7

Melkhizedek Jing Khua Ngă Yang Prŏng Hloh

1Đưm hlâo adih, Melkhizedek anŭn jing pơtao plei Salem laih anŭn ăt jing pô khua ngă yang Ơi Adai, jing Pô Glông Hloh. Ñu bưp hăng Abraham tơdơi wơ̆t glaĭ mơ̆ng tơlơi blah juă hĭ ƀing pơtao rŏh ayăt laih anŭn bơni hiam kơ gơ̆. 2Giŏng anŭn, Abraham pơyơr kơ ñu sa črăn amăng pluh mơ̆ng abih bang gơnam ñu hơmâo sua mă. Blung hlâo, anăn Melkhizedek kiăng laĭ, “Pơtao tơlơi tơpă hơnơ̆ng.” Giŏng anŭn, “pơtao plei Salem” kiăng laĭ, “pơtao rơnŭk rơno̱m.” 3Ƀu hơmâo hră čih pioh hơget ôh kơ tơlơi amĭ ama ñu, anăn kơnung djuai ñu laih anŭn khul hrơi blung hlâo ñu wơ̆t hăng hrơi hơnăl tuč ñu ăt kŏn hơmâo lơi, samơ̆ ñu ăt jing pô khua ngă yang hlŏng lar. Anŭn jing kar hăng Ană Đah Rơkơi Ơi Adai yơh ñu ăt dŏ jing khua ngă yang prŏng hloh hlŏng lar.
4Pơmĭn bĕ kơ tơlơi Melkhizedek jing yom pơphan biă mă tui anai: Wơ̆t tơdah ama ơi adon ta Abraham ăt pơyơr kơ ñu sa črăn amăng pluh mơ̆ng gơnam sua mă ñu! 5Sĭt yơh, tơlơi juăt Môseh pơkă brơi kơ ƀing ană tơčô Lêwi, jing ƀing khua ngă yang kiăng kơ tŭ mă gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh mơ̆ng ƀing ană plei, jing mơ̆ng ƀing ayŏng adơi gơñu ƀing Israel, wơ̆t tơdah ƀing gơ̆ ăt jing ƀing ană tơčô Abraham mơ̆n. 6Wơ̆t tơdah tui anŭn, pô khua ngă yang Melkhizedek ƀu tơbiă rai mơ̆ng kơnung djuai Lêwi ôh, samơ̆ ñu tŭ mă gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh mơ̆ng Abraham laih anŭn bơni hiam kơ Abraham jing pô mă tŭ tơlơi ƀuăn mơ̆ng Ơi Adai. 7Sĭt ƀu hơmâo tơlơi đing đaŏ hơget ôh kơ tơlơi pô ƀu yom pơphan tŭ tơlơi bơni hiam mơ̆ng pô yom pơphan hloh kơ ñu anŭn yơh. 8Hơmâo sa anih hơdip, ƀing khua ngă yang mơ̆ng kơnung djuai Lêwi anŭn mă tŭ gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh ăt jing ƀing thâo djai mơ̆n, samơ̆ amăng anih hơdip anai, Melkhizedek mă tŭ gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh jing pô dŏ hơdip, tui hăng Hră Ơi Adai laĭ laih. 9Năng ai arăng dưi laĭ yơh kơ tơlơi Lêwi, jing ơi adon kơ ƀing khua ngă yang, jing pô mă tŭ gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh, pơyơr laih gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh mơ̆ng Abraham, 10yuakơ tơdang Melkhizedek bưp Abraham, Lêwi ăt dŏ amăng drơi jan ơi adon ñu đôč.

