7

Thầy Tế lễ Mên-chi-xê-đéc

1Mên-chi-xê-đéc làm vua nước Sa¬lem, cũng là thầy tế lễ của Thượng Đế Tối cao. Vua đã tiếp đón Áp-ra-ham khi ông kéo quân khải hoàn để chúc phúc lành cho ông. 2Áp-ra-ham dâng lên vua một phần mười chiến lợi phẩm. Mên-chi-xê-đéc có nghĩa “Vua Công chính,” lại làm vua của Sa-lem, nên cũng là “Vua Hòa bình.” 3Vua không có cha mẹ, không tổ tiên, cũng không có ngày sinh ngày mất, nên vua giống như Con Thượng Đế, làm Thầy Tế lễ đời đời.
4Mên-chi-xê-đéc thật cao trọng, vì Áp-ra-ham đã dâng cho vua một phần mười chiến lợi phẩm. 5Sau này, con cháu Lê-vi làm thầy tế lễ, chiếu theo luật pháp, được thu nhận phần mười sản vật của nhân dân. Nhân dân với thầy tế lễ đều là anh em vì cùng một dòng họ Áp-ra-ham. 6Nhưng Mên-chi-xê-đéc, dù không phải là con cháu Lê-vi, cũng nhận lễ vật phần mười của Áp-ra-ham và chúc phúc lành cho ông là người đã nhận lãnh lời hứa của Chúa. 7Ai cũng biết người chúc phúc bao giờ cũng lớn hơn người nhận lãnh. 8Các thầy tế lễ dù không sống mãi, vẫn được thu lễ vật phần mười, huống chi Mên-chi-xê-đéc là người được xem là bất tử.
9Ta có thể nói Lê-vi — tổ phụ các thầy tế lễ là những người được thu lễ vật —cũng đã hiệp với Áp-ra-ham dâng lễ vật cho Mên-chi-xê-đéc. 10Vì khi Áp-ra-ham gặp Mên-chi-xê-đéc, Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ. 11Nếu công việc của các thầy tế lễ dòng họ Lê-vi đã hoàn hảo và có thể cứu rỗi chúng ta, sao phải cần một Thầy Tế lễ khác, theo dòng Mên-chi-xê đéc chứ không theo dòng A-rôn, họ Lê-vi? Luật pháp ban hành cho dân Do-thái được xây dựng trên chức quyền của thầy tế lễ. 12Vậy, một khi thay đổi chức tế lễ, hẳn cũng phải thay đổi luật pháp.
13,14Chúa Cứu Thế không thuộc dòng họ Lê-vi, như chúng ta đều biết; Ngài thuộc dòng họ Giu-đa, dù chẳng có người Giu-đa nào được phục vụ nơi bàn thờ và Mai-sen cũng không giao việc tế lễ gì cho dòng họ ấy.

Chúa Cứu Thế giống Mên-chi-xê-đéc

15Sự thay đổi càng nổi bật khi một Thầy Tế lễ khác xuất hiện, giống như Mên-chi-xê-đéc. 16Thầy Tế lễ này được tấn phong không theo luật lệ cổ truyền, nhưng do quyền năng của Nguồn sống bất diệt. 17Vì Thánh kinh chép:
“Con làm Thầy Tế lễ đời đời
Theo cấp bậc Mên-chi-xê-đéc.”
18Luật lệ cổ truyền về chức tế lễ đã bị bãi bỏ vì suy yếu và vô hiệu. 19Luật pháp Mai-sen cũng chẳng đem lại điều gì hoàn hảo. Nhưng hiện nay, chúng ta có niềm hy vọng cao cả hơn, nhờ đó chúng ta được đến gần Thượng Đế. 20,21Hơn nữa, còn có lời thề của Thượng Đế. Khi Chúa Cứu Thế nhận chức tế lễ, Thượng Đế tuyên bố:
“Ta đã thề, chẳng bao giờ đổi thay
Con làm Thầy Tế lễ đời đời...”
Suốt cả lịch sử, không một thầy tế lễ nào được Thượng Đế thề hứa như thế.
22Do đó, Chúa Giê-xu đủ điều kiện bảo đảm chắc chắn cho Giao ước tốt đẹp hơn.
23Trước kia phải có nhiều thầy tế lễ, cha truyền con nối, để tiếp tục nhiệm vụ. 24Nhưng Chúa Giê-xu sống vĩnh cửu nên giữ chức tế lễ đời đời chẳng cần đổi thay. 25Do đó, Chúa có thể cứu rỗi hoàn toàn những người nhờ Ngài mà đến gần Thượng Đế, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ. 26Chúa Giê-xu là Thầy Tế lễ tối cao duy nhất đáp ứng được tất cả nhu cầu của chúng ta. Ngài thánh khiết, vô tội, trong sạch, tách biệt khỏi người tội lỗi, vượt cao hơn các tầng trời. 27Ngài không giống các thầy Tế lễ tối cao Do-thái phải dâng sinh tế hằng ngày, trước vì tội họ, sau vì tội dân. Nhưng Ngài hiến thân làm sinh tế chuộc tội, một lần là đủ. 28Trước kia, luật pháp Mai-sen bổ nhiệm những người bất toàn giữ chức Tế lễ tối cao. Nhưng sau này, Thượng Đế dùng lời thề bổ nhiệm Con Ngài, là Đấng trọn vẹn đời đời.