diê bi ruê̆ leh klei mtă êlâo kyua gơ̆ jing awăt leh anăn amâo yuôm ôh, 19(kyuadah klei bhiăn amâo dưi atăt sa mta mnơ̆ng jing klă ênŭm ôh). Bi ară anei hin klei čang hmăng jăk hĭn truh leh, hŏng klei anăn drei nao giăm Aê Diê.
20Leh anăn klei anăn truh leh hŏng klei kat asei msĕ mơh. Phung Lêwi mŭt hlăm bruă jing khua ngă yang amâo mâo klei kat asei ôh; 21 ƀiădah Yêsu mâo leh klei kat asei tơdah Aê Diê lač leh kơ Ñu,
  “Khua Yang kat asei leh,
   leh anăn Ñu amâo srăng hƀlŏk ôh,
  ‘Ih jing khua ngă yang hlŏng lar.’ ”
22Klei kat asei anăn mjing Yêsu Pô ƀuăn rơ̆ng kơ klei bi mguôp jăk hĭn.
23Phung khua ngă yang êlâo jing lu, kyuadah klei djiê ghă diñu amâo dưi mă bruă nanao ôh. 24Ƀiădah Yêsu djă bruă khua ngă yang nanao, kyuadah Ñu dôk hdĭp hlŏng lar. 25Kyua anăn Ñu dưi bi mtlaih hlŏng lar phung nao giăm Aê Diê hlăm Ñu, kyuadah Ñu dôk hdĭp nanao đru wah lač brei kơ digơ̆.
26Kyuadah jing djŏ leh kơ drei mâo sa čô khua ngă yang prŏng msĕ snăn, doh jăk, amâo mâo klei dưi ƀuah ôh, amâo mâo klei čhŏ ôh, bi ktlah leh mơ̆ng phung soh, Aê Diê pŭ ba leh ti dlông hĭn kơ phung adiê. 27 Amâo yuôm ôh Ñu myơr mnơ̆ng ngă yang grăp hruê msĕ si phung khua ngă yang prŏng mkăn, tal êlâo hĭn kyua klei soh ñu pô, leh anăn kyua klei soh phung ƀuôn sang. Ñu ngă klei anăn knŏng sa bliư̆ man djăp kơ jih jang ênuk tơdah Ñu myơr Ñu pô. 28Sĭt nik klei bhiăn mjing phung khua ngă yang prŏng mơ̆ng phung mnuih awăt, ƀiădah klei blŭ kat asei truh leh êdei kơ klei bhiăn mdưm sa čô Anak Pô Aê Diê brei jing jăk klă leh hlŏng lar.