Yang Yêsu Hrup Hăng Melkhizedek

11Yuakơ ƀơi tơlơi bruă yom phŭn ƀing khua ngă yang Lêwi yơh Ơi Adai pha brơi tơlơi juăt kơ ƀing ană plei Israel. Sĭt yơh, yuakơ tơlơi bruă ƀing khua ngă yang Lêwi ƀu jing hĭ hiam hlo̱m ƀo̱m ôh, tui anŭn khŏm kiăng kơ pô khua ngă yang pơkŏn dơ̆ng kiăng kơ pơƀuh rai yơh, jing pô khua ngă yang tui hăng khua ngă yang Melkhizedek, ƀu djơ̆ tui hăng A̱rôn ôh. 12Yuakơ tơdang hơmâo tơlơi pơplih kơ tơlơi khua ngă yang, sĭt ăt khŏm hơmâo tơlơi pơplih mơ̆n kơ tơlơi juăt. 13Bơ kơ Khua Yang ta, jing Pô arăng pơhiăp laih hơdôm tơlơi anŭn kơ Ñu, lŏm kơ ƀing kơnung djuai phara ƀu djơ̆ kơnung djuai Lêwi ôh, laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng kơnung djuai Ñu mă bruă jĕ ƀơi kơnưl ngă yang. 14Yuakơ tơlơi anŭn rơđah rơđo̱ng laih kơ tơlơi Khua Yang ta tơbiă rai mơ̆ng kơnung djuai Yudah, laih anŭn Môseh ƀu pơhiăp djơ̆ hơget gĕt ôh kơ tơlơi ƀing khua ngă yang mơ̆ng kơnung djuai anŭn. 15Tơlơi anŭn jing hĭ rơđah rơđo̱ng hloh dơ̆ng, anŭn jing tơlơi pô khua ngă yang pơkŏn hơmâo rai laih, jing pô hrup hăng khua ngă yang Melkhizedek. 16Ñu jing khua ngă yang ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi juăt mơnuih mơnam ƀôdah tŏ tui tơlơi bruă ơi adon Ñu Lêwi ôh, samơ̆ Ñu jing khua ngă yang tui hăng tơlơi dưi mơyang tơlơi hơdip ƀu thâo răm rai yơh. 17Yuakơ Hră Ơi Adai pơhiăp laih kơ Krist tui anai,
  “Ih jing khua ngă yang hlŏng lar,
   tui hăng hơdră khua ngă yang Melkhizedek yơh.”
18Tui anŭn, tơlơi pơđar hlâo adih arăng pioh hĭ sa bơnăh yuakơ tơlơi pơđar anŭn jing tơdu laih anŭn ƀu tŭ yua ôh. 19Yuakơ tơlơi juăt Môseh ƀu dưi pơjing kơ hlơi pô jing hĭ hiam hlo̱m ƀo̱m ôh. Samơ̆ ră anai hơmâo sa tơlơi čang rơmang hiam hloh arăng hơmâo pơrơđah laih, laih anŭn yua mơ̆ng tơlơi anŭn yơh ƀing ta dưi nao jĕ pơ Ơi Adai.
20Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ăt hơmâo tơlơi ƀuăn rơ̆ng mơ̆ng Ơi Adai mơ̆n samơ̆ hlâo adih Ñu ƀu hơmâo tơlơi ƀuăn rơ̆ng kar hăng anŭn ôh tơdang arăng ruah mă ƀing khua ngă yang. Ƀing arăng jing hĭ ƀing khua ngă yang ƀu hơmâo tơlơi ƀuăn rơ̆ng ôh, 21samơ̆ Krist jing hĭ pô khua ngă yang hăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng yơh tơdang Ơi Adai laĭ kơ Ñu tui anai,
  “Khua Yang hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih,
   laih anŭn ƀu či pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Ñu anŭn ôh tui anai,
  ‘Ih jing khua ngă yang hlŏng lar.’ ”
22Yuakơ tơlơi ƀuăn rơ̆ng anŭn yơh, Yang Yêsu hơmâo jing hĭ laih Pô pơkơjăp brơi kơ tơlơi pơgop hiam hloh.
23Anai yơh jing tơlơi phara pơkŏn: Hơmâo lu ƀing khua ngă yang pơkŏn dơ̆ng tui hăng anŭn, yuakơ ƀing gơñu djai hĭ laih anŭn ƀu dưi tŏ tui ngă bruă khua ngă yang gơñu dơ̆ng tah. 24Samơ̆ Yang Yêsu dŏ hơdip hlŏng lar, Ñu hơmâo bruă khua ngă yang ƀu thâo pơplih ôh. 25Hơnŭn yơh, Ñu dưi pơklaih hĭ nanao yơh ƀing hlơi pô nao pơ Ơi Adai yua mơ̆ng Ñu, yuakơ Ñu dŏ hơdip hlŏng lar kiăng kơ iâu laĭ brơi kơ ƀing gơñu.
26Pô khua ngă yang kar hăng anŭn dưi djru kơ ƀing ta yơh, yuakơ Ñu jing Pô rơgoh hiam, ƀu hơmâo tơlơi soh, jơngeh hiam, Ơi Adai pioh Ñu hơjăn phara mơ̆ng ƀing mơnuih soh laih anŭn pơdun đĭ Ñu gah ngŏ pơ tal adai adih yơh. 27Ñu ƀu hrup hăng ƀing khua ngă yang prŏng hloh pơkŏn ôh. Ñu ƀu khŏm pơyơr gơnam ngă yang rĭm hrơi ôh, jing gơnam pơyơr kơ tơlơi soh ñu pô hlâo, giŏng anŭn kơ khul tơlơi soh ƀing ană plei. Ñu pơsăn brơi kơ khul tơlơi soh gơñu sa wơ̆t jing djŏp kơ abih bang laih tơdang ñu pơyơr hĭ laih Ñu pô jing gơnam ngă yang. 28Tui hăng tơlơi juăt Môseh arăng ruah mă ƀing khua ngă yang mơ̆ng ană plei, jing ƀing mơnuih ăt hơmâo tơlơi tơdu, samơ̆ boh hiăp Ơi Adai hăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng, jing tơlơi tơbiă rai tơdơi kơ tơlơi juăt, ruah mă Yang Ană kiăng kơ jing Pô khua ngă yang prŏng hloh, jing Pô Ơi Adai pơjing hĭ hlŏng lar yơh.