7

Mekhixente kws ua pov thawj

1Tug Mekhixente nuav yog tug vaajntxwv huv lub moos Xalee, yog Vaajtswv kws luj dua ndais tug pov thawj, moog ntswb Aplahaa rua thaus Aplahaa saamswm moog tua yeej cov vaajntxwv lug, hab nwg foom koob moov rua Aplahaa. 2Aplahaa txawm muab txhua yaam ib feem huv kaum pub rua Mekhixente. Qhov ib Mekhixente lub npe txhais has tas, “Tug vaajntxwv kws ncaaj nceeg,” hab ntxwv moog nwg kuj yog tug vaajntxwv kaav lub moos Xalee kws txhais has tas, “Tug vaajntxwv kws coj kev thaaj yeeb.” 3Tsw muaj sau ca txug nwg nam nwg txwv nwg keeb puam lug le caag, hab tsw has txug nub nwg yug nub nwg tuag. Tassws nwg ua pov thawj moog ib txhws ib yaam le Vaajtswv tug Tub.
4Swm xaav saib, nwg luj npaum le caag. Peb yawm koob Aplahaa tseed muab tej kws txeeb tau lug ib feem huv kaum pub rua nwg. 5Hab muaj kevcai has kuas Levi caaj ceg kws raug tsaa ua pov thawj txais tau ib huv kaum ntawm cov pejxeem kws yog puab cov kwvtij txawm yog cov kwvtij hov kuj tshwm ntawm Aplahaa lug kuj xwj. 6Tassws Mekhixente tsw yog Levi caaj ceg, los tseem tau txais ib huv kaum ntawm Aplahaa, hab foom koob moov rua Aplahaa kws tau txais tej lug cog tseg. 7Yaam kws caam tsw tau, yeej muaj kws tug hlub foom koob moov rua tug yau. 8Has txug cov Levi, kuj yog tuabneeg kws txawj tuag txais ib huv kaum, tassws has txug Mekhixente, kuj yog tug kws sau ca has tas nwg muaj txujsa nyob ib txhws txais ib huv kaum. 9Kuj has tau has tas, Levi kws tau txais ib huv kaum kuj pub ib huv kaum hab, vem Aplahaa pub ib huv kaum rua Mekhixente, 10tsua qhov thaus Mekhixente moog ntswb Aplahaa, Levi tseed nyob huv nwg yawm suab lub cev.
11Yog le ntawd, yog tas cov pov thawj kws yog xeem Levi tej kevcai ua tau rua tuabneeg zoo kawg nkaus (vem cov pejxeem tau txais tej kevcai ntawm cov Levi), ua caag tseed yuav tsum muaj dua ib tug pov thawj kws zoo ib yaam le Mekhixente tsw yog zoo le Aloo? 12Thaus hloov cov pov thawj lawm txuj qub kevcai kuj yuav tsum raug muab hloov hab. 13Tsua qhov tug Tswv kws peb has txug nuav yog lwm xeem kws tsw muaj ib tug txeev ua koom rua ntawm lub thaaj xyeem hlo le. 14Yeej pum tseeb tas peb tug Tswv yog tshwm huv xeem Yuta lug, hab Mauxe kuj tsw tau has tas yuav muaj pov thawj tshwm huv xeem Yuta lug.
15Qhov nuav kuj yimfuab pum meej rua thaus muaj dua ib tug pov thawj zoo ib yaam le Mekhixente tshwm lug. 16Tug hov ua pov thawj kws tsw yog raug tsaa lawv le tej kevcai has tas xeem twg tassws yog lawv le tug fwjchim kws ua kuas nwg muaj txujsa kws rhuav tsw tau. 17Tsua qhov muaj lug timkhawv has tas,
  “Koj ua pov thawj moog ib txhws
   ib yaam le Mekhixente.”
18Txuj qub kevcai kuj raug muab rhuav lawm vem yog tsw muaj zug hab swv tsw tau, 19tsua qhov txuj kevcai hov tsw txawj ua kuas ib yaam daabtsw zoo kawg nkaus, mas txujkev vaam kws zoo dua ntawd muab pub rua peb ua rua peb moog cuag tau Vaajtswv.
20Hab yeej muaj tej lug cog tseg tawv hab. Lwm tug raug tsaa ua pov thawj tsw muaj lu lug cog tseg tawv, 21tassws Yexu muaj lug cog tseg tawv has txug nwg tas,
  “Tug Tswv tub cog lug tawv lawm,
   nwg yuav tsw hloov dua sab le.
  ‘Koj ua pov thawj moog ib txhws.’ ”
22Vem tej lug cog tseg tawv nuav Yexu txhad ua tug kws laav tej lug cog tseg kws zoo dua le tej qub.
23Cov kws raug tsaa ua pov thawj muaj coob, vem txujkev tuag puab txhad ua num tsw tau moog le, 24tassws Yexu ua pov thawj teg num moog ib txhws vem nwg muaj txujsa nyob moog ib txhws. 25Vem le nuav nwg txhad muaj peevxwm cawm tau txhua tug kws lug cuag Vaajtswv huv nwg kuas dim moog ib txhws, vem nwg muaj txujsa nyob moog le txhad thov Vaajtswv paab cov tuabneeg ntawd.
26Tug tuam pov thawj hlub zoo le nuav txhad tswm nyog rua peb. Nwg yog tug dawb huv, tsw muaj qhov phem qhov qas, cais ntawm cov tuabneeg muaj txem hab raug txhawb nqaa sab dhau sau ntuj. 27Yexu tsw thooj le cov tuam pov thawj hlub, tsw txug nwg yuav muab hov txhua chaw xyeem txhua nub hab xub muab xyeem daws nwg lub txem le maav muab xyeem daws cov pejxeem lub txem, tsua qhov nwg muab xyeem tuab zag xwb mas txaus lawm yog thaus nwg muab nwg tug kheej xyeem. 28Tsua qhov txuj kevcai tsaa cov tuabneeg kws tsw muaj zug ua tuam pov thawj hlub, tassws tej lug cog tseg tawv kws has tom qaab txuj kevcai hov tsaa Vaaj leej Tub ua pov thawj kws tub raug ua zoo kawg nkaus moog ib txhws.