12
1Đây là lời Chúa Hằng Hữu phán về Y-sơ-ra-ên: Chúa Hằng Hữu, Đấng giăng các từng trời, lập nền trái đất, tạo linh hồn con người, phán: 2“Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành một chén các nước chung quanh kéo đến vây Giê-ru-sa-lem và Giu-đa đều bị quay cuồng điên đảo. 3Ngày ấy, Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem thành một tảng đá, một gánh nặng nề cho các dân tộc. Các nước khắp thế giới cố gắng di chuyển tảng đá, nhưng họ phải mang thương tích nặng nề. 4Ngày ấy, Ta sẽ làm cho ngựa hoảng sợ, người cưỡi điên cuồng. Ta sẽ chăm sóc nhà Giu-đa, và làm mù mắt ngựa quân thù. 5Các trưởng họ nhà Giu-đa sẽ tự nhủ: 'Chúa vạn quân Thượng Đế ta đã cho nhân dân Giê-ru-sa-lem được hùng mạnh.' 6Ngày ấy, Ta sẽ làm cho các trưởng họ Giu-đa như lửa bên đống củi, như đuốc cháy bên bó lúa; họ sẽ thiêu hủy các dân tộc chung quanh, bên phải và bên trái, trong khi Giê-ru-sa-lem vẫn an toàn. 7Chúa Hằng Hữu sẽ cứu các trại Giu-đa trước tiên, và như thế danh tiếng của dân thành Giê-ru-sa-lem và của dòng họ Đa-vít sẽ không nổi hơn danh tiếng của Giu-đa. 8Ngày ấy, Chúa Hằng Hữu sẽ bảo vệ dân Giê-ru-sa-lem, cho người yếu nhất được mạnh như Đa-vít; cho nhà Đa-vít sẽ như thần, như thiên sứ của Chúa Hằng Hữu đang đi trước họ.
9Và ngày ấy Ta sẽ truy tầm để tiêu diệt tất cả các nước đã tấn công Giê-ru-sa-lem.
10Ta sẽ đổ Thần ân phúc và cầu xin trên nhà Đa-vít và trên Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ đứng nhìn ra, Đấng họ đã đâm và sẽ khóc thương như người khóc con một, khóc đắng cay như khóc con đầu lòng. 11Cuộc than khóc tại Giê-ru-sa-lem ngày ấy cũng lớn như cuộc than khóc Ha-đát Rim-môn trong đồng bằng Mê-ghi-đô. 12-14Cả nước khóc than, mỗi nhà để tang riêng biệt. Trong gia đình, chồng và vợ sẽ chịu tang, khóc than riêng biệt. Nhà Đa-vít, nhà Na-than, nhà Lê-vi, nhà Si-mê-i và những nhà khác đều để tang như thế.