16

Klei Akâo Sa Klei Bi Knăl Mdê

(Mark 8:11-13; Luk 12:54-56)

1Phung Pharisi leh anăn phung Sadusi hriê čiăng lông dlăng Yêsu. Diñu akâo kơ Gơ̆ bi êdah kơ diñu sa klei bi knăl mdê mơ̆ng adiê. 2Ƀiădah Yêsu lŏ wĭt lač kơ diñu, “Tơdah adiê tlam leh diih lač, ‘Hruê mgi srăng không, kyuadah adiê hrah.’ 3Leh anăn aguah diih lač, ‘Hruê anei srăng mâo hjan angĭn, kyuadah adiê mâo knam leh anăn hrah.’ Diih thâo mblang si adiê amra jing, ƀiădah diih amâo dưi mblang ôh klei bi knăl kơ ênuk. 4Ênuk phung jhat ƀai leh anăn knhông anei duah sa klei bi knăl mdê, ƀiădah Aê Diê amâo srăng brei klei bi knăl mkăn ôh, knŏng klei bi knăl mdê djŏ kơ Y-Yôna.” Êdei tinăn Gơ̆ lui phung anăn leh anăn đuĕ nao.

Kpei Phung Pharisi leh anăn Sadusi

(Mark 8:14-21)

5Tơdah phung ƀĭng kna truh kơ hang nah dih, diñu wơr bĭt djă ba kpŭng. 6Yêsu lač kơ diñu, “Răng bĕ kơ kpei phung Pharisi leh anăn phung Sadusi.” 7Diñu bi trông čhai hdơ̆ng diñu, lač, “Kyua drei amâo yŏng djă ba kpŭng.” 8Yêsu thâo klei anăn leh anăn lač, “Ơ phung mâo klei đăo điêt, si ngă diih bi trông čhai kyua klei diih amâo mâo kpŭng? 9Diih ka thâo săng hĕ? Diih amâo hdơr hĕ kơ êma klŏ kpŭng čiêm leh êma êbâo čô, leh anăn dŭm boh bai diih hrui leh djah? 10Kăn hdơr rei kơ kjuh klŏ kpŭng čiêm leh pă êbâo čô, leh anăn dŭm boh bai diih hrui leh djah? 11Si ngă diih amâo thâo săng, kâo amâo blŭ kơ kpŭng ôh. Răng bĕ kơ kpei phung Pharisi leh anăn phung Sadusi.” 12Hlăk anăn diñu thâo săng yơh kơ Yêsu lač kơ diñu brei răng amâo djŏ kơ kpei ngă kpŭng ôh, ƀiădah kơ klei phung Pharisi leh anăn phung Sadusi mtô.

Klei Y-Pêtrôs Hưn Yêsu Jing Krist

(Mark 8:27-30; Luk 9:18-21)

13Tơdah Yêsu truh ti krĭng Sêsarê-Philip, Ñu êmuh kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Hlei Anak Mnuih jing tui si arăng lač?” 14Leh anăn digơ̆ lač, “Đa đa lač Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem, phung mkăn lač Y-Êli, leh anăn đa phung mkăn lač Y-Yêrêmi amâodah sa čô hlăm phung khua pô hưn êlâo.” 15Ñu lač kơ digơ̆, “Bi diih, hlei diih lač kâo jing?” 16Y-Simôn Pêtrôs lŏ wĭt lač, “Ih jing Yang Krist, Anak Aê Diê hdĭp.” 17Yêsu lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Jăk mơak yơh kơ ih, Ơ Y-Simôn anak Y-Yôna! Kyuadah amâo djŏ kđeh mnuih ôh bi êdah leh klei anăn kơ ih, ƀiădah Ama kâo hlăm adiê. 18Kâo hưn kơ ih, ih jing Y-Pêtrôs, ti dlông boh tâo anei kâo srăng mdơ̆ng Phung Sang Aê Diê kâo, leh anăn ƀăng jang Ƀuôn Phung Djiê amâo srăng dưi hŏng ñu ôh. 19Kâo srăng brei kơ ih kliăng ƀuôn ala mtao adiê, leh anăn ya ih srăng kă ti lăn ala Aê Diê srăng kă hlăm adiê; leh anăn ya ih srăng kleh ti lăn ala Aê Diê srăng kleh hlăm adiê.” 20Leh anăn Ñu ghă phung ƀĭng kna đăm hưn ôh kơ arăng klei Ñu jing Krist.

Yêsu Hưn Êlâo Klei Ñu Srăng Djiê

(Mark 8:31–9:1; Luk 9:22-27)

21Dơ̆ng mơ̆ng hruê anăn Yêsu dơ̆ng bi êdah kơ phung ƀĭng kna Ñu kơ Ñu srăng nao ti ƀuôn Yêrusalem leh anăn tŭ lu klei knap mñai mơ̆ng phung khua mduôn, phung knơ̆ng khua ngă yang, leh anăn phung khua čih hră. Phung anăn srăng bi mdjiê Ñu, ƀiădah ti hruê tal tlâo Ñu srăng lŏ hdĭp. 22Y-Pêtrôs mă ba Ñu kơ anôk hjăn leh anăn bi mtah Ñu, lač, “Ơ Khua Yang, brei Aê Diê ghă klei anăn! Klei anăn amâo srăng truh kơ ih ôh.” 23Ƀiădah Yêsu wir dlăng leh anăn lač kơ Y-Pêtrôs, “Kdŭn đuĕ mơ̆ng kâo, Ơ Satan! Ih jing pô bi têč hnêč kâo, kyuadah klei mĭn ih amâo kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê ôh, ƀiădah kbiă hriê mơ̆ng mnuih.”
24Leh anăn Yêsu hưn kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Tơdah sa čô čiăng tui hlue kâo, brei ñu hngah hĕ klei ñu pô čiăng, klam kyâo bi kal ñu pô, leh anăn tui hlue kâo. 25Kyuadah hlei pô čiăng bi mtlaih klei hdĭp ñu srăng luč gơ̆, ƀiădah hlei pô bi luč klei hdĭp ñu kyua kâo srăng bi mtlaih gơ̆. 26Kyuadah ya tŭ dưn kơ sa čô mnuih tơdah ñu mâo jih lăn ala ƀiădah mngăt ñu luč? Amâodah ya mnơ̆ng ñu srăng brei čiăng bi tui mngăt ñu? 27Kyuadah Anak Mnuih srăng hriê mbĭt hŏng phung dĭng buăl jăk Ñu hlăm klei guh kơang Ama Ñu, leh anăn hlăk anăn Ñu srăng mưn grăp čô tui si bruă gơ̆ mă leh. 28Sĭt nik kâo lač kơ diih, mâo đa đa dôk tinei amâo srăng djiê ôh êlâo kơ diñu ƀuh Anak Mnuih hriê hlăm ƀuôn ala mtao Ñu.”