11

Da'ziepc Nyungc Zeqc Naanc, Dauh Dauh Dorn-La'gauv Zuqc Daic

1Ziouv gorngv mbuox Mose, “Yie aengx oix bun Faalo caux I^yipv Mienh zuqc yietc nyungc domh zeqc naanc. Nqa'haav Faalo ziouc bungx meih mbuo mingh aqv. Maiv zeiz bungx meih mbuo mingh hnangv, zungv zunc meih mbuo cuotv nzengc mingh. 2Meih oix zuqc mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh m'jangc m'sieqv mingh tengx laangz zaangc mienh tov longc jiem longc nyaanh zoux daaih nyei siou-setv.” 3(Ziouv bun I^yipv Mienh nqoi fim nqoi eix I^saa^laa^en Mienh. Maiv daan mbuoqc naaiv, yiem I^yipv Deic-Bung, Faalo Hungh nyei jien caux zuangx baeqc fingx taaih Mose zoux hlo.)
4Mose ziouc gorngv, “Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Taux ndaamv muonz nyei ziangh hoc yie oix mingh gormx I^yipv Deic-Bung. 5Yiem I^yipv Deic-Bung yungz nyei mouz dauh dorn-la'gauv oix zuqc daic aqv. Liemh ih zanc zueiz jienv hungh weic wuov dauh Faalo nyei daauh dauh dorn, liemh morc mbuonv wuov dauh nouh beiz nyei dorn-la'gauv, liemh saeng-kuv nyei daauh toi dorn oix zuqc daic nzengc. 6Yietc norm I^yipv Deic-Bung nyei mienh oix mbiouh mbiouh nyei nyiemv nzengc. Zinh ndaangc maiv maaih jiex hnangv naaic. Nqa'haav hingv yaac maiv maaih aqv. 7Mv baac yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx, maiv gunv mienh fai saeng-kuv liemh juv yaac maiv njungx, weic bun meih mbuo hiuv duqv Ziouv zoux bun I^yipv Mienh caux I^saa^laa^en Mienh maiv fih hnangv.’ ” 8Setv mueiz Mose gorngv, “Meih nyei jien-fouv zungv oix daaih gueic njiec yie nyei nza'hmien qaqv tov yie, ‘Gaanv mingh aqv, meih caux gan meih nyei yietc zungv baeqc fingx.’ Nqa'haav yie mbuo ziouc mingh.” Mose qiex jiez! haic, hmien hmatv jieqv nyei yiem Faalo nyei nza'hmien mingh mi'aqv.
9Ziouv gorngv mbuox Mose, “Faalo maiv kangv muangx meih nyei waac weic bun yie yiem I^yipv Deic-Bung zoux mbuoqc horngh nyei sic camv jienv faaux.” 10Mose caux Aalon yiem Faalo nyei nza'hmien zoux cuotv naaiv deix yietc zungv mbuoqc horngh nyei sic. Mv baac Ziouv bun Faalo nyei hnyouv ngaengc, corc maiv kangv bungx I^saa^laa^en Mienh cuotv ninh nyei deic-bung